Головна

УДК 113

БКК 22.654 + 28.01 + 87

© Ларіонов Ю. С., 2012

 © Омський інститут (філія) РГТЕУ, 2012


Зміст

Передмова 6

Введення (основні уявлення про навколишній нас, безперервно еволюціонує матеріальному світі) 12

Глава 1. Еволюція матерії, форми її існування як доказ цілісності і єдності матеріального світу (Всесвіту) і появи життя в формі клітини 18

1.1. Космофізика-хімічний рівень організації матерії 18

1.2. Геохімічний рівень організації матерії 24

1.3. "Заключний" етап еволюції матерії - біохімічний 26

1.4. Необхідні чинники виникнення життя 29

1.5. Теорія абіогенного походження життя А. І. Опаріна 30

1.6. Фізико-хімічних основи існування відсталої і живої матерії і її інформаційна суть 33

1.7. Деякі важливі властивості води і їх пояснення з позиції живих процесів 54

1.8. Двоїсте будова всіх форм матерії і кожної електромагнітної хвилі (інформаційного поля) 66

1.9. Гетеротрофи і автотрофи (первинна спеціалізація клітин) 69

Контрольні питання 70

Глава 2. Клітинний рівень організації життя 71

2.

2.1. будова клітини 71

2.2. Походження і життєвий цикл еукаріотичної клітини 82

Контрольні питання 89

Глава 3. Генетична інформація, її спадковість і мінливість 90

3.

3.1. Нуклеїнові кислоти - матеріальний носій спадкової інформації (молекулярні основи життя) 90

3.2. генетичний код 99

3.3. Будова хромосом. каріотип 101

3.4. Поділ клітини як процес вдосконалення і передачі інформації від покоління до покоління 104

Контрольні питання 115

Глава 4. Організменний рівень організації живого 116

4.

4.1. Еволюція геному прокаріотів 116

4.2. Еволюція геному еукаріот 117

4.3. Поняття про генотип і фенотип, спадковість і мінливість 119

4.4. Закони генетики Грегора Менделя 121

4.4.1. Особливості генетичного методу Менделя 121

4.4.2. Генетична символіка і закони Менделя 122

4.4.3. Моногибридное схрещування 124

4.4.4. зошитовий аналіз 125

4.4.5. Типи аллельного взаємодії генів 127

4.4.6. дигибридное схрещування 129

Контрольні питання 132

Глава 5. Молекулярні основи спадковості 133

5.

5.1. Трансформація і трансдукція 133

5.2. Хімічний склад, просторова будова та функції ДНК 135

5.3. реплікація ДНК 136

5.4. Хімічний склад, структура, типи і функції РНК 137

5.5. Матричний принцип передачі генетичної інформації 138

5.6. Генетичний код і його положення в ДНК 140

5.7. Етапи біосинтезу білка і регуляція білкового синтезу 140

5.8. Будова гена еукаріот і генетична інженерія 142

5.9. Практичне використання генетичної інженерії 143

5.10. Новий механізм передачі спадкової інформації 144

Контрольні питання 148

Глава 6. Онтогенез і філогенез 149

6.

6.1. Онтогенетический і популяційний рівні організації життя 149

6.2. Закон Геккеля для онтогенезу і філогенезу 150

6.3. Онтогенетический рівень організації життя 150

6.4. Популяції та популяційно-видовий рівень живого 152

6.5. Синтетична теорія еволюції 153

6.6. Еволюція популяцій і її елементарні фактори 155

6.7. Живий організм в індивідуальному і історичному розвитку 159

Контрольні питання 160

Глава 7. Аксіоми біології 161

7.

7.1. Що таке аксіома біології? 161

7.2. перша аксіома 163

7.3. друга аксіома 164

7.4. третя аксіома 165

7.5. четверта аксіома 168

7.6. Клітка - основа еволюції біосфери планети і п'ята узагальнююча аксіома біології 170

7.7. Клітка як відкрита інформаційна система 182

Контрольні питання 187

Глава 8. Системний і концептуальний підхід в науковому пізнанні еволюції матерії 188

8.

8.1. Система і системність в науковому підході вивчення навколишнього світу 188

8.2. Концептуальний підхід до наукового розгляду розвитку навколишнього матеріального світу 191

8.3. Єдність в матеріальному світі інформації, енергії, часу і простору 195

8.3.1. Інформація та енергія 195

8.3.2. Час і простір 200

8.4. Концепції сучасного природознавства і еволюції матеріального світу 202

Контрольні питання 204

Глава 9. Цілісна природничо-наукова картина матеріального світу 205

9.1. Світ єдиний і цілісний 205

Контрольні питання 211

висновок 212

Список літератури 216

Словник термінів 223

Питання для самоконтролю, заліку або іспиту 231


       
 
Ця книга присвячується світлої пам'яті моїх батьків Степану Петровичу і Ніні Максимівні Ларионовим, а також моїм однокласникам, випускникам 1960 р Зональної середньої школи Алтайського краю, з якими осягав ази науки.   Ю. С. Ларіонов
 
В щасливу мить З дерзанням новим І мови мудрі прийдуть: Адже присмачений розумним словом, мерщій і радісніше працю. І так все вдумливо обговоримо, щоб не працювати навмання. Презирство тим нікчемним людям, Що нерозважно творять. Фрідріх Шиллер, лірика. "Пісня про дзвін" Переклад з німецької. М. +1964
 


Передмова

Сьогодні різко відчувається потреба в необхідності людства переконатися в правильності вибору свого подальшого шляху розвитку. Те, що людина створює за допомогою технічних засобів Ноосферу вже не секрет, але багато діянь його викликають цілий ряд проблем і розкривають величезний пласт невирішених питань і навіть сумнівів у правильності тверджень сучасної науки про механізми космічних і сонячно-земних зв'язків, появі та існування життя на Землі, місця і ролі людини в еволюції матерії.

Мало хто з нас сьогодні чітко представляють, що весь величезний навколишній нас матеріальний світ системний і цілісний. Це дуже короткий, тезове, а точніше аксіоматичним уявлення про всі складні взаємодіях матерії і різних рівнях її організації у Всесвіті. Але величезний потік інформації про приватних, а іноді про дуже вузьких і специфічних питаннях буття, в ряді випадків гіпертрофовано підносили в суспільстві, не дозволяє багатьом людям мати цілісне уявлення про багатьох основоположних процесах, які визначають розвиток науково-технічного процесу та розвиток соціально-політичної організації людського суспільства, як в масштабах країни, так і всієї планети. Головною причиною цього є відсутність у сучасного наукового співтовариства чітких, узагальнених уявлень про концептуальність і системності наших знань як в цілому про матеріальний світ, так і окремих природничих і соціально-політичних сторонах його виникнення і розвитку. Доказом цього є наявність сьогодні понад п'ятсот природних і такої ж кількості соціально-політичних і економічних наук (це лякає простих людей, а вченим вузьких спеціальностей не дає можливості розуміти один одного). Такий стан пов'язано, на нашу думку, з гносеологічними помилками багатьох створених сьогодні природних і соціально-політичних наук ототожнюють явища (властивості) в природі і суспільстві з сутністю досліджуваних матеріальних об'єктів, т. Е з підміною сутності явищем і з тлумаченням явища як сутності. Як це не парадоксально, для теперішнього часу. І друге, не менш важлива обставина - це відсутність цілісної природничо-наукової картини матеріального світу (ЦЕНКММ), створеної на основі загальної еволюційної теорії і постійно еволюціонують різних рівнів організації матерії (космофізика-хімічний, геохімічний та біохімічний), існуючих на базі енерго-інформаційних взаємодій, т. е відсутній глибоко обгрунтоване уявлення про сутність матерії.

Сьогодні жодна людина не в змозі охопити своєю свідомістю весь потік наукової інформації щодня і щомиті обрушується на нього. Так само як не можна точно сказати, яка з периферійних напрямків науки в майбутньому стане головним, т. Е ляже в основу нової парадигми (загальне уявлення про процес, явище). При цьому вузька спеціалізація вчених, в силу необхідності поглибленого накопичення знань про окремі процеси і явища в матеріальному світі, привела до їх серйозного відставання в общеметодологических, еволюційно-генетичних питаннях, в створенні концепцій, систем і принципів (принцип - основне теоретичне знання, що базується на законах, теоріях, правилах і т. Д.), що стає гальмом розвитку всього людства і науково-технічного прогресу, а також сталого розвитку біосфери і ноосфери в силу негативних наслідків вузьких спеціалізацій і їх необґрунтованої гіпертрофії. Звичайно, в повсякденному житті людина керується в основному буденними знаннями, пов'язаними з соціально-політичними та кон'юнктурно-меркантильними інтересами, зумовленими державним устроєм суспільства, прийнятими економічними та юридичними правилами (все це нагадує гру в яку залучені величезні маси людей погано розуміють сутність її) і національно-політичними уявленнями про життя. А щоб виробити світоглядні уявлення необхідно опанувати глибокими теоретичними знаннями про еволюцію матерії і появі в результаті її людини, як суспільно-соціального тваринного з його самосвідомістю, як вищою формою адаптації до навколишнього світу. Розгляд результатів теоретичних основ багатьох природничих наук необхідно нам для того, щоб показати, що насправді для пояснення безлічі найнеймовірніших, незрозумілих і навіть "таємничих" явищ і ефектів немає потреби вигадувати нові, загадкові і неіснуючі поля і явища, т. Е. створювати, як то кажуть в філософії, "нові сутності".

Сучасна космологія - це суміш реальних спостережень і математичних моделей і теорій, які не враховують багато процесів, які мають і йдуть сьогодні на планеті Земля, яка є звичайним космічним тілом, на якому спостерігається (нами людьми) вищий біохімічний рівень еволюціонує матерії - живої матерії. Вважається, що жодну з існуючих теорій космології неможливо перевірити експериментально. У той же самий час є хороший засіб для перевірки - живий процес формування біосфери на космічному об'єкті, реально запёчатлённий в сучасному науковому, релігійному (як в примітивно науковому) світогляді і в езотеризм, підкріплений сучасними дослідженнями в геології, квантової фізики, фізичної хімії, молекулярної біології та ін., що дають можливість пізнати і зрозуміти людині самого себе і космічне тіло нашої планети, на якому ми всі живемо.

Тих знань і уявлень, якими вже в сукупності володіють сучасні природничі науки, а саме: біологія, хімія, фізика, геологія, астрономія і ін. - Цілком достатньо для побудови адекватної картини матеріального світу, інформаційних та енергетичних відносин, наявних між молекулами живих і неживих систем. Ці нові для нас уявлення використані мною для обґрунтування правильності пропонованого механізму передачі інформації, енергії в живих і неживих системах не тільки між молекулами, а й космічними тілами, а також для обґрунтування появи життя (живої матерії на планеті Земля).

Надалі при розвитку пропонованих концепцій ці уявлення повинні дозволити перейти від словесного опису фізичних процесів і ефектів до їх теоретичного поданням у вигляді формул, отриманих з вирішення досить загальних теоретичної положень фізики, хімії, біології та інших наук. Сформульовані мною концепції матеріального світу і живої матерії (біології) дають підставу припустити, що наша планета зі своєю біосферою, як і весь Всесвіт електромагнітних і тільки завдяки цьому сотні, тисячі, а може і мільярди планет навколо неї, еволюціонуючи, забезпечили появу життя і підтримують її.

Незважаючи на захоплені промови численних дилетантів від науки і політики люди все ще не знаходять відповіді на ряд принципових та концептуальних питань про навколишній світ. До цього питання варто віднести: теоретичне обгрунтування виникнення життя в космосі і на нашій планеті конкретно, немає глибокого наукового уявлення про взаємодію величезних космічних тіл крім досить смутного гравітаційного, а роль магнітних і енергоінформаційних взаємодій принижена і безліч інших питань не знаходять відповіді в сучасній науці.

Однак докази цього буде зроблено в подальшому і, ймовірно, вже не мною буде запропонована ще більш досконала ЦЕНКММ і концепції матеріального світу, що лежать в основі загальної теорії еволюції. Існуюча в біології синтетична теорія еволюції, це вузький погляд на еволюцію матерії. У цій роботі намагаюся показати, що жива матерія виникла з неживої і все її різноманітність у формі різних видів організмів, як живих, так і вимерлих, є продукт загальної еволюції матерії по круговороту від космофізика-хімічного, геохімічного до біохімічного рівню і стосовно до живої її формі - еволюції клітини. Вона, як елементарна одиниця живого, має загальну з усією матерією інформаційно-енергетичну основу, яка дозволяє в присутності води, через білкові структури, викликати і закріплювати структурно-фазові перетворення надмолекулярних структур під впливом зовнішніх умов, формувати морфогенетические зміни у вигляді спеціалізації і диференціації клітин і створювати, на основі таких перетворень, біологічні системи (фенотип) різної складності. Такі структурно-фазові перетворення стали основою для "заключного" етапу еволюції матерії - біохімічного, т. Е появи та існування життя в формі клітини і всього її видового різноманіття.

Фактично Життя (жива матерія) - це заключний етап еволюції матерії, що здійснюється за кругообороту, що веде до її самосвідомості, що базується на самовідтворення і самоорганізації матерії. Зазвичай основи еволюційної теорії розглядають на біологічному рівні, але це всього лише частина загальної еволюції матерії.

Чому початок покладено з "Концепції природознавства і аксіоми сучасної біології в світлі еволюції матерії", тому що МИ люди - продукт еволюції матерії, яка суть природознавства, її біохімічного етапу, а нашу самосвідомість, як результат загальної еволюції матерії, що призвело до наукових знань про навколишній нас світі, являє собою ніщо інше як спосіб пізнання матерією самої себе. Так почнемо ж з самих себе і визначимо роль людини на Землі й у Всесвіті.

Навчальний посібник призначений не тільки для студентів, а й фахівців теоретичного рівня - біологів, хіміків, фізиків, астрономів, математиків, філософів та ін. І прикладного - агрономів, лікарів, вчителів, інженерів, юристів, економістів і природно політиків, які намагаються піднятися на вершину соціально-економічних відносин. Тому в роботі мною коротко представлені основні концепції розвитку матеріального світу і біології, як головної науки про заключному етапі еволюції матерії - її живій формі, що досягла сьогодні самосвідомості.

На загальному тлі вакханалії вещизма, дилетантизму і демагогії, де править нажива і гола сила, соціально-психологічне та економічне обдурення людей, все менше залишається місця для серйозного концептуального наукового підходу до виявлення призначення біосфери і ролі людини на планеті Земля і у Всесвіті. На жаль, в мізках більшості сучасних людей панує хаос з наукових, релігійних, езотеричних і ряду інших важко пояснюваних, як правило абстрактних, уявлень про навколишній СВІТІ.

Ось чому одна з основних завдань цієї книги полягає в концептуальному підході до побудови ЦЕНКММ і короткої ілюстрації фізико-хімічних основ біології, її еволюційно-інформаційного єдності з матеріальним світом - Всесвіту.

Мені б дуже хотілося, щоб кожна розумна людина опанувала загальним уявленням про еволюцію матерії і методологією сучасної науки, ЦЕНКММ, основами походження життя (сучасної її концепцією) і узагальнюючої аксіомою біології, так як вони сьогодні грають провідну роль в розвитку людства і є загальною передумовою для сталого розвитку біосфери і формування ноосфери на планеті Земля відповідно до загальних космічними і планетарними законами існування матерії і ролі людини. Оволодіння цими знаннями дозволить уникнути людині багатьох нерозумних дій в своєму житті на Землі, не думати про кінець світу, якого ніколи не буде. Зникнемо МИ люди (кожен персонально неодмінно) на планеті Земля, але матеріальний світ і еволюція матерії будуть вічними.

Закінчуючи Передмова, хочеться подякувати Н. В. Петрова (СПб, Пушкін) за книгу "Живий космос" і Н. А. Ярославцева (м.Київ), які допомогли мені розібратися в складних фізичних процесах і багатьох інших колег, в співавторстві з якими (С. М. Приходько, А. А. Косів та ін.) публікував статті з питань відбитим в книзі. Моя вдячність Л. Б. Пистіной за поради щодо компонування і редакції книги. Особлива подяка дружині і помічниці - Людмилі Максимівні Ларионовой, моєї вірної супутниці, яка невпинно дбає про мене і ділить зі мною вже більше сорока років всі тяготи і позбавлення долі.

З повагою, професор Ю. С. Ларіонов


З торбинкою досвіду своїх чималих років

Стою перед останньою переправою

Вельми сумнівний мій власний відповідь

Про сенс і щастя. Може, предки праві? ...

Вже плещуть весла ... Важка сума.

Вирішую. Сенс і щастя - життя сама!

А. А. Ларіонов. Краще пізно.

Зб. віршів "Березневий котяра",

Ростов-на-Дону, 2010 рISBN 978-5-905833-13-7 | Вступ

Доказ цілісності і єдності матеріального світу (Всесвіту) і появи життя в формі клітини. | Геохімічний рівень організації матерії. | " Заключний "етапу еволюції матерії - біохімічний. | Необхідні чинники виникнення життя. | ТТеорія абіогенного походження життя А. І. Опаріна. | Фізико-хімічні основи існування відсталої і живої матерії - її інформаційна суть. | Деякі важливі властивості води і білка, їх пояснення з позиції живих процесів | Двоїсте будова всіх форм матерії і кожної електромагнітної хвилі (інформаційного поля) | Гетеротрофи і автотрофи (первинна спеціалізація клітин) | будова клітини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати