Головна

Організація проведення практики

  1. I этап учебной практики
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  3. II. Календарный график прохождения практики
  4. II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
  5. II. Методические рекомендации по выполнению заданий преддипломной практики
  6. II. Цели и задачи практики
  7. II. Цели и задачи прохождения преддипломной практики

Під час проходження практики маґістрант зобов'язаний:

- перед початком практики отримати на кафедрі екології направлення на практику, її програму і щоденник;

- підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку місця проходження практики;

- безпосередньо перед початком практики пройти інструктаж з техніки безпеки та виробничої санітарії, вивчити та суворо дотримуватись вимог техніки безпеки та охорони праці в місці проходження практики;

- виконувати завдання, які передбачені практикою;

- дотримуватись графіка проходження практики;

- щотижня звітувати перед керівником практики про обсяг виконаних робіт;

- нести відповідальність за виконання дорученої роботи та її результати;

-
вести щоденник практики;

- підготувати та повністю оформити звіт з практики;

- на етапі підбиття результатів практики своєчасно з'явитись на кафедру в зазначений час з підготовленим до здачі звітом, відгуком керівника практики, зібраними наочними матеріалами, заліковою книжкою.

На етапі підготовки до проходження науково-дослідницької частини практики маґістрант повинен:

- знати тему дипломної роботи (випускної роботи маґістра);

- знати терміни та графік проходження практики;

- вивчити програму та необхідний обсяг матеріалу, який повинен бути зібраним, та обсяг роботи з проведення досліджень;

- оформити необхідні документи (договір на проходження практики, якщо вона відбувається на підприємстві, в організації чи установі);

- своєчасно приступити до виконання практики;

- спланувати свої дії під час практики для того, щоб у зазначений термін повністю виконати програму практики.

На етапі підготовки до проходження педагогічної частини практики маґістрант повинен:

- вивчити методичний досвід і систему навчальної роботи наукового керівника випускної роботи, до якого на період практики закріплюється маґістрант;

- ознайомитися з навчальним планом підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

- проаналізувати навчальні та робочі навчальні програми дисциплін згідно з навчальним планом підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

- опрацювати наукову та навчально-методичну літературу відповідної навчальної дисципліни;

-
ознайомитися з системою організації планування аудиторних та позааудиторних занять.

Навчально-методичне та організаційне керівництво науково-дослідницькою та педагогічною практикою здійснюють фахівці кафедри екології Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Керівник практики від університету підтримує зв'язок із підприємством, організацією, установою через відділ практики навчального закладу та відділ технічного навчання підприємства, організації, установи. Якщо науково-дослідницька практика відбувається на підприємстві, то безпосереднє керівництво здійснює висококваліфікований спеціаліст за узгодженням із адміністрацією підприємства. Разом з керівником практики від навчального закладу він здійснює постійний контроль за роботою маґістранта.

Загальна тривалість практики визначається навчальним планом підготовки фахівців ОКР маґістр. Розподіл часу на виконання індивідуальних завдань з практики наводиться у календарному плані щоденника практики.

 Мета та завдання науково-дослідницької частини практики | Зміст науково-дослідницької частини практики

Зміст педагогічної частини практики | Вимоги до оформлення звіту про практику | Підбиття підсумків практики | Критерії оцінювання результатів практики | З науково-дослідницької та педагогічної ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати