На головну

Бібліографічний список.

  1. Бібліографічний пошук і складання списку літературних джерел
  2. Бібліографічний пошук літературних джерел
  3. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  4. бібліографічний список
  5. бібліографічний список
  6. Бібліографічний список
  7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Александров, А. В. Екологічна роль електромагнетизму. / В. В. Александров. - СПб .: Изд. Політехн. Ун-ту, 2010. -736с.

2. Андріанов, І. В. Асимптоматична математика і синергетика. Шлях до цілісної простоті. / І. В. Андріанов, Р. Г. Баранцев, Л. І. Маневич. М .: Едіторіал УРСС, 2004.

3. Брагінський В. Б. Полнарев А. Г. Дивовижна гравітація. М .: Наука. 1985.- 165с.

4. Борисова, Л. Б. "Реліктове" дихання Землі. Зб. Матер. сьомий міжнар. науч. конф. Етика і наука майбутнього. Розум і біосфера. М .: "Дельфис" 2007. С. 20-23.

5. Бураго, С. Г. Кругообіг ефіру у всесвіті. М .: "Ком-Книга", 2005. -198с.

6. Бурлаков, А. Б., Падалка С. М., Супруненко О. А., Ахматова Е. Н., Голиченков В. А. Вплив зовнішніх електромагнітних впливів на процеси самоорганізації складних біологічних систем. Біологічний факультет МГУ. Матеріали конференції "Етика і наука майбутнього". Щорічник "Дельфис 2003", с. 252-255.

7. Вернадський, В. І. Жива речовина. - М., 1978. - 358 с.

8. Вернадський, В. І. та сучасність / Під. ред. В. С. Соколова і А. Л. Яншина. / М .: Наука, 1986.

9. Вилькенштейн М. В. Біофізика. М., Наука, 1988.

10. Гаряев, П. П. Теоретичні моделі хвильової генетики і відтворення хвильового імунітету в експерименті // П. П. Гаряев, А. А. Кокая, Е. А. Леонова-Гаряева, Е. Р. Мулдашев, І. В. Мухіна, М. В. Смелов, Г. Г. Тертишний, А. В. Товмаш, Л. С. Ягужинський /.- зб. Основи фізичної взаємодії. Теорія та практика. Київ. 2008. - с. 23-107, с.108-126, с. 338-366.

11. Галль, Л. Н. Новий напрямок науки - вивчення дії слабких і надслабких чинників фізичної та хімічної природи на біологічні системи // Міжнародний конгрес "Слабкі і надслабких поля, випромінювання в біології та медицині", 3-7 липня 2006, обр. Тр. с. 1-9.

12. Галль, Л. Н. В світі надслабких. Нелінійна квантова біоенергетика: новий погляд на природу життя. / Лідія Галь. Дефіс СПб, 2009. - 317с.

13. Грідін, В. І., Гак Е. З. Фізико-геологічне моделювання природних явищ. М .: Наука. 1994.

14. Голощапов, А. П. Генетика. Курс лекцій та практичних занять. Вид-во "Зауралля", Курган, 2001. - 349с.

15. Горбачов, В. В. Концепції сучасного природознавства. М .: "Онікс 21 століття", "Мир і освіта", 2003. - 591с.

16. Горбачов, В. В. Цілісне сприйняття світу: від східного містицизму і квантової механіки до синергетики. М., Дельфис. 2007. - С. 80-83.

17. Горєлов, А. А. Концепції сучасного природознавства. М., Юрайт, 2009. -335с.

18. Гумільов, Л. Н. Етногенез та біосфера Землі. М., 1994..

19. Гуревич, І. М. Оцінка основних характеристик Всесвіту. / І. М. Гуревич / Додаток до журналу "Інформаційні технології" №12. М .: Изд. ТОВ "Нові технології", 2008, С.2-17.

20. Грін, М., Стаут У., Тейлор Д. Біологія. - М .: Світ, 1993. Т. 1-3.

21. Грін, Б. Елегантна Всесвіт. Суперструн, приховані можливості і пошуки остаточної теорії: пров. з англ., заг. ред. В. О. Малишенко. - М .: Едіторіал УРСС, 2004. -288с.

22. Дубров, А. П. Біологічна біофізика. Поля, Земля, Людина і Космос. М., "Фолиум", 2009. - 175с.

23. Дубров, А. П. Когнітивна психофізика. Фенікс. Ростов-на-дону, 2006.

24. Єфімов, В. А. Курс епохи Водолія. - СПб: СПб ГАУ, 2011. - 230 с.

25. Єфімов, А. А., Шпитальна А. А. До питання про рух Сонячної системи щодо фонового випромінювання Всесвіту / Проблеми дослідження Всесвіту. Вип. 9. М.-Л., 1980.

26. Іконнікова, Н. І. Концепції сучасного природознавства. М. Ю

27. Інге-Вечтомов С. Г. Гнатюк з основами селекції. - М .: Вища школа, 1989.

28. Зенін, С. В. Дослідження структури води методом протонного магнітного резонансу. Доп. РАН, 1993, т. 332, № 3, с. 328.

29. Зенін, С. В., Полануер Б. М., Тяглів Б. В. Експериментальне доказ наявності фракцій води. Журн. "Гомеопатична медицина і акупунктура", 1998, № 2, с. 41.

30. Зенін, С. В., Тяглів Б. В. Природа гідрофобної взаємодії. Виникнення орієнтаційних полів у водних розчинах. Журн. фіз. хім., 1994, т. 68, № 3, с. 500.

31. Зенін, С. В. Відбиток світу через водне середовище. М., Дельфис. 2007. - С. 24-27.

32. Казначеєв, В. П., Трофимов А. В. Нариси про природу живого речовини і інтелекті на планеті Земля: Проблеми космопланетарного антропоекології. Новосибірськ: Наука, 2004. -312с.

33. Канке, В. А. Концепції сучасного природознавства. М. Логос, 2004. - 366с.

34. Капра, Ф. Павутиння життя. Нове наукове розуміння живих систем. "Софія", М .: "Геліос". 2002. - 336 с.

35. Карташев, В. Біосфера. Томськ, Томський ГУ, 2003.-298с.

36. Косів А. А., Ярославцев Н. А., Приходько С. М. Гіпотеза про існування загального інформаційного простору як передумова для створення його можливої ??моделі і способу взаємодії з ним. Зб. Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції "Основи фізичних взаємодій: теорія і практика" Київ: вид. Університет "Україна", 2008. - С.51-60.

37. Косів А. А., Ярославцев Н. А., Приходько С. М., Ларіонов Ю. С. Еволюція живої клітини, до рівня енергетичної інформаційної матриці, як результат прояву загального закону розвитку і взаємодії різних рівнів організації матерії в загальному інформаційному просторі. Зб. тези У Міжнародного конгресу "Слабкі і надслабких поля і випромінювання в біології та медицині". З-Петерб. 29.06.2009 - 03.07.2009. - С.271.

38. Косів, А. А., Барабанова. А., ЯрославцевН. А. Роль електромагнітних випромінювань в системі безпеки людини. // Академічний вісник УралНІІпроект РААБН. 2010 №1, С.84-90.

39. Ларіонов, Ю. С. Нова аксіома біології. Вісник Хмельницького ГАУ, 2005.-67с.

40. Ларіонов, Ю. С. Теоретичні засади сучасного насінництва і насіннєзнавства. Челябінськ: Челябінський ГАУ, 2003. - 364 с.

41. Ларіонов, Ю. С., Ларіонова Л. М., новохрещену Е. П. Управління адаптивностью сорти. Челябінськ: Челябінський ГАУ, 2004. - 301 с.

42. Ларіонов, Ю. С. Еволюція живої клітини до рівня універсальної енергоінформаційної матриці як результат прояву загального закону розвитку і взаємодії різних рівнів організації матерії. / Ю. С. Ларіонов, А. А. Косів, Н. А. Ярославцев, С. М. Приходько / Мат. 2 наук.-практ. конф. "Еколого-економічна ефективність природокористування на сучасному етапі розвитку Західно-Сібрского регіону" - Омський ГПУ. Омськ, 2008. - С.343-351.

43. Ларіонов, Ю. С. Основи загальної екології та стійкості біосфери / Ю. С. Ларіонов, Л. М. Ларіонова, Ю. П. Логінов / Тюменська ГСХА, Омський ГАУ - Тюмень, 2009. - 441 с.

44. Ларіонов, Ю. С., Метельова С.Є., Косів А. А., Ярославцев Н. А. Перспективи розвитку і екологічна безпека виробництва продукції рослинництва в сільському господарстві. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конференції. "Економічні та екологічні проблеми в мінливому світі", Омськ. 2009. - С. 39-41.

45. Ларіонов, Ю. С., Бабурін С. Н., Метельова І. С. Майбутнє сталого розвитку біосфери і ноосфери. Колективне. монографія "Економічні та екологічні проблеми в мінливому світі", С.-Петерб. 2010. С.8-13.

46. ??Ларіонов, Ю. С., Ларіонов В. С., Ярославцев Н. А. Системність і концептуальність - методологічна основа сучасної науки. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конференції. "Росія і Європа. Єдиний економічний простір", 2-3 грудня 2010р. Омський інститут (філія) РГТЕУ, Омськ. 2010. - С. 68-75.

47. Ларіонов, Ю. С. Закон родючості грунту біологічного землеробства. Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. Конф. Посвящ. 75-річчя проф. Ю. І. Ермохіну. - Омськ: Варіант-Омськ, 2010. - С.138-147.

48. Ларіонов, Ю. С. Біоземледеліе - основа майбутнього стабільного сільськогосподарського виробництва та отримання екологічно чистих продуктів харчування. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конференції "Системи високоурожайного землеробства і біотехнології як основа інноваційної модернізації АПК в умовах кліматичних змін", Уфа, 2011. - С.41-45.

49. Ларіонов, Ю. С. Концепції сучасного природознавства в рамках переходу біосфери в ноосферу - теоретична основа еволюції матерії і цілісної картини світу / Ю. С. Ларіонов, В. С. Ларіонов, Н. А. Ярославцев /. Навколишнє середовище та менеджмент природних ресурсів: Тези доповідей II Міжнародної конференції, м Тюмень, 15-17 листопада 2011р .. С.263-265.

50. Мандельброт, Б. Фрактальна геометрія природи. Пер. з англ., Москва, Інститут комп'ютерних досліджень. 2002. - 656 с.

51. Мартинюк, В. С. У природи немає поганої погоди: космічна погода в нашому житті. / В. С. Мартинюк, Н. А. Темур'янц, Б. М. Володимирський / Київ, ПП "Майстер-принт", 2008.- 178с.

52. Медников, Б. М. Аксіоми біології. -М .: Знание, 1982.-258 с.

53. Моїсеєв, Н. Н. Сучасний антропогенез і цивілізовані розломи: Еколого-політологічний аналіз. Зелений світ. 1994, N 12. -С. 5-11.

54. Моїсеєв, Н. Н. Коеволюція природи і суспільства // Екологія і життя. 1997. січні-серпні.

55. Можейко, М. А. Інформація. / Новітній філософський словник .// Упоряд. І гл. науч. ред. А. А. Греціанов 3-е, изд., Испр. Мн .: Книжковий будинок, 2003. С.431-434.

56. Петров, Н. В. Светомбр. Світло-магніто-біологічний ритм життя Всесвіту / Н. В. Петров, М. М. Третьяков / - Санкт-Петербуг, 2006. - 438с.

57. Петров, Н. В. Живий космос. Санкт-Петербуг, 2011. - 417с.

58. Пєтухов, С. В. Матрична генетика і стійкість в біоінформатики. / С. В. Пєтухов, Є. С. Пєтухова. Зб. Матер. сьомий міжнар. науч. конф. Етика і наука майбутнього. Розум і біосфера. / М .: "Дельфис" 2007. С. 33-43.

59. Програма дій. Порядок денний на 21 століття та інші документи конференції в Ріо-де-Жанейро в популярному викладі. Женева: Публікація Центру "За наше майбутнє", 1993, і "Екологічна доктрина Російської Федерації". , 2002.

60. Пригожин, І., Стенгерс І. Порядок з хаосу. М .: Світ, 1986. - 321 с.

61. Пригожин, І. Від існуючого до виникає: час і складність у фізичних науках: Пер. з англ. / під. ред. з предисл. і послесл. Ю. Л. Клімонтовіча, изд. 2-е. доп. - М .: Едіторіал УРСС, 2002. - 288с.

62. Курдюмов, С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика і системний аналіз. Зб. Синергетика: Дослідження і технологія. / Под ред. Г. Г. Малінецкого - М .: Видавництво. ЛКИ, 2006. - 224с.

63. Садовський М. А. Ієрархія структур від пилинок до планет. // Земля і всесвіт. 1984. № 6. С.5.

64. Сальников, В. Н. Самоорганізація електромагнітних систем в літосфері. Зб. тр. Міжнародної наук.-практ. Конференції посвящ. 100-річчя від дня народження проф. А. А. Воробйова 14-16. 09.2009г. т.2, Томськ, Изд. Томського політехнічного університету. 2009. - С. 357-363.

65. Сальников, В. Н. Геологія і самоорганізація життя на Землі.

66. Синергетика. Дослідження і технології. Під ред. Г. Г. Малінецкого. М., изд. ЛКИ, 2007. - 220с.

67. Смирнов, А. С. Міжзоряний вітер в околицях Сонця. // Земля і всесвіт. 1979.№2. С42-48.

68. Радянський енциклопедичний словник. Під ред. А. М. Прохорова. М .: Изд. "Радянська енциклопедія", 1985.

69. Талбот, М. Голографічна Всесвіт. Пер. з англ. - М .: Изд. Будинок "Софія". 2004 - 368с.

70. Тейяр де Шарден П. Феномен людини. М., 1987.

71. Тертишний Г. Г. Хвильові нанотехнології управління биосистемами. Теорія і експерименти / Г. Г. Тертишний, П. П. Гаряев / - Зб. Основи фізичної взаємодії. Теорія та практика. Київ. 2008. - С. 338-366.

72. Тимофєєв - Ресовський Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Короткий нарис теорії еволюції. М., 1977.

73. Тимофєєв - Ресовський Н. В. Нариси, спогади, матеріали. М., 1993.

74. Ходько, А. Е. Основа космогонії. Про народження світів, Сонця і Землі. / А. Е. Ходько, М. Г. Виноградова / СПб .: Недра. 2004. - 336с.

75. Хокінг, С. Найкоротша історія часу / Стівен Хокінг, Леонард Млодінов; [Пер. З англ. Б. Оралбекова під ред. А. Г. Сергєєва]. - СПб .: Амфора. ТИД Амфора, 2007. - 180 с.

76. Хокінг, С., Пенроуз Р. Природа простору і часу / Стівен Хокінг, Роджер Пенроуз; [Пер. з англ. А. Беркова, В. Лебедєва]. - СПб .: Амфора. ТИД Амфора, 2007. - 171 с. (Серія "Нова еврика").

77. Шипов, Г. І. Теорія фізичного вакууму. Теорія, експерименти і технології. 2-е изд. испр. і доп. - М .: Наука. 1996. - 450С.

78. Чернавський, Д. С. Синергетика і інформація (Динамічна теорія інформації) изд.2-е. - Москва .: Едіторіал УРСС, 2004. - 288с.

79. Шмальгаузен І. І. Організм як ціле в індивідуальному і історичному розвитку. М. 1982.

80. Шредінгер, Е. Що таке життя з точки зору фізики? М., Атомиздат, 1972.

81. Яблоков, А. В., Юсуфов А. Г. Еволюційний вчення. - М .: Вища школа, 1998. - 336 с.

82. Ярославцев, Н. А. Про існування багаторівневих пористих енергоінформаційних структур. Монографія - Омськ: Омський гуманітарний інститут, 2005 - 184 с.

83. Ярославцев, Н. А., Косів А. А., Приходько С. М., Ларіонов Ю. С. Метод фітоіндикації локальних електромагнітних аномалій з низькою інтенсивністю випромінювання (емісії) та методика оцінки їх розмірів. Зб. тр. Міжнародної наук.-практ. Конференції посвящ. 100-річчя від дня народження проф. А. А. Воробйова 14-16. 09.2009г. т.2, Изд. Томського політехнічного університету. - С. 415-422.

84. Smoot G. F., Gorenstein M.V., Muller R.A. Detection of Anisotropy in the Cosmic Blackbodi Radiation. Phys. Rev.Lett., 1977, v. 39. P. 898.

85. Robitaile P.-M. L. WMAP: A Radiological Analysis. Progress in Physics, 2007, v. 1. P. 3.

86. Robitaile P.-M. L. On the Origin of the CMB: insight from the COBE WMAP, and Relikt - 1 Satellite. Progress in Physics, 2007, v. 1. P. 19.


 Світ цілісний. | Короткий словник термінів (Словник).

друга аксіома | третя аксіома | четверта аксіома | Клітка стоїть на вершині біохімічної еволюції матерії. (Ларіонов, 2003 - 2010). | Клітка як відкрита інформаційна система | Система і системність в науковому підході вивчення навколишнього світу. | Розвитку навколишнього матеріального світу | Інформація та енергія. | Час і простір | матеріального світу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати