Головна

Визначення загальновиробничих витрат

  1. I. Визначення проблеми
  2. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  3. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  4. " Отже, в самій загальній формі можна дати таке визначення релігії: релігія є впізнання Бога і переживання зв'язку з Богом ".
  5. V. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА В СКЛАДІ передпроектні проробок
  6. V. Визначення коефіцієнта пористості і ступінь вологості глинистого грунту
  7. VII. Визначення щільності ґрунту в сухому стані

Загальновиробничі витрати - це витрати на утримання та управління виробництвами, як основними так і допоміжними. До загальновиробничих відносять такі витрати:

· По утриманню та експлуатації машин і обладнання;

· Амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів і іншого майна, що використовується у виробництві;

· Витрати по страхуванню зазначеного майна;

· Витрати на опалення, освітлення й утримання приміщень;

· Орендна плата за приміщення, машини, обладнання та ін., Які використовуються у виробництві;

· Оплата праці працівників, зайнятих обслуговуванням виробництва;

· Інші аналогічні за призначенням витрати.

5.5.1. Амортизаційні відрахування (Са)

нарахування амортизації проводиться щодо так званих об'єктів амортизується майна відповідно до норми амортизації, певної для даного об'єкта виходячи з його строку корисного використання. Для нарахування амортизації застосовується лінійний метод. При цьому методі сума амортизації визначається виходячи з первісної вартості основних виробничих фондів за формулою:

 (14)

де Кобор - Первісна вартість основних виробничих фондів, руб .;

ал - Норма амортизаційних відрахувань при лінійному методі нарахування амортизації,%.

При амортизації технологічного обладнання норма амортизації становить 12-15%, електрообладнання - 14-17%, іншого обладнання - 16-18%.

5.5.2. Відрахування в ремонтний фонд (Срем)

Призначення ремонтного фонду полягає в накопиченні коштів на ремонт основних виробничих фондів. Розмір відрахувань до ремонтний фонд визначається за формулою:

Срем. = Кобор ? kрем , Руб / рік, (15)

де kрем - Коефіцієнт, що враховує відрахування в ремонтний фонд (kрем »0,08-0,12).

5.5.3. Заробітна плата допоміжних робітників і службовців (Сз. пл)

Праця допоміжних робітників і службовців оплачується за почасово-преміальною системою, тому заробітна плата цих працівників розраховується аналогічно представленому в п.5.3.

5.5.4. Відрахування на соціальні цілі допоміжних робітників і службовців (Сстрах)

Відрахування на соціальні цілі допоміжних робітників і службовців становлять 30% від їх повної заробітної плати.

5.5.5. Внески з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Нарахування внесків здійснюється в розмірі 1,2% від повної заробітної плати всіх працівників.

5.5.6. Витрати на відрядження (Скому)

Ці витрати можна прийняти приблизно 5% від повної заробітної плати.

5.5.7. Представницькі витрати (Сперед)

Ці витрати орієнтовно можна прийняти на рівні 4% від повної заробітної плати.

5.5.8. Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів (Сподг. К.)

Ці витрати орієнтовно можна прийняти на рівні 3% від повної заробітної плати.

5.5.9. Витрати на рекламу (Срекл)

Витрати на рекламу передбачаються в розмірі 1% від виручки від реалізації продукції (див. Табл.2).

5.5.10. Плата за короткостроковий кредит (Скр)

У собівартості продукції відбивається плата за кредит в межах ставки ЦБ РФ, помноженої на коефіцієнт, що дорівнює 1,8. (Загальна плата за кредит приймається 28%). Таким чином, в собівартості продукції повинно бути відображено:

 (16)

де Ккр - Сума кредиту (п.3.3);

rкр - Річна ставка відсоток за кредит (в межах ставки ЦБ, помноженої на коефіцієнт, що дорівнює 1,8);

Ткр - Термін взяття кредиту.

На основі виконаних розрахунків визначається загальна величина загальновиробничих витрат, представлена ??в табл.

Таблиця 6

Визначення загальновиробничих витрат

 № п / п  Найменування витрат  Сума млн. Крб. / Рік
   
   
   
 ...    
   
   Разом  

5.6. Загальногосподарські витрати

Загальновиробничі витрати - це витрати для потреб управління, не пов'язаних безпосередньо з виробничим процесом. Зокрема, до загальногосподарських витрат відносяться такі витрати:

· Адміністративно - управлінські витрати;

· Зміст загальногосподарського персоналу, не пов'язаного з виробничим процесом;

· Амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення;

· Орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення;

· Витрати по оплаті інформаційних, аудиторських, консультаційних та т. П послуг;

· Інші аналогічні за призначенням управлінські витрати.

Відповідно до прийнятої на підприємстві облікової політики загальногосподарські витрати включаються в собівартість конкретної продукції пропорційно виручці від її реалізації (див. Табл.2):

Сгосп = 0,2 ? Qрк, Руб / рік.

5.7. Визначення витрат на виробництво продукції

Зведений кошторис витрат на виробництво продукції складається на річний випуск продукції за статтями витрат. Вона представлена ??в табл. Там же розрахована структура собівартості продукції - процентне співвідношення окремих складових собівартості до їх загальній сумі.

Таблиця 7

Визначення річних витрат на виробництво продукції

 Статті витрат  Сума млн. Крб. / Рік  Питома вага, %
 Основні матеріали    
 Допоміжні матеріали    
 Фонд оплати праці    
 Відрахування у позабюджетні фонди    
 Витрати на електроенергію    
 Інші витрати    
     
 Разом    

5.8. Калькулювання собівартості продукції

Під калькулюванням собівартості продукції (робіт, послуг) розуміється розрахунок витрат, пов'язаних з її виробництвом і реалізацією, як по підприємству в цілому, так і за видами продукції і на її одиницю. При визначенні повної собівартості продукції всі утворюють її витрати поділяють на прямі і непрямі. Прямі витрати, являють собою окремі калькуляційні статті, які можна безпосередньо включити в собівартість конкретної продукції. Вони визначаються виходячи з норм витрати ресурсу, цін і тарифів. У роботі в якості прямих приймаються витрати на основні матеріали (вартість нафти). У собівартість конкретної продукції вартість основних матеріалів включається пропорційно витраті нафти (табл.2).

непрямі витрати мають відношення до всього виробництва і не пов'язані безпосередньо з виготовленням конкретної продукції. Тому непрямі витрати відносяться до собівартості конкретної продукції пропорційно ознакою, встановленим на підприємстві. Такою ознакою в даній роботі (див. П.5.6.) Є виручка від реалізації продукції.

Величина непрямих витрат, що включаються в собівартість конкретної продукції (Скосв i), Визначається за формулою:

Скосв i = kкосв ? Qрк i , Руб. / Рік (18)

де kкосв - Коефіцієнт непрямих витрат;

Qрк i - Виручка від реалізації конкретної продукції.

Коефіцієнт непрямих витрат являє собою відношення загальної суми непрямих витрат до загальної виручки від реалізації продукції:

 (19)

де m - Кількість номенклатурних позицій.

Таблиця 8

Калькулювання собівартості продукції

 найменування показника  Продукція  Разом
 бензин  гас  Дизельне паливо  мазут
 1. Виручка від реалізації, млн. Руб. / Рік          
 2. Обсяг прямих витрат, млн. Крб. / Рік          
 3. Непрямі витрати, млн. Крб. / Рік          
 4. Відсоток непрямих витрат - - - -  
 5. Собівартість, млн. Крб. / Рік          
 6. Прибуток від реалізації, млн. Руб. / Рік          
 7. Рентабельність продукції,%          

Рентабельність продукції - показник ефективності виробництва, що характеризує величину прибутку, що припадає на рубль витрат. Рентабельність продукції визначається відношенням прибутку від реалізації продукції до її собівартості:

 (20)Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

Початкові дані | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ | Вартість технологічного устаткування | Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Визначення фінансової стійкості підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати