Головна

ВИЩОЇ ОСВІТИ

  1. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  2. II. Загальні відомості про СИСТЕМІ ціноутворення і кошторисного нормування В БУДІВНИЦТВІ
  3. II. Рахунок утворення доходів

Історія розвитку гірськолижного туризму ... 8

Особливості управління розвитком гірськолижного туризму ... 13

1.3. Перспективи розвитку гірськолижного туризму

в Росії і за кордоном ... ... 21

глава 2. аналіз розвитку гірськолижного туризму в Республіці Башкортостан (на прикладі гірськолижного центру мраткіно Бєлорєцького району) ... ... 37

2.1. Загальна характеристика гірськолижного центру ... 37

2.2. Аналіз розвитку гірськолижного центру ... 43

2.3. Аналіз проблем і перспектив розвитку гірськолижного центру ... 49

глава 3. рекомендації щодо вдосконалення розвитку гірськолижного туризму в Республіці Башкортостан (на прикладі гірськолижного центру мраткіно Бєлорєцького району) ... ... 55

3.1. Пропозиції щодо розвитку гірськолижного центру ... 55

3.2. Організаційне обгрунтування розвитку гірськолижного центру ... 57

3.3. Економічне обгрунтування розвитку гірськолижного центру ... 65

висновок ... ... 73

список використаних джерел та літератури ... 76

додаток ... ... 81

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА

ОСВІТНЯ УСТАНОВА

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«УФИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВРСІТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА СЕРВІСУ»

Кафедра___

___

Зав. кафедрою ___

«___» ___ 201 ___ г.

З А Д А Н І Едо дипломної роботи

Студенту ___

Группа___Институт/факультет___

1. Тема роботи ___

___

Затверджена наказом УГУЕС від «___» ___ 201___ р

№ ___

2. Дата видачі завдання «___» ___ 201 ___ г.

3. Термін здачі студентом закінченої роботи «___» ___ 201 ___ г.

4. Вихідні дані до роботи ___

___

5. Зміст основних розділів роботи ___

___

6. Керівник дипломної роботи ___

(П. І. Б., вчений ступінь, звання, місце роботи, посада)

___

___ 7. Консультанти по роботі (із зазначенням які стосуються ним розділів роботи) ___

Правове забезпечення ___ доц. Лебедєв А. І.

Економічна частина ___ доц. Шеїн Ю. П.

Інформаційні технології ___ доц. Величко І. А.

___

Завдання прийняв до виконання Керівник дипломної роботи

___ ___

(ПІДПИС СТУДЕНТА) (ПІДПИС КЕРІВНИКА)

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи розвиток гірськолижного туризму вимагає, розробки нових підходів до планування та управління розвитком російських гірськолижних туристичних центрів, що відповідають принципам стійкості, що забезпечують збереження природних територій з формуванням високого рівня життя місцевого населення.

Сучасна індустрія туризму є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш динамічних галузей світового господарства. Розвиток туризму надає стимулюючу дію на такі сектори економіки, як торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання.

Вибір теми дипломної роботи «Розвитку гірськолижного туризму в якості одного з напрямків соціально-економічного розвитку муніципального району Белорецкого району Республіки Башкортостан», а саме на прикладі гірськолижного центру «Мраткіно», обумовлений як особливостями самої галузі, так і високим туристично-рекреаційним потенціалом району. На його території зосереджені унікальні природні та рекреаційні ресурси, об'єкти культурної та історичної спадщини, проходять спортивні та культурні події. В районі представлений широкий спектр привабливих туристичних об'єктів, розвиток яких має забезпечуватися наявністю всіх видів базової інфраструктури.

ступінь розробленості. В даний час напрямки теорії управління, що займаються проблемами управління сталим розвитком туризму на гірських територіях відносно нові і знаходяться в процесі становлення. Теоретичні основи розвитку туристських регіонів викладені в роботах таких зарубіжних авторів як Б. Арчер, Р. Бентлі, Р. Девідсон, Я. Криппендорф, X. В. Опашовскі, В. Фрейер, Д. Флетчер. Однак, результати їх досліджень потребують адаптації до вітчизняної специфіки.

У працях російських вчених, що займаються проблемами розвитку вітчизняної туристичної індустрії, розроблені принципи перетворення сфери туризму в ринковій економіці, позначені аспекти реформування та оновлення механізму управління вітчизняною промисловістю туризму. Найбільш значущі результати досліджень взаємодії індустрії туризму та економіки регіону представлені в роботах Азар В. І., Аврахов Ю. І., Амирханова М. М., Балабанова А. І., Блохіна Ю. І., Богданова Ю. В., Біржакова М. Б., Винокурова В. І., Волкова BC, Зоріна І. В., Карпової Г. А., Квартальнова В. А., Кирилова А. Т., Розанової Т. П., Романової Г. М., Татаринова AA, Чуваткіна П. П., Яковенко Г. В.

Недостатня розробленість проблем розвитку гірськолижного туризму, процесів формування економічного ефекту від його реалізації визначили мету і завдання дослідження.

Мета дипломної роботи - Розробка рекомендацій щодо вдосконалення розвитку гірськолижного туризму в Республіці Башкортостан.

Постановка завдань:

- Вивчити теоретичні основи розвитку гірськолижного туризму в Росії і за кордоном;

- Провести аналіз розвитку гірськолижного центру «Мраткіно» Белорецкого району;

- Провести аналіз проблем і перспектив розвитку гірськолижного центру «Мраткіно» Белорецкого району;

- Розробити пропозиції щодо розвитку гірськолижного центру «Мраткіно» Белорецкий район;

- Провести організаційне та економічне обгрунтування розвитку гірськолижного центру «Мраткіно» Белорецкого району.

об'єктом дослідження є гірськолижний центру «Мраткіно» Белорецкого району.

предметом дослідження є розвиток гірськолижного туризму в Республіці Башкортостан.

Теоретико-методологічною основою та інформаційною базою дослідження виступили праці вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців в галузі управління туризмом, офіційні федеральні і регіональні програми розвитку гірськолижного туризму, нормативно-правові акти, методичні посібники, матеріали періодичної преси та наукових конференцій, статистика розвитку туризму в РФ.

Як інструменти дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи як аналіз і синтез, методи аналітичного порівняння, системний і функціональний аналіз, метод прогнозування та програмно - цільовий метод.

Практична і теоретична значущість дослідження полягає в тому, що основні положення і рекомендації, викладені в дипломній роботі, сприяють розвитку теорії управління гірськими територіями і можуть стати методичною основою для розробки стратегічних програм розвитку туризму на гірських територіях, створення нормативно-правової бази регулювання процесів розвитку гірськолижного туризму.

Структура роботи, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Обсяг роботи становить 91 лист і включає 11 таблиць, 14 малюнків, 54 використаних джерела і літератури, а також додаток з 1 таблиці і 5 малюнків.

глава 1. Теоретичні основи розвитку гірськолижного туризмуВизначення основного часу. | Федеральний закон від 27.12.2002 р № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (в ред. ФЗ від 01.01.2014 р №396).

ГОСТ Р 53997-2010 «Туристські послуги. Інформація для споживачів. Загальні вимоги". | Особливості управління розвитком гірськолижного туризму | Динаміка відвідувань гірськолижних курортів в світі представлена ??на малюнку 1. | Динаміка відвідувань гірськолижних курортів в країнах світу, IRSMT-2013 представлена ??на малюнках 1-4 (Див. Додатки). | Джерело: National Ski & Snowbord Retailers Association | Показники розвитку гірськолижної туристичної галузі в РФ | Послуги. | Федеральний закон від 27.12.2002 р № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (в ред. ФЗ від 01.01.2014 р №396-ФЗ). | ГОСТ Р 53997-2010 «Туристські послуги. Інформація для споживачів. Загальні вимоги". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати