Головна

Рішення

  1. IV. Відповідальність сторін. Вирішення спорів.
  2. Алгоритм рішення ЗЛП графічним методом
  3. Апаратні рішення в БЕС для обробки біопотенціалів
  4. Варіанти статистичного рішення
  5. Вимоги щодо рішення завдань контрольної роботи.
  6. Вирішення торговельних ситуацій.

Рівень сполученого ефекту може використовуватись для прогнозування чистого прибутку на акцію:

тоді

ЧПакц (майб)=...= грн../акц.

Це прогнози дають привабливі результати. Але й застережуть. Акціонери можуть віддати перевагу використанню власних ресурсів і зменшити частку позичених коштів.

Висновок:

Рекомендована література

Базова
1. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - 3-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.
2. Момот Т. В., Безугла В. О., Тараруєв Ю. О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посіб. / За ред. Момот Т. В. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 712 с.
3. Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки:Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 456 с.
4. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. Кол. Авт. і наук. Ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - Київ: КНЕУ, 2005. - 536 с.
Кузьменко Л. В., Кузьмін В. В., Шаповалова В. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Херсон: "Олді-плюс", 2003 .- 256 с.
Допоміжна
1. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 485 с.
2. Крамаренко Г. О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник .- Київ: ЦНЛ, 2006. - 520 с.
3. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: ЦНЛ, 2006. - 352 с.
4. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс в 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. - СПб.: Экономическая школа, 2001. - Т. 1. - 497 с.; Т. 2. - 669 с.
5. Миколайчук Н. С., Джерелюк Ю. А. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Херсон: "Олді-плюс", 2001 г. - 299 с.
6. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: / За ред.. проф.. Г. Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 496 с.
7. Савчук В. П. Управление финансами предприятия / В. П. Савчук. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.- 480 с.
8. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. Кол. Авт. і наук. Ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - Київ: КНЕУ, 2005. - 536 с.
9. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. - Київ, 2003. - 238 с.
10. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: / За ред.. проф.. Г. Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 496 с.
11. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев, МП «ИТМ», 1996 -534 с.
12. Бланк И. А. Управление активами. - К.: Ника-Центр, 2000.
13. Бланк И. А. Управление использованием капитала. - К.: Ника-Центр; Эльга, 2000.
14. Бланк И. А. Управление оборотным капиталом. - К.: Ника-Центр, 1998.
15. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 1998.
16. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: Ника-Центр, 2000.
17. Гончарук О. В., Кныш М. И., Шопенко Д. В. Управление финансами на предприятии: Учеб. пособ. - СПб.: Дмитрий Булавин, 2002. - 264 с.
18. Матюшенко I. Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 220 с.

Додаток А

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача №1

Компанія «Еліта» має грошові потоки: 8400 грн. - 1 рік; 7700 грн. - 2 рік; 6400 грн. - 3 рік; 6000 грн. - 4 рік; 4900 - 5 рік. Значення еквівалентів надійності: 0,95 - 1 рік; 0,8 - 2 рік; 0,7 - 3 рік; 0,6 - 4 рік; 0,4 - 5 рік. Чи визначите варто приймати проект, якщо: початкові інвестиції складають 30 000 грн.; безпечна ставка 10%.Рішення | Рішення

Затверджено на засіданні | Зміст розділів та тем дисципліни | Методичні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи | ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТА | Практичні завдання Контрольної роботи | Завдання 4. | Завдання 5 | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати