Головна

Мета та завдання науково-дослідницької частини практики

  1. I этап учебной практики
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
  3. II. Календарный график прохождения практики
  4. II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
  5. II. Методические рекомендации по выполнению заданий преддипломной практики
  6. II. Тестові завдання
  7. II. Цели и задачи практики

ПРОГРАМА

Науково-дослідницької та педагогічної практики

ДЛЯ мॳстрантів ДЕННОЇ та заочної ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.070801 - "ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

Кременчук 2009

Програма науково-дослідницької та педагогічної практики для маґістрантів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Укладачі: к. Т. Н., доц. В. С. Бахарєв,

к. Пед. Н., доц. І. О. Солошич

Рецензент к. Б. Н., проф. В. В. Никифоров

Кафедра екології

Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського
Протокол № від 2009 р.

Заступник голови методичної ради___доц. С. А. Сергієнко


Зміст

Вступ ...4

1 Мета та завдання науково-дослідницької частини практики ...5

2 Мета та завдання педагогічної частини практики ...5

3 Організація проведення практики ...6

4 Зміст науково-дослідницької частини практики ...8

5 Зміст педагогічної частини практики ...10

6 Вимоги до оформлення звіту про практику ...13

7 Підбиття підсумків практики ...15

8 Критерії оцінювання результатів практики ...16

Список літератури ...18

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики ...19

Додаток Б Зразок оформлення переліку посилань (мовою оригіналу) ...20

Додаток В Картка оцінювання лекції ...21

Додаток Г Картка оцінювання практичного заняття ...22

Додаток Д Основний напис текстового документа ...24

Додаток Е Зразок оформлення структурних елементів основної частини тексту звіту з практики (розділів, підрозділів, пунктів) ...25

Додаток Ж Приклади оформлення рисунків, таблиць і формул ...26

       
 
 
   

Вступ

Науково-дослідницька та педагогічна практика передбачена навчальним планом підготовки фахівців ОКР маґістр зі спеціальності 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища" у 10-му семестрі, обсяг часу відведеного на проходження практики, складає 4 тижні. Як свідчить назва практики, вона має дві частини. Освітньо-кваліфікаційною характеристикою маґістра за спеціальністю 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища" передбачено ряд типових задач діяльності та умінь, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу:

1. Маґістр за час науково-дослідницької частини практики, використовуючи науково-технічну літературу та виробничо-технічну документацію, повинен набути умінь:

- аналізу досліджуваного питання та визначення природно-техногенного потенціалу досліджуваної території;

- визначення науково-прикладних аспектів досліджуваного процесу, явища, ефекту;

- визначення джерел, видів та обсягів антропогенного навантаження на досліджувані екосистеми;

- вибору оптимальних методів досліджень;

- проведення експериментальних вимірювань, аналізу та узагальнення отриманих результатів;

- вивчення еколого-економічних аспектів функціонування об'єкта дипломної роботи та виконаних досліджень процесів, явищ та ефектів.

2. Маґістр за час педагогічної частини практики, використовуючи наукову, навчально-методичну літературу та нормативно-правову документацію, повинен набути умінь:

- формувати професійну та педагогічну майстерність;

- формувати напрями та обсяги самостійної роботи студентів;

-
використовувати технічні засоби навчання.

Мета та завдання науково-дослідницької частини практики

Науково-дослідницька практика є важливішим етапом навчального процесу в підготовці висококваліфікованих екологів ОКР "маґістр" зі спеціальності 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Мета практики - закріплення одержаних за час навчання теоретичних знань і практичних умінь маґістрантів безпосередньо у наукових лабораторіях кафедри екології, підприємств, установ, організацій наукового спрямування, закріплення навичок роботи із сучасним лабораторним обладнанням, удосконалення вміння працювати з науковою, довідковою, технічною літературою, аналізувати отримані дані, робити висновки, обробляти статистичні дані та користуватись сучасними методами екологічних досліджень щодо оцінки стану компонентів довкілля.

Основним завданням науково-дослідницької частини практики є удосконалення умінь маґістрантів розв'язувати конкретні наукові завдання у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Результатом проходження науково-дослідницької частини практики є виконання маґістрантом певного обсягу індивідуальних завдань, що у сукупності дозволяють якісно та успішно виконати дипломну роботу (випускну роботу маґістра).

 Формат выходного дня | Організація проведення практики

Зміст науково-дослідницької частини практики | Зміст педагогічної частини практики | Вимоги до оформлення звіту про практику | Підбиття підсумків практики | Критерії оцінювання результатів практики | З науково-дослідницької та педагогічної ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати