загрузка...
загрузка...
На головну

Загальні вимоги до порядку виконання ТА УТРИМАННЯ

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. I. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ котрольной РОБІТ
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення

роботи

2.1 Керівник Роботи:

- Встановлює вимоги до змісту і обсягу робіт на основі методичних вказівок з курсового проектування, розроблених на кафедрі, і цієї Інструкції і доводить їх до відома студентів під час видачі завдань на курсове проектування;

- Визначає основні напрямки діяльності студентів по виконанню робіт відповідно до завдань.

2.2 Загальний обсяг Роботи, як правило, не повинен бути менше 15 і не більше 50 аркушів.

2.3 Зміст Роботи має строго відповідати завданням на її виконання.

2.4 Підбір літератури по темі курсового проекту (роботи) здійснюється студентом самостійно. В обов'язки керівника входить визначення найбільш важливих джерел, які обов'язково повинні бути використані при виконанні Роботи. Студенту повинно бути рекомендовано використовувати всі джерела інформації: науково-технічні бібліотеки, електронно-бібліотечні системи та Інтернет. Кількість використовуваних джерел при виконанні Роботи визначається студентом самостійно (рекомендована кількість від 5 до 20). Студент обов'язково повинен використовувати джерела, видані в останні 3 роки.

2.5 До обов'язків керівника входить консультування студента з питань виконання Роботи відповідно до розкладу, який затверджується завідувачем кафедрою, яке вивішується на інформаційному стенді кафедри або / і представляється на сайті кафедри не пізніше строку затвердження тим Робіт. Керівник може проводити індивідуальні консультації за складеним спільно зі студентом графіку.

2.6 Робота повинна відповідати наступним вимогам:

- Бути виконаною на достатньому теоретичному рівні;

- Ґрунтуватися на результатах самостійної роботи (дослідження);

- Мати обов'язкові самостійні висновки в ув'язненні Роботи;

- Мати необхідний обсяг;

- Бути оформленою за стандартом і виконаної в зазначені в завданні терміни.

2.7 Робота повинна містити наступні розділи (частини):

- титульна сторінка;

- Завдання на виконання Роботи;

- Основну частину;

- Висновок (або висновки);

- Список використаних джерел;

Залежно від конкретного змісту і особливостей Робіт по певним навчальним дисциплінам за погодженням з керівником в їх структуру можуть включатися інші частини (реферат, перелік скорочень, зміст, додатки і т.д.).

Титульний лист Роботи оформляється за встановленим зразком, наведеним у додатку 1.

Типова форма завдання на курсове проектування (виконання курсової роботи) наведена в додатку 2. При великому обсязі пунктів 2 і 3 завдання, їх продовження переноситься на оборотну сторону листа завдання.

Для контролю ходу виконання Роботи рекомендується проведення моніторингу процесу. Відповідне рішення приймається кафедрою. У цьому випадку на звороті аркуша завдання (або на окремому аркуші, який розташовується після листа завдання) розташовується таблиця «Моніторинг процесу виконання курсового проекту (роботи)», яка заповнюється керівником і виконавцем проекту (роботи) в процесі поетапного виконання проекту (роботи) ( див. додаток 2).

Рефераткурсового проекту (рекомендований об'єм 1-2 стор.) Являє собою короткий виклад змісту Роботи з основними висновками і рекомендаціями (ГОСТ 7.32-2001). У рефераті також наводяться дані про обсяг проекту, кількості малюнків, таблиць, додатків, використаних джерел.

У змісті наводяться найменування структурних частин Роботи, розділів і підрозділів його основної частини із зазначенням номера сторінки, з якої починається відповідна частина, розділу, підрозділ.

У переліку скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів наводяться використовувані в Роботі малопоширені скорочення, умовні позначення, символи, одиниці виміру і специфічні терміни. Якщо в переліку відсутні специфічні терміни або одиниці виміру або умовні позначення, то дана частина Роботи відсутня.

У вступі (рекомендований обсяг 1-2 стор.) Дається загальна характеристика Роботи: обґрунтовується актуальність обраної теми; визначається мета роботи і задачі, що виникають для її досягнення; описуються об'єкт і предмет дослідження, використовувані методи та інформаційна база дослідження, а також коротко характеризується структура Роботи по розділах.

Основна частина (рекомендований обсяг від 10 до 40 стор.) містить матеріал, необхідний для досягнення мети Роботи та вирішення поставлених завдань в процесі проектування. Зміст основної частини має відповідати темі, зазначеної в завданні і повністю її розкривати.

Обов'язковою для тексту Роботи є логічний зв'язок між розділами і послідовний розвиток основної теми протягом всієї роботи, самостійне виклад матеріалу, критичний підхід до досліджуваних даними, проведення необхідного аналізу, аргументованість висновків, обгрунтованість пропозицій і рекомендацій. Також обов'язковим є наявність в основній частині Роботи посилань на використані джерела.

У висновку (рекомендований обсяг 1-2 стор.) Логічно послідовно викладаються теоретичні висновки і / або практичні пропозиції, які сформулював студент в результаті виконання Роботи.

Список використаних джерел відображає ступінь охоплення матеріалу при розгляді поставленого завдання.

У додатку міститься допоміжний матеріал (при його наявності), який при включенні в основну частину роботи захаращує текст (таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції, методики, форми звітності та інших документів і т.п.).

2.8 Студент і керівник несуть відповідальність за змістовну частину Роботи. Студент несе повну відповідальність за самостійність виконання і достовірність результатів Роботи.

 ПО Організації та проведення курсового проектування | ЗАХИСТ РОБОТИ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати