ББК 65.040 | ПЕРЕДМОВА | Мета та завдання навчальної дисципліни | Інформаційний обсяг навчальної дисципліни | Цілі самостійної позааудиторної роботи | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми |

загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

  1. II. Тестові завдання
  2. VI. Визначення домашнього завдання
  3. Аудиторні завдання
  4. Варіанти завдання
  5. Варіанти завдання на контрольну роботу
  6. Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання
  7. Варіанти індивідуального завдання

Вивчення теми необхідно розпочати з ознайомлення з основними положеннями Закона України «Про захист від недобросовісної конкуренції» і запам'ятати, що конкуренція є рушійною силою розвитку суб'єктів управління, суспільства в цілому; вона-головний інструмент економії ресурсів, підвищення якості товарів і рівня життя населення. Конкуренція-важливий засіб контролю в ринковій системі. Вона зумовлює розширення виробництва й зниження цін на продукцію до рівня витрат на виробництво. Крім того, саме конкуренція змушує підприємства найповніше сприймати науково-технічні досягнення, застосовувати ефективну техніку, технологію, сучасні методи організації виробництва й праці. При існуючій конкурентній кон'юнктурі підприємства використовують найбільш економічну комбінацію ресурсів для виробництва повного обсягу продукції, оскільки це відповідає їхній власній вигоді.

Державне регулювання економічної конкуренції забезпечується за допомогою системи заходів, що здійснюються уповноваженими органами і спрямовані на запобігання недобросовісній конкуренції та монополістичним зловживанням, їх усунення та застосування заходів відповідальності до порушників відповідно до встановлених державою правил у сфері економічної конкуренції. Система цих заходів складається з нормативного регулювання, контролю за станом ринку і дотриманням її учасниками встановлених державою правил щодо забезпечення економічної конкуренції.

Антимонопольне законодавство в Україні представлено Законами України: "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" (1992 р.), "Про захист від недобросовісної конкуренції" (1996 р.), "Про природні монополії" (2000 р.), "Про захист економічної конкуренції" (2001 р.), "Про Антимонопольний комітет України" (1993 р.) та ін.

Питання для самоконтролю

1. Прокоментувати основні розділи Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

2. Розкрити системи заходів регулювання економічної конкуренції.

3. Які існують методи державного регулювання конкурентного середовища?

4. Антимонопольне законодавство.

Тести

1. Основними елементами структури управління є:

а) функції, ланки, щаблі (рівні), відносини і зв'язки між органами й усередині органів управління;

б) сукупність ланок на даному рівні ієрархії;

в) матрична структура управління й координат робіт.

2. Категорія «конкурентоспроможність підприємства», як обґрунтовано зазначається в окремих джерелах, узагальнює:

а) рівень переваги або відставання фірми, підприємства, організації. Стосовно інших учасників-конкурентів на ринку всередині країни й за її межами, замовлений такими параметрами, як технологія, кваліфікація персоналу, якість, політика збуту тощо;

б) широке коло проблем з виявлення потенційних можливостей підприємства в конкурентній боротьбі;

в) довгострокове утримання конкурентної переваги.

3. Можна виділити:

а) чотири рівні конкурентоспроможності підприємства;

б) два рівні конкурентоспроможності підприємства;

в) шість рівнів конкурентоспроможності підприємства.

4. На підприємствах першого рівня вироблена продукція відзначається:

а) кращими якостями, порівняно з продукцією конкурента, а споживачі будуть задоволені, якщо їм запропонують те, що заявлено в рекламі, тому додаткові зусилля у виробництві або управлінні будуть зайві;

б) підвищеними властивостями;

в) своєю конкурентоспроможністю.

5. Основою для стратегічної орієнтації підприємства в конкурентному середовищі має стати:

а) аналітична робота з вивчення стану і тенденцій розвитку конкурентного середовища та потенціалу підприємства;

б) аналіз причин та умов виникнення конкурентних переваг;

в) розширення переліку факторів конкурентоспроможності фірми і підвищення якості товару, підвищення якості сервісу, зниження ціни і т. п.

Рекомендована література

[3,7,11,18]

ТЕМА 3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

План вивчення теми

1. Основні складові конкурентного середовища. Аналіз конкурентного середовища підприємства.

2. Модель п'яти сил конкуренції Портера.

3. Організація і проведення діагностики конкурентного середовища.

4. Діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

Навчальні цілі: засвоєння знань про основні складові конкурентного середовища, модель п'яти сил Портера; виявлення причин відхилень у стані конкурентного середовища; аналіз сильних і слабких сторін підприємства.

 Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати