Головна

З науково-дослідницької та педагогічної ПРАКТИКИ

  1. I этап учебной практики
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  3. II. Календарный график прохождения практики
  4. II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
  5. II. Методические рекомендации по выполнению заданий преддипломной практики
  6. II. Цели и задачи практики
  7. II. Цели и задачи прохождения преддипломной практики

(Частина 1. Науково-дослідницька)

Тема дипломної роботи: "Визначення екотрофологічних показників шкідливого впливу хлорорганічних пестицидів"

Керівник роботи доц. Козловська Т. Ф.

___

Виконав (ла): студент (ка) групи ЕО-08-1м

Кальник Н.І.

№ зал. Кн. 021310

___

Керівник практики:

доц. Бахарєв В. С. ___

Оцінка ___

Кременчук 200_


Додаток Б

Зразок оформлення переліку посилань (мовою оригіналу)

1. Шмандий В. М., Касимов А. М., Кучук А. Н. Современные методы контроля загрязнения атмосферного воздуха при управлении техногенной безопасностью. Монография. - Х., 2001. - 136 с.

2. Дорогунцов С.І., Ральчук О. М. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку. Наукове видання. - К., 2001. - 174 с.

3. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. - Вид. друге. - К.: Либідь, 1995. - 368 с.

4. Бровдій В. Н., Гаца О. О. Екологічні проблеми (проблеми неогеніки): Навч. посіб. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. - 111 с.

5. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 19975. - 720 с.

6. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2 т. Пер. С англ. - М., 1993. - Т.1. - 423 с., Т.2 - 336 с.

7. Некос В. Ю. Основи загальної екології та неоекології: Навчальний посібник у 2 ч. - Ч. 2. Основи загальної та глобальної неоекології. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - Х.: Прапор, 2001. - 287 с.

8. Ситник К. М. та інші. Словник-довідник з екології. - К.: Наукова думка, 1994. - 665 с.

9. Шмандій В. М, Бахарєв В. С., Солошич І. О., Шмандій О. В. Регіональні проблеми екологічної безпеки, техногенні та соціогенні аспекти їх вирішення // Вісник КДПУ. - Кременчук: КДПУ. - 2006.- №5(40). - С.116-119.

10.
Мельник Ю. С., Бахарєв В. С. Оцінка впливу джерел вторинного пилового забруднення побутового походження на стан атмосферного повітря урбосистем // Тези доповідей ІV Міжнародної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Сучасні проблеми екології». - Житомир: ЖДТУ, 2007. - С. 255-256.


Додаток В

Картка оцінювання лекції

Кафедра___

Лектор___

Навчальна дисципліна___

Тема лекції___

Критерії оцінювання     Зміст критерію   Оцінка
крите-ріальна загальна
Змістовність лекції 1. Науковий рівень, відповідність новітнім досягненням науки і практики    
  2. Наявність узагальнень, переконливість    
    3. Відображення дискусійних питань, постановка наукових проблем      
    4. Відповідність змісту лекції програмі дисципліни та навчальному плану      
  5. Виховна роль    
Професійна спрямова-ність 1. Формування професійного світогляду студентів на лекції    
2. Розширення соціальної сутності проблемних питань    
    3. Зв'язок лекційного матеріалу з професійними інтересами підготовки спеціалістів народного господарства      
Методичний рівень 1. Застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів    
  2. Використання елементів зворотного зв'язку    
    3. Наявність міждисциплінарних і тематичних зв'язків при викладанні лекційного матеріалу      
Структура лекції 1. Формулювання мети    
2. Наявність плану    
  3. Наявність літературних джерел    
    4. Чітка композиційна побудова (вступ, основна частина, закінчення)      
    5. Логічна послідовність і взаємозв'язок окремих частин лекції      
    6. Відокремлення кожного питання плану при послідовному викладенні лекції      
  7. Виділення головних ідей і моментів    


Додаток Г

Картка оцінювання практичного заняття

Кафедра___

Викладач___

Навчальна дисципліна___

Тема заняття___

  Критерії оцінювання   Зміст критерію   Оцінка
Крите-ріальна загаль- на
Змістовність практичного заняття   1. Відповідність теми практичного заняття змісту програми і навчальному плану    
2. Відповідність змісту практичного заняття сучасним проблемам у даній галузі      
    3. Рівень досягнення мети практичного заняття      
    4. Рівень повноти розкриття тематичних питань      
Структура практичного заняття     1. Визначення теми практичного заняття    
2. Визначення мети діяльності    
3. Надання методичних вказівок щодо самостійного виконання практичного завдання      
    4. Надання переліку рекомендованої літератури для поглибленого вивчення окремих питань      
  5. Організація процесу навчання студентів    
    6. Організація зворотного зв'язку на етапах закріплення певного навчального досвіду      
    7. Організація об'єктивного контролю навчальної діяльності студентів у кінці практичного заняття      
Методичний рівень     1. Застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів    
2. Роз'яснення складних місць навчального матеріалу      
    3. Надання наочної інформації та засобів оргтехніки      
    4. Наявність елементів управління ходом проведення практичного заняття      

    5. Використання елементів зворотного зв'язку на всіх етапах засвоєння навчальної інформації      
  6. Наявність методичних вказівок щодо самостійного виконання практичного завдання      
  7. Наявність тестів для самоконтролю знань    
Професійна спрямованість 1. Формування професійного світогляду студентів на занятті    
    2. Розширення соціальної сутності проблемних питань      
    3. Зв'язок практичного матеріалу з професійними інтересами підготовки спеціалістів народного господарства      
Майстерність викладача 1. Рівень вільного володіння практичним матеріалом    
    2. Уміння заохотити студентів до більш якісної навчальної діяльності      
    3. Уміння організувати дискусію та обговорення навчального матеріалу      
  4. Культура мовлення    
    5. Поважне і тактовне ставлення до студентів      
    6. Уміння зняти напруження і втому аудиторії      


Додаток Д

Основний напис текстового документа

Форма 2 - Основний напис для змісту текстового документа

          ФПН 082144.000. ЗП
         
Ізм. Аркуш № докум. Підпис Дата
Розробив Іванов В. В.     Звіт з науково-дослідницікої та педагогічної практики. Частина 1 Літ. Аркуш Аркушів
Перевірив Бахарєв В. С.              
      КДПУ ім. М. Остроградського, Кафедра екології гр. ...
Н. Контр.    
Затвердж.    
                     

Форма 2а - Основний напис на форматі А4

            ФПН 082144.000. ЗП Аркуш.
           
Вим. Арк. Уш.. № докум. Підпис Дата


Додаток Е

Зразок оформлення структурних елементів звіту з практики (розділів, підрозділів, пунктів)

1 р女оналізація екологічної небезпеки на території областей україни

Текст...

1.1 Визначення ступеня концентрації екологічної небезпеки реґіонів

Текст...

1.1.1 Ступінь концентрації еконебезпеки на території Донецької області.

Текст...

Не проставляється нумерація таких розділів: ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.

 
 

Додаток Ж

Приклади оформлення рисунків, таблиць і формул

Рисунок 2.1 - Значення питомого здування пилу при відносній вологості атмосферного повітря 76 та 99 % при швидкостях вітру від 4 до 7 м/с

Таблиця 2.1 - Динаміка осадження ущільненого активного мулу стічних вод на очисних спорудах лівобережної частини м. Кременчук

№ проби Об¢єм, мл Час, хвилини
I V1
II V2
Експрес-оцінка внеску джерел забруднення атмосферного повітря у формування рівня техногенної небезпеки проводиться на основі числових значень показника Т:

(3.1)

де Т - показник техногенної небезпеки, сформованої чинниками пилового забруднення атмосферного повітря;

КТ - реґіональний коефіцієнт господарської диференціації території;

ККМ - коефіцієнт, що залежить від чисельності мешканців, які піддаються впливу проявів техногенної небезпеки;

Кр - коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості;

Киі - коефіцієнт, який залежить від характеристик джерел викидів;

ai - показник, що відображає ступінь негативного впливу одиниці маси визначеного інгредієнта, що міститься у викидах в атмосферу, на навколишнє середовище;

Мi - річна маса інгредієнтів, що містяться у викидах в атмосферу, т /рік;

N - кількість інгредієнтів.

 
 

Програма науково-дослідницької та педагогічної практики для маґістрантів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Укладачі: к. Т. Н., доц. В. С. Бахарєв,

к. Пед. Н., доц. І. О. Солошич

Відповідальний за випуск зав. кафедри екології д. Т. Н., проф. В. М. Шмандій

Підп. до др.___. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___. Наклад 15 прим. Зам. № ___. Безкоштовно.

Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Критерії оцінювання результатів практики | Магия Арбателя

Мета та завдання науково-дослідницької частини практики | Організація проведення практики | Зміст науково-дослідницької частини практики | Зміст педагогічної частини практики | Вимоги до оформлення звіту про практику | Підбиття підсумків практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати