На головну

Практичния заданні

  1. Практичния заданні
  2. Практичния заданні
  3. Практичния заданні
  4. Практичния заданні
  5. Практичния заданні
  6. Практичния заданні
  7. Практичния заданні

№ 1 Виступ Перад аўдиторияй можа ажиццяўляцца ў разнастайних формах: читанне заздалегідь падрихтаванага тексту, виклад завучанага виступ на памяць, виступ експромтів, м зн. без папяредняй падрихтоўкі и інш. Як Ви лічице, якім павінен Биць маналог виступаючага Перад публікай (кіраўніка, супрацоўніка)? Зрабіце вуснае паведамленне аб гетим на білоруський мове, викаристоўваючи Наступний материял.

Виступ перед аудиторією

Публічне мовлення (доповідь, лекція, виступ) починається зі звернення до слухачів (Шановні товариші! Шановні пані та панове! Шановні колеги! І т. Д.). Перед зверненням для залучення уваги необхідно зробити паузу. Після звернення до аудиторії оратор зазвичай приступає до формулювання мети і обгрунтування актуальності теми свого виступу.

Першими фразами можуть бути також комплімент аудиторії, жарт, цікавий факт, кумедна історія. Вибір перших фраз, форма вступної частини мови, як і сама мова, залежать від соціального, професійного, демографічного складу аудиторії, її емоційно-психологічного стану, ситуації (ділову нараду, навчальна лекція, мітинг, виступ перед невеликою групою підлеглих, співробітників і т. д.).

Однак мета вступних фраз - зацікавити слухачів. Інтерес - одна з головних умов успіху будь-якого публічного виступу. Будь-яка мова з початку до кінця повинна характеризуватися упевненістю оратора в тому, що він намагається донести до слухача. А впевненим можна бути тоді, коли добре знаєш то, про що говориш. Некомпетентному, непевного в своїх доводах, непереконаний в істинності викладається оратору важко переконати інших у своїй правоті.

Привертають увагу аудиторії натхненність оратора, його щирість.

Мова буває ефективнішою, коли вона носить розсудливий характер, за формою наближається до бесіди. Для цього необхідний постійний візуальний, емоційний і уявний контакт з сидячими в залі людьми.

Безумовно, такий контакт ускладнюється читанням заздалегідь заготовленого тексту. Текст промови корисно готувати до виступу, але в процесі спілкування з аудиторією краще користуватися його планом, тезами, зачитуючи лише цитати.

Чи виправдане зачитування заздалегідь написаних промов, так як при вільному проголошенні виникає небезпека допущення смисловий помилки або неточності, що може завдати шкоди оратору і інтересам тієї групи, яку він представляє. Читати рукописи дозволено по радіо. До такого виконання можна вдаватися, коли виступають перед фахівцями з викладом наукової інформації.

В процесі виступу не слід дивитися поверх голів, в сторону, особливо в вікно. Послаблюють контакт зі слухачами відсутній, нічого не виражає погляд і безпристрасне, байдуже вираз обличчя. Досвідчені оратори дивляться в очі слухачам, переводячи погляд з однієї частини аудиторії на іншу, створюючи тим самим враження спілкування з усіма сидячими в залі.

Для того, щоб зробити слухачів прихильниками своєї точки зору, необхідна переконлива аргументація. Аналіз фактів, обґрунтування своєї позиції складають основну частину доповіді або виступу. Однак вона не повинна бути перевантажена фактичним матеріалом, так як може утруднити слухачам усвідомити головне, привести до втрати основної нитки міркувань і в кінцевому підсумку до ослаблення інтересу до мови. (По І. Браим)

№ 2 Пабудуйце схему падрихтоўкі та виступів, паслядоўна размяшчаючи наступния пункти:

- Складання плану маналога.

- Сістематизация и лагічнае ўпарадкаванне сабраних звестак.

- Пошук и падбор неабходнага материялу.

- Насиченне зместу и моўная апрацоўка тексту.

- Запамінанне тексту.

- Репеціраванне виступ з неабходнай інтанацияй, мімікай, жестамі.

№ 3 Якую з прапанаваних ТЕМ виступленняў ви абралі б? Чаму? Наколькі фармулёўка ТЕМи паўпливала на ваш вибар?

«Прамова, якая мені запомнілася».

«Аратар, Які застаўся ў памяці».

«Якіх прамоўцаў я люблю слухаць?»

«Якія виступленні мені не падабаюцца?»

№ 4Пазнаёмцеся з приёмамі активізациі ўвагі читачоў падчас прамова. Якія з гетих приёмаў, на вашу мнение, Найбільший дзейсния?

уступ:

зварот да аўдиториі;

паведамленне мети и плану виступу; приём супераживання;

зварот да парадаксальнай, нестандартні сітуациі; напамін пра інтареси слўхачоў.

Асноўная частко:

зварот да прамова папяредняга аратара; спасилка на аўтаритети або на агульнавядомия факти, криніци;

викаристанне ўласнага вопиту.

Заключенне:

падсумоўванне галоўнага; заклікі та непасредних дзеянняў; жарти, Гумар; питанні та аўдиториі.

Якія з прапанаваних приёмаў активізациі ўвагі Найбільший імпануюць вам?

№ 5Будь-яка спречка (у критим ліку и дискусія) Будз ефектиўнай, калі ўдзельнікі змогуць захаваць культуру, етику маўленчих паводзін. Прачитайце правіли спречкі, запішице тия з іх, якія ви лічице Найбільший важнимі.

1 Перш чим виступіць, спитайце сябе, ЦІ ёсць неабходнасць уступаць у спречку (ЦІ маеце ви што сказаць). Деталёва прадумвайце тое, што будзеце гавариць.

2 Сцісла и ясна викажице и аргументуйце свій пункт подивимось. Ваша прамова павінна Биць пераканаўчай.

3 Помніце, што ліпших доказ або спосабам абвярження з'яўляюцца дакладния и бясспречния факти. Калі даказана памилковасць ваша думкі, Майца мужнасць приняць аргументи вашага апанента.

4 Даказваючи и абвяргаючи, гаварице виразца, дакладна.

5 Памятайце пра культуру зносін. Умейце спакойно вислухаць інших, інтелігентна виясніць іх пазіцию, паважайце мнение таваришаў, що не павишайце голасо, що не перабівайце прамоўцаў, ухіляйцеся пекло паспешлівих вивадаў, старайцеся зразумець пункт подивимось субяседніка, хід яго думак. В. Родчанка.

№ 6Запішице наступния виказванні па-беларуску.

1 У суперечках немає ні вищих, ні нижчих, ні звань, ні імен: важлива одна лише істина, перед якою рівні всі. Р. Роллан.

2 Без гарячих суперечок, бажання зрозуміти один одного, без прагнення не тільки нав'язати свою позицію, а й прийняти чужий, дратівливий тебе погляд, ми не в змозі проникати в глиб питання, розбирати його всебічно, швидко і логічно. С. Долецький.

3 Уміння сперечатися важко уявити без здатності звільнятися від влади емоційних перешкод, при яких прагнення відстоювати свою правоту, шукати істину йди переконувати партнера заміщається темпераментними вигуками, бажанням вразити супротивника. К. Павлова.

 Інтанацийния сродкі афармлення вуснай мови | Стаття 111. Нормальна тривалість робочого часу

Метадичния рекамендациі | Правільнасць маўлення и моўния норми | Асаблівасці Будова білоруських словазлученняў | Асноўнимі кампанентамі культури прафесійнага маўлення, як и культури маўлення, з'яўляюцца правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, даречнасць, виразнасць, багацце, чисціня. | Кантрольния питанні | Практичния заданні | Диялагічнага маўлення | Практичния заданні | Публічная прамова, яе асаблівасці | Асноўния віди публічних прамоў |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати