Головна

Початкові дані

  1. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  2. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини
  3. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  4. VII. ВИХІДНІ ДАНІ АВТОРІВ ПРОГРАМИ
  5. X. Дані лабораторних інструментальних методів дослідження І КОНСУЛЬТАЦІЇ ФАХІВЦІВ
  6. А - піраміда чисел; б - піраміда біомас; в - піраміда енергій. дані
  7. Аналітичні дані до рахунку 84

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки для виконання курсової роботи

для студентів заочної форми навчання

укладач: М. В. Мелік-Гайказян

видавництво

Томського політехнічного університету


Вступ

Темою курсової роботи є «Визначення доцільності розширення виробництва товарних нафтопродуктів на діючому НПЗ». Робота виконується на основі вихідних даних, що задаються керівником.

Метою роботи є оволодіння студентами навичками економічних розрахунків, закріплення теоретичних знань з основних розділів курсу.

У процесі виконання курсової роботи необхідно виявити умови, при досягненні яких розширення виробництва продукції на промисловому підприємстві є економічно виправданим. До таких умов, перш за все, відносяться виробнича програма, що забезпечує отримання прибутку, достатнього для забезпечення задовільного терміну окупності інвестицій, виплати заданого рівня дивідендів, а також мінімальний обсяг виробництва, що забезпечує беззбиткову діяльність підприємства.

Початкові дані

Курсова робота виконується на основі вихідних даних, наведених у додатку. Номер варіанту курсової роботи відповідає останнім двом цифрам порядкового шифру залікової книжки.

Завдання на курсову роботу включає в себе наступні вихідні дані:

 показники  варіант
 Продуктивність установки по сировині, т / добу  
 Тривалість капітального і поточного ремонтів, дні  
 Ціна технологічного обладнання, тис. Руб. / Од.  
 4.1  Піч нагріву (2 шт.)  
 4.2  Колона (2 шт.)  
 4.3  Блок теплообмінників (6 шт.)  
 4.4  Апарат повітряного охолодження (2 шт.)  
 4.5  Блок насосів (14 шт.)  
 4.6  Апарат ємнісний (6 шт.)  
 4.7  Установка очищення стічних вод  
 4.8  Установка біологічної очистки  
 4.9  Апарат повітряного охолодження (4 шт.)  
 4.10  Резервуар (6 шт.)  
 Норма запасу, дні  
 5.1  нафти  
 5.2  готової продукції  
 Розподіл джерел фінансування  
 6.1  власних  
 6.2  позикових  
 Число днів невиходів (відпустки, хвороби та ін.)  
 Чисельність бригади операторів  
 8.1  У тому числі четвертого розряду  
 8.2  п'ятого розряду  
 8.3  шостого розряду  

Поряд з вихідними даними, до виконання роботи повинна залучатися відповідна інформація, що міститься в літературних джерелах (законодавчих актів, підручники та ін.).

Глава 1. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ

Нафта - природна масляниста горюча рідина, що складається зі складної суміші вуглеводнів і деяких інших органічних сполук.

У промисловій практиці нафту поділяють на фракції, що розрізняються температурними межами википання. Це поділ проводять на установках первинної перегонки нафти з застосуванням процесів нагріву, дистиляції і ректифікації, конденсації і охолодження. Пряму перегонку здійснюють при атмосферному або кілька підвищеному тиску, а залишків - під вакуумом. Таким чином, технологія переробки нафти включає в себе кілька великих етапів (очищення нафти, первинна та вторинна переробка, виробництво кінцевих продуктів).

У цьому розділі необхідно дати коротку характеристику технології отримання товарних нафтопродуктів і використовуваного при цьому устаткування.

Глава 2. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА

Для виконання поставлених завдань, перш за все, необхідно виробити план виробництва (виробничу програму). Виробнича програма включає розрахунки обсягу та асортименту продукції, що виробляється в натуральному і вартісному вираженні; використання виробничих потужностей і основних фондів. Формування плану виробництва продукції на технологічній установці грунтується на розрахунках її виробничої потужності.

2.1. Розрахунок виробничої потужності установки

Виробнича потужність - максимально можлива річний виробіток продукції в натуральному вираженні при повному використанні обладнання відповідних організаційних умовах.

На нафтопереробних підприємствах більшість технологічних установок виробляють декілька продуктів з одного виду сировини. Залежно від використовуваних технологічних режимів співвідношення даних продуктів змінюється, але їх кількість не може перевищувати кількості сировини, що переробляється. Тому виробнича потужність технологічних установок вимірюється максимально можливим обсягом переробленої сировини.

Виробнича потужність визначається за формулою:

 (1)

де П - Продуктивність обладнання в одиницю часу,

Fк - Календарний фонд робочого часу роботи обладнання,

kКекст - Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування.

Коефіцієнт екстенсивного використання характеризує рівень використання виробничих фондів за часом. Даний показник розраховується за формулою:

 (2)

де Fфакт - Фактичний час роботи обладнання протягом року дн .;

Fк - Календарний фонд робочого часу, дн .;

Dрем - Тривалість капітального і поточного ремонту, дн.

На величину коефіцієнта екстенсивного використання впливають такі чинники, як скорочення планових і позапланових простоїв; збільшення міжремонтного періоду; скорочення термінів ремонту; вдосконалення організації праці та виробництва і т. д

2.2. Розрахунок виробничої програми

Виробнича програма - план, який визначає обсяг виготовлення продукції за номенклатурою, асортиментом і якістю в натуральному і вартісному виразах. План виробництва на технологічній установці містить дані про кількість переробленої сировини, випущеної продукції, а також добову продуктивність, тривалість роботи та вихід продукції.

На нафтохімічних підприємствах, де потужність установки визначають по максимальному виходу готової продукції, для розрахунку виробничої програми необхідно знати норми витрати виходу сировини на 1 т кінцевої продукції, виходу побічної продукції кожного виду і втрати. Установки можуть працювати на різних видах сировини, в різних технологічних режимах і використовуватися для отримання продукції різного асортименту. Тому їх виробничу програму планують за варіантами роботи. Оптимальний варіант вибирають на основі аналізу показників за попередній період.

У табл.2 наведені дані для визначення виробничої програми технологічної установки.

Таблиця 2

Визначення виробничої програми

 Продукція  бензин  гас  Дизельне паливо  мазут  Разом
 З 1 т нафти виробляється - кг  200,0  100,0  300,0  350,0  
 Відпускна ціна, тис. Крб. / Т  35,0  32,0  25,0  15,0  
 Обсяг виробництва, тис. Т / рік          
 Обсяг реалізації, млн. Руб. / Рік          
 ПДВ*), Тис. Крб. / Т          
 акциз**), Тис. Крб. / Т  9,750  8,960  5,860 -  
 Ціна підприємства, тис. Крб. / Т          
 Виручка від реалізації без ПДВ і акцизу млн. Крб. / Рік          
*) ПДВ можна визначити множенням відпускної ціни на коефіцієнт, що дорівнює 0,15254**) Акцизи визначені ст.193 Податкового кодексу Російської Федерації

 Журнал спостережень | Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ

Вартість технологічного устаткування | Визначення потреби у власних і позикових коштах | Визначення витрат на оплату праці основних робітників | Визначення загальновиробничих витрат | Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства | Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій | Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва | Визначення фінансової стійкості підприємства | Дослідження точки беззбитковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати