На головну

Реалізація (освоєння) навчальної та виробничої (професійної) практик

  1. A. Межі виробничої діяльності в СНР
  2. I етап навчальної практики
  3. I. Інструкція практиканту
  4. I. Мета та завдання ПРАКТИКИ
  5. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  6. II. Календарний графік проходження практики
  7. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП

Професійний модуль вважається освоєним за умови, що виконані програми з навчальної та виробничої (за профілем спеціальності) практикам. Студент-заочник програми практик освоює самостійно.

Навчальна практика для отримання професійних навичок за фахом 250110 Лісове і лісопаркове господарство є частиною навчального процесу, логічно завершальній вивчення теоретичного матеріалу і готує студента до самостійного виконання практичних робіт під час проходження виробничої (за профілем спеціальності) та переддипломної практик.

На розсуд навчального закладу практика може проводитися концентровано в кілька періодів або чергуючись з теоретичними заняттями.

Програма навчальної практики за спеціальністю 250110 Лісове і лісопаркове господарство є обов'язковим розділом ОПОП СПО, що забезпечує реалізацію ФГОС СПО. Вона являє собою вид навчальних занять, що забезпечують практикоорієнтовний підготовку учнів. Навчальна практика спрямована на формування у студентів практичних професійних умінь, придбання первинного практичного досвіду, реалізується в рамках модулів ОПОП СПО за основними видами професійної діяльності для подальшого освоєння ними загальних і професійних компетенцій.

Під час навчальної практики студенти повинні придбати організаторські вміння, по черзі виконуючи бригадирські функції в навчальних або навчально-виробничих бригадах.

По завершенні практики студенти складають індивідуальний звіт, до складу якого, як правило, входять:

1. Щоденник практики із зазначенням календарних дат і видів виконаних робіт.

2. Коротка пояснювальна записка, яка відображає мету і зміст виконаних робіт

3. Графічні матеріали

4. Додаток до звіту: документація, польові матеріали, колекції, зразки і т. П

5. Документ, що підтверджує проходження навчальної практики в організації, де студент проходив практику.

Атестація з практики проводиться у формі диференційованого заліку (ДЗ).

Навчальна і виробнича практики проводяться при освоєнні студентами професійних компетенцій в рамках професійних модулів.

В рамках навчальної практики студент повинен освоїти робітничу професію або посаду службовця відповідно до додатка до ФГОС.

Приблизний перелік завдань по виробничій практиці (за профілем спеціальності) розміщений в методичних рекомендаціях «Зразковий перелік завдань по виробничій практиці», ФБУ «УМЦ», 2011 р

Тематика навчальної практики з фахових модулів відображена в методичних рекомендаціях «Зразковий перелік завдань по навчальній практиці», ФБУ «УМЦ», 2011 р

Виробнича практика спрямована на комплексне освоєння студентами всіх видів професійної діяльності спеціальності 250110 Лісове і лісопаркове господарство, формування загальних і професійних компетенцій з професійного модулю, а також придбання необхідних умінь і досвіду практичної роботи в галузі раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісу.

Виробнича практика повинна проводитися в організаціях, спрямування діяльності яких відповідає профілю підготовки учнів.

Атестація за підсумками виробничої практики проводиться з урахуванням результатів, підтверджених документами тих організацій, де студент проходив практику.


Додаток 1

Форма № 1 -ло

__________________________________________________________________

(Найменування лісогосподарської організації)

ПРОТОКОЛ № ____

про лісову пожежу

20__ «» ____________________________________ Цей акт склав

____________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ім'я та по батькові укладача протоколу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

місце складання протоколу

про наступне:

1. «» __________ _____ Р ___ годин ______ хвилин був виявлений лісова пожежа

________________________________________________________________________________

(Вкажіть, де була виявлена ??пожежа - квартал,

________________________________________________________________________________

урочище, госп. частина, відстань від найближчого населеного пункту (якого)

________________________________________________________________________________

або від дороги, ріки (назва), на лісосіці або на місці роботи підприємства,

________________________________________________________________________________

організації (який)

2. Пожежа виявлений _____________________________________________________________

(Вказати - з пожежної вежі, що знаходиться в ______ кварталі,

________________________________________________________________________________

з патрульного літака або вертольота і якого оперативного відділення

________________________________________________________________________________

якщо пожежа була виявлена ??працівником лісової охорони,

________________________________________________________________________________

тимчасовим пожежним сторожем або стороннього особою,

________________________________________________________________________________

вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові місце проживання)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Площа пожежі в момент виявлення ___________________________________________

вказати площу пожежі,

________________________________________________________________________________

в гектарах, на підставі донесення від патрульної авіації або особи,

________________________________________________________________________________

виявив пожежу

__________________

1При складанні протоколу представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності вказується її повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я та по батькові укладача протоколу

4. Повідомлення (донесення патрульної авіації) отримано ______________________________

______ Годин _____ хвилин _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

отримання повідомлення або донесення про пожежу і ким вона здобута -

________________________________________________________________________________

лісогосподарської організації (який),

5. На місці виникнення пожежі виявлено ______________________________________

________________________________________________________________________________

виявлено: залишки багаття, сельхозпала і т. п,

______________________________________________________________________________________________

що може сприяти встановленню причин

_________________________________________________________________________________________

і винуватця лісової пожежі

6. Причина виникнення пожежі ____________________________________________________________

вказати встановлену або передбачувану

_______________________________________________________________________________________________

причину пожежі. Якщо мало місце порушення правил пожежної

_________________________________________________________________________________________

безпеки - час вчинення порушення та в чому воно виразилося)

_______________________________________________________________________________________________

найменування правил, ким вони затверджені, який пункт порушений

_________________________________________________________________________________________

7. Винуватці виникнення пожежі:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження ______________________________________________

________________________________________________________________________________

місце проживання_________________________________________________________________

докладна адреса

________________________________________________________________________________

місце роботи, навчання, займані посади ________________________________________

________________________________________________________________________________

розмір заробітку _________________________________________________________________

сімейний стан______________________________________________________________

число членів сім'ї, кількість утриманців

документи, що засвідчують особу винуватця виникнення пожежі ________________

________________________________________________________________________________

найменування документів, їх номери, ким і коли видані

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

У тих випадках, коли винуватця на місці пожежі не було виявлено, вказуються дані, необхідні для розслідування з метою виявлення винуватців ________________________

________________________________________________________________________________


8. Гасіння пожежі розпочато «_____» __________ 20 __ р «___» годин «_____» хвилин

 Вид лісової пожежі і його інтенсивність  Насадження середньовікові, пристигаючі, стиглі і перестійні  ккультуре  Молодняки природного походження  Горельніков минулих років  Редіна і непокриті лісовою рослинністю землі  Разом лісова площа  нелісові площа
 преобладающаяпорода  Пройдена пожежею площа
 всього  в т. ч. насаджень, з яких можлива реалізація деревини
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

9. Пожежа ліквідована «___» _________ 20__ р «___» годину. «__» Хвилин

_______________________________________________________________________________

вказати, ким: працівниками лісової охорони, робочими лісогосподарської організації, парашутно-пожежної,

_______________________________________________________________________________

авіапожарной командою, командою пожежно-хімічної станції,

_______________________________________________________________________________

залученими робочими інших підприємств, населенням і т. Д.

10. На гасінні пожежі відпрацьовано:

а) людино-днів ________________________________________________________________

б) автомашіносмен ______________________________________________________________

в) коні-днів _____________________________________________________________________

г) тракторосмен __________________________________________________________________

д) ______________________________________________________________________________

е) ______________________________________________________________________________

ж) _____________________________________________________________________________

11. Що застосовувалися способи і засоби по гасінню пожежі ___________________________

захлёстиваніе,

_______________________________________________________________________________

обкопуванням, заливання водою з ранцевих оприскувачів, пожежних автоцистерн

_________________________________________________________________________________________

за допомогою мотопомп, за допомогою хімікатів і т. п

12. Вжиті заходи до вартування пожежі _________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13. Відповідальна особа за окауліваніе ______________________________________________

посада, місце роботи

________________________________________________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

14. Втрати в результаті пожежі:

а) деревини на пні _______________ м3, На суму _________________ руб. ____________

б) заготовленої лісопродукції ___________ м3, На суму ____________ руб. ____________

в) будівель, споруд, машин, обладнання та іншого майна (вказати найменування, кількість і вартість) __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

г) вартість робіт з очищення території ___________________________________________

на всій площі держлісфонду,

_________________________________________________________________________________________

пройденої пожежею

д) вартість лісовідновлювальних робіт __________________________________________

на площі культур

_________________________________________________________________________________________

і молодняків природного походження

е) вартість робіт по гасінню пожежі ______________________________________________

ж) загальна сума збитку ___________________________________________________________

15. Посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка керує гасінням пожежі ___________

________________________________________________________________________________

16. До акта додається:

а) схематичний креслення згарища;

б) розрахунки і обґрунтування розмірів збитків від втрат деревини на пні, знищення вогнем культур, молодняків, від втрат готової продукції, вартості робіт з очищення території, витрат на гасіння пожеж та ін .;

в) доповідна записка керівника гасіння пожежі про умови (клас пожежної небезпеки за умовами погоди, про силу та напрямок вітру, лесогідрологіческіх особливості і рельєф місцевості) поширення (розвитку) пожежі та про хід його гасіння, які застосовувались тактичних прийомах, терміни і технічних засобах, розподілу були сил і засобів по периферії пожежі, терміни і кількості залучених додатково сил і засобів та їх використання;

г) ______________________________________________________________________________

д) ______________________________________________________________________________

Пояснення особи, з вини якого сталася пожежа _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис укладача протоколу ___________________________________________________

Підпис особи,

з вини якого сталася пожежа ________________________________________________


Додаток 2

________________________________________________________________________________

найменування лісогосподарської організації

ПРОТОКОЛ ПРО лісопорушення № ___________

__________________ Числа _______________________ місяці ___________________ року

Я, що підписався нижче _________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові укладача протоколу *

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

склав цей протокол _____________________________________________________

місце складання протоколу

про нижченаведеним лісопорушення _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Вид лісопорушення ____________________________________________________________

2. Місце лісопорушення __________________________________________________________

найменування лісогосподарської організації, номер обходу, госп. частина

________________________________________________________________________________

дача або урочище, номер кварталу, група захисності та категорія лісів

________________________________________________________________________________

Відповідальність за скоєне лісопорушення передбачена ________________________

номер пункту

________________________________________________________________________________

повне найменування нормативного акту, ким затверджений,

________________________________________________________________________________

дата затвердження і номер акта

3. Ким виявлено лісопорушення _________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Коли скоєно лісопорушення _________________________________________________

і коли виявлено ______________________________________________________________

5. Найменування підприємства, установи, організації-лісопорушників _______________

________________________________________________________________________________

заповнюється при лісопорушення, вчиненим підприємством,

________________________________________________________________________________

установою, організацією

_____________________

*При складанні протоколу представником громадської організації чи громадської самодіяльності вказується її повне найменування, місцезнаходження та посаду упорядника протоколу.

Посадова особа, з вини якого було допущено лісопорушення:

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження _______________________________________________

________________________________________________________________________________

місце проживання _________________________________________________________________

докладна адреса

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

місце роботи, посада _______________________________________________

________________________________________________________________________________

розмір заробітку _________________________________________________________________

сімейний стан _____________________________________________________________

число членів сім'ї, кількість утриманців

документ, що засвідчує особу посадової особи ______________________________

найменування

________________________________________________________________________________

документа, його номер, ким і коли виданий

__________________________________________________________________________________________

6. Громадяни-лісопорушники:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження _______________________________________________

місце проживання_________________________________________________________________

докладна адреса

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

місце роботи, навчання і займані посади _______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

розмір заробітку ________________________________________________________________

сімейний стан _____________________________________________________________

число членів сім'ї, кількість утриманців

________________________________________________________________________________

документи, що засвідчують особу лісопорушників ______________________________

найменування

________________________________________________________________________________

документів, їх номери, ким і коли видані

________________________________________________________________________________

7. В який раз скоєно лісопорушення __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Розміри лісопорушення і заподіяної ним шкоди

 вид лісопорушення  Незаконна рубка зростаючого лісу, пошкодження дерев і чагарників, привласнення зрубаних з кореня, а також буремні і ветровально дерев або самовільна рубка сухостійних дерев  Інші порушення
 Вказується «рубка», або «пошкодження до ступеня припинення росту», або «пошкодження не до ступеня припинення росту» і т. Д  Порода дерев або чагарників  Кількість дерев (кущів)  Діаметр дерев, див  Маса дереві-сіни, м3  Вартість за таксою за деревину, що відпускається на пні, р.-до.  Сума збитку за таксою для нарахування розміру відшкодування шкоди, р.-до.  Од. вим  Розмір (кількість), пло-ща і т. Д.)  Збиток, р.- к.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 РАЗОМ:                  

Загальна сума збитку по справжньому протоколу становить _____________ руб. _____ Коп.


9. Вид і кількість вилученої у лісопорушників продукції в лісі або по шляху проходження з лісу, а також продукції, на яку накладено арешт на місці споживання

 Відпродук-ції, порода  Від незаконних рубок лісу  Від прочіхлесо-нару-шений  Кому здана продукція на зберігання (посада, прізвище, ім'я, по батькові, який прийняв продукцію на зберігання і місцезнаходження продукції)  Підпис особи, яка прийняла продукцію на зберігання
 ділова ілідровяная  довжина, м  товщина в верхньому отрубе  Кількість, шт.  маса, щільні м3  Од. вим.  кількість
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

10. Чи було надано лісопорушників опір упорядника протоколу _____________

________________________________________________________________________________

чому саме і в чому виражалося

11. Повідомлення особи, який знайшов лісопорушення __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Пояснення лісопорушників ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Додаток до протоколу _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис укладача протоколу ____________________________________________________

підпис порушника

(Особи, відповідальної за порушення) _______________________________________________

Примітка ____________________________________________________________________

вказати номер і дату постанови про накладення штрафу

_______________________________________________________________________________

адміністративної комісії або номер і дату листа про направлення справи

_______________________________________________________________________________

в міліцію порушення кримінальної справи, а також номер

_______________________________________________________________________________

і дату позовної заяви в народний суд або Держарбітраж

_______________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посадової особи, яка зробила зауваження ___________________

_______________________________________________________________________________

______________________________

дата і підпис

місце роботи, навчання, посада ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

розмір заробітку _________________________________________________________________

сімейний стан _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

документ, що засвідчує особу порушника (особи, відповідальної за порушення) ____

________________________________________________________________________________

найменування документа, його номер, ким і коли виданий

3. Чи був раніше оштрафований порушник за порушення вимог пожежної безпеки в лісах і коли, скільки разів _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

заповнюється за даними лісогосподарської організації

________________________________________________________________________________

4. Пояснення порушника (особи, відповідальної за порушення) по суті змісту протоколу _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис укладача протоколу ____________________________________________________

Підпис порушника (особи, відповідальної за порушення) _____________________________

додаток 3

________________________________________________________________________________

найменування лісогосподарського заходу

Протокол № ____________

Про порушення вимог пожежної безпеки в лісах

20 __года «___________» _____________________________________ справжній

протокол склав _______________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові укладача протоколу

________________________________________________________________________________

місце складання протоколу

про таке:

1. При обстеженні

________________________________________________________________________________

номер кварталу, найменування урочища,

________________________________________________________________________________________________

лісництва: найменування, належність та місце розташування об'єкта

________________________________________________________________________________

мною встановлено:

________________________________________________________________________________

в чому конкретно виразилося порушення

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Що є порушенням вимог пожежної безпеки в лісах, передбачених пунктом:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ким затверджений, дата затвердження і № акта

2. Безпосереднім порушником, відповідальним за порушення, є:

Прізвище ім'я по батькові

________________________________________________________________________________

Рік народження

________________________________________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________________________

докладна адреса

________________________________________________________________________________

місце роботи, навчання, посада ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

розмір заробітку _________________________________________________________________

сімейний стан______________________________________________________________

число членів сім'ї кількість утриманців

Документ, що засвідчує особу порушника: ____________________________________

________________________________________________________________________________

найменування документа, його номер, ким і коли виданий

3. Чи був раніше оштрафований порушник за порушення вимог пожежної безпеки в лісах і коли, скільки разів _________________________________________________________

заповнюється за даними лісництва, лісогосподарського підприємства

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Пояснення порушника по суті затримання протоколу:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис укладача протоколу _______________________________________

Підпис порушника (особи, відповідальної за порушення) _____________________

додаток 4

листок сигналізації

Про виявлення пошкоджень комахами, хворобами та іншими несприятливими факторами

1. Місце виявлення пошкоджень _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Урочище, лісництво, лісопарк, квартал, виділ, координати, інше)

___________________________________________________________________

2. Що виявлено ___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

· (Ветровал, бурелом, Горельніков, об'їдання, свіжий сухостій, пожовтіння хвої або листя, наявність великої кількості личинок на деревах, інше і т. П)

3. Пошкоджено деревина _______________________________________

___________________________________________________________________

4. Орієнтовна площа пошкодження _____________________________________

5. Повідомив (посада, П. І. Б.) ________________________________________

___________________________________________________________________

6. Контактний телефон (адреса) _________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ Підпис

 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 | Загальна частина

Приклади розв'язання задач | Тема 2.1. Шкідливі і корисні комахи деревних порід | Методичні вказівки | Тема 2.2. Хвороби деревних порід. | Методичні вказівки | Тема 2.3. Методи лесозащіти. | Методичні вказівки | Тема 2.4. Захист об'єктів лісового господарства. | Методичні вказівки | Методичні вказівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати