На головну

Зміст науково-дослідницької частини практики

  1. I этап учебной практики
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  3. II. Календарный график прохождения практики
  4. II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
  5. II. Методические рекомендации по выполнению заданий преддипломной практики
  6. II. Цели и задачи практики
  7. II. Цели и задачи прохождения преддипломной практики

Студенти, які навчаються у маґістратурі, проходять науково-дослідницьку частину практики у лабораторіях кафедри екології, різноманітних підприємств, установ, організацій наукового спрямування. Для закріплення та подальшого удосконалення теоретичних знань і практичних навичок, здобутих за період навчання у вищому навчальному закладі, під час проходження практики студенти вивчають:

- роботу лабораторій, які функціонують при кафедрі, на підприємстві, в організації чи установі; роботу технологічного обладнання, яке підлягає дослідженню, конструктивні та технологічні особливості процесів;

- інформаційний матеріал відповідно до індивідуального завдання науково-дослідної практики, що безпосередньо пов'язаний із темою випускної магістерської (дипломної) роботи ;

- існуючу інформацію щодо методів та методології проведення теоретичних та експериментальних досліджень відповідно до завдань випускної (дипломної) роботи, стратегію планування експерименту;

- існуюче лабораторне та технологічне обладнання, на якому будуть проводитись експериментальні дослідження;

- статистичний матеріал відповідно до індивідуального завдання (за його наявності), правила статистичної обробки результатів досліджень.

За результатами проходження науково-дослідницької частини практики маґістрант готує звіт. Звіт розкриває виконання маґістрантом програми практики відповідно до індивідуального завдання. Індивідуальне завдання видає керівник випускної (дипломної) роботи. Звіт повинен бути у вигляді закінченого наукового дослідження. Зміст звіту з науково-дослідницької частини практики:

1) титульна сторінка (приклад оформлення титульної сторінки звіту з практики наведено у додатку А);

2) зміст;

3) вступ, у якому розкривається актуальність наукової задачі, який присвячується випускна (дипломна) робота, зв'язок теми досліджень з напрямами наукових досліджень випускаючої кафедри екології, а також з галузевими або державними планами та програмами, необхідність проведення досліджень та перспективи впровадження отриманих результатів та використання їх в екологічній діяльності;

4) загальна частина (загальна характеристика наукової роботи) подається у наведеній нижче послідовності: мета і завдання дослідження, об'єкт дослідження, предмет дослідження, методи дослідження, очікувана наукова новизна результатів досліджень, практичне значення одержаних результатів. Методичні вимоги до формулювання елементів загальної частини звіту наведені у [1];

5) методико-експериментальна частина (методи та методологія проведення наукових досліджень), де наводиться розширена характеристика кожного з методів теоретичних і експериментальних досліджень, що мають бути застосовані маґістрантом при виконанні поставлених завдань для досягнення мети роботи. Необхідно навести порівняльні оцінки методів вирішення поставлених у роботі завдань, розробити загальну методику проведення досліджень, розкрити сутність методів розрахунків, гіпотез, що розглядаються, принципи дії, загальні та принципові схеми дослідних установок, апаратного забезпечення, оцінки похибок вимірювань тощо;

6) науково-практична частина присвячена висвітленню результатів конкретних експериментальних досліджень, виконаних маґістрантом під час практики, в межах теми випускної (дипломної) роботи, аналізу отриманих даних у порівнянні з відомими. У цьому розділі також надаються результати математичної обробки отриманих експериментальних чи статистичних даних;

6) висновки - конкретно, чітко, стисло наводяться результати досліджень, їх аналіз, порівняння з відомими даними, актуальність, очікувана наукова новизна, можливість застосування результатів для поліпшення якості компонентів навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, недоліки та можливості удосконалення існуючих методик дослідження; значимість роботи взагалі.

7) перелік посилань - використані літературні джерела мовою оригіналу в міру їх появи у тексті звіту. Зразок оформлення переліку посилань наведено у додатку Б;

8) додатки, якщо вони необхідні.

Тривалість науково-дослідницької практики складає 3 тижні. Звіт з науково-дослідної практики оформлюється не пізніше терміну закінчення практики, підписується маґістрантом особисто, керівником від підприємства, організації, установи, кафедри екології Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського.Організація проведення практики | Зміст педагогічної частини практики

Мета та завдання науково-дослідницької частини практики | Вимоги до оформлення звіту про практику | Підбиття підсумків практики | Критерії оцінювання результатів практики | З науково-дослідницької та педагогічної ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати