На головну

Зміст педагогічної частини практики

  1. I этап учебной практики
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  3. II. Календарный график прохождения практики
  4. II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
  5. II. Методические рекомендации по выполнению заданий преддипломной практики
  6. II. Цели и задачи практики
  7. II. Цели и задачи прохождения преддипломной практики
Студенти, які навчаються у маґістратурі, проходять педагогічну частину практики на кафедрі екології Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Для закріплення та подальшого розвитку теоретичних знань і практичних навичок педагогічної діяльності, отриманих маґістрантами під час навчання у вищому навчальному закладі, за період проходження практики маґістранти:

- поглиблюють теоретичні знання з психолого-педагогічних і фахових дисциплін, застосовують їх під час розв'язання конкретних практичних завдань;

- закріплюють уміння організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;

- формують уміння професійного та педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

- набувають досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, задовольняють потребу в самоосвіті.

За результатами виконання індивідуального завдання з педагогічної частини практики маґістрант готує звіт. Індивідуальне завдання видає керівник педагогічної частини практики від університету. Звіт розкриває виконання маґістрантом програми практики відповідно до індивідуального завдання. Звіт про проходження практики оформлюється згідно із загальними вимогами (див. п. 6 методичних вказівок). Звіт складається за таким планом:

1) титульна сторінка (див. додаток А);

2) зміст;

3) вступ;

4) теоретична частина звіту містить аналіз результатів проходження маґістрантом першої частини педагогічної складової практики з використанням картки оцінювання лекційних, практичних занять (додатки В, Г), їх обговорення та рецензування. На етапі отримання завдання на практику кожному маґістранту особисто надається графік відвідування ним лекційних та практичних занять провідних викладачів кафедри екології (наукового керівника випускної роботи маґістра). Маґістрант, відвідуючи аудиторні заняття за розкладом, на основі власних знань щодо педагогічних аспектів проведення відповідних видів занять, формує відгук на відвідане заняття, у звіті з практики відображає позитивні аспекти та шляхом критичного аналізу висвітлює можливі недоліки, заповнює картки оцінювання;

5) практична частина присвячена результатам розробки методичного забезпечення певних запланованих магістрантові лекційних або практичних занять із застосуванням інтерактивних методів навчання; конкретна навчальна дисципліна, для якої ведеться методична підготовка відповідних видів навчальних занять, визначається науковим керівником або керівником практики; розробки маґістрантів рецензуються та оцінюються науковим керівником випускної роботи. Методичні вимоги до розробки лекційних, практичних та лабораторних занять наведено у [2]. На етапі отримання завдання на практику кожному маґістранту надається графік проведення ним особисто лекційних або практичних занять з певної дисципліни, що викладає його науковий керівник. Магістрант, відповідно до вимог [3], готує методичні вказівки щодо проведення конкретного практичного або лекційного заняття. Розроблені вказівки рецензуються науковим керівником і наводяться у звіті. Якість підготовки та проведення аудиторного заняття маґістрантом оцінюється провідними викладачами кафедри екології за допомогою карток оцінювання.

6) висновки - конкретно, чітко, стисло висвітлюються результати практики, їх аналіз, можливість застосування результатів для покращення якості навчання;

7) перелік посилань - використані літературні джерела мовою оригіналу у міру їх появи у тексті звіту;

8) додатки, якщо вони необхідні. До додатків можуть бути віднесені картки оцінювання, первинні документи: навчальні тести, дидактичний матеріал, сценарій ділових ігор тощо.

Тривалість педагогічної частини практики складає 1 тиждень. Звіт з педагогічної частини практики оформлюється не пізніше терміну закінчення практики, підписується маґістрантом особисто, керівником педагогічної частини практики від кафедри екології Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського.

 Зміст науково-дослідницької частини практики | Вимоги до оформлення звіту про практику

Мета та завдання науково-дослідницької частини практики | Організація проведення практики | Підбиття підсумків практики | Критерії оцінювання результатів практики | З науково-дослідницької та педагогічної ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати