Тема 4 Організація транспортного господарства | Тема 5 Організація тарно-складського господарства | Тема 7 Організація праці на підприємстві | Тема 9 Технічне нормування праці на підприємстві | Тема 10 Організація оплати праці | Тема 14 Аналіз виконання виробничої програми | Тема 16 Організація підготовки виробництва до випуску нової продукції | Тема 17 Виробнича структура підприємства | Інвестиції (капітальні вкладення) | Праця і заробітна плата |

загрузка...
загрузка...
На головну

Фінансові результати та економічна ефективність

  1. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини
  2. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  3. I. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.
  4. I. Нефінансові активи
  5. I. Економіка і економічна теорія
  6. I.1.a.i.4. Фінансові активи і зобов'язання
  7. II. Фінансові.

Прибуток від реалізації продукції визначаються як різниця між товарною продукцією і повною собівартістю її виробництва.

Результати розрахунків зводяться в табл. 8.

Таблиця 8 - Фінансові результати

 Продукція  Товарнаяпродукція, млн руб.  Полнаясебестоімость продукції, млн руб.  Прибуток (+), збиток (-), млн руб.  Рівень рентабельності продажів окремих видів продукції,%
         
         
 Разом        

Рентабельність продажівпоказиваетдолю прибутку в кожному зароблений карбованець. Розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до вираженого в грошових коштах обсягом продажів за той же період. Визначається за формулою

де П - Прибуток від реалізації продукції, грн .;

Врп - Виручка від реалізації продукції, руб.

Ефективність інвестицій оцінюється за такими показниками:

1) чистого дисконтованого доходу (ЧДД);

2) терміну окупності проекту (період повернення інвестицій) (Ток);

3) індексу прибутковості (рентабельності) інвестицій (Ри).

Чиста поточна вартість (ЧДД) являє собою різницю дисконтованих на один момент часу показників доходу і інвестицій (капітальних вкладень). Розрахунок ведеться за формулою

ЧДД =

де Дt - Дохід у t-му році, млн. Руб .;

Иt - Інвестиції (капітальні вкладення в основні фонди і оборотні кошти), млн. Руб .;

Кt - Коефіцієнт дисконтування в t-му році.

Дохід за проектом являє собою суму чистого прибутку і амортизаційних відрахувань:

Дt= Пч+ А,

де Пч - Чистий прибуток по проектованому варіанту, тис. Руб .;

А - Амортизаційні відрахування (табл.6), тис. Руб.

Чистий прибуток (Пч) - Це прибуток (табл.8) за вирахуванням податку на прибуток, який становить 18% від прибутку

Пч= П  (1-Нп),

Коефіцієнт дисконтування визначається за формулою

Кt= ,

де С - Ставка дисконтування (ставка відсотка), виражена в частках одиниці.

Як дисконтної ставки (С) можуть виступати середня депозитна або кредитна ставка, індивідуальна норма прибутковості з урахуванням інфляції і рівня ризику. При розрахунках рекомендується визначити ставку дисконтування не менше ніж ставка рефінансування (встановлена ??Нацбанком РБ на момент виконання курсової роботи) плюс 3 відсоткових пункти.

Наприклад, на березень 2013 р розрахунок ведеться як 28,5% + 3% = 31,5%. Т.ч. дисконтну ставку приймаємо не нижче 31,5%.

Увага! Значення коефіцієнта дисконтування округляти до десятитисячних.

Розподіл інвестицій по роках будівництва заводу виробляють, виходячи з спорудження об'єкта в максимально короткі терміни (2 роки). При цьому вкладення капіталу за роками можна розподілити таким чином: 1 рік - 60%, 2 рік - 40% (або в іншому поєднанні).

Розрахунок теперішньої вартості доходу і інвестицій зводиться в табл. 9.

Таблиця 9 - Розрахунок теперішньої вартості доходу і інвестицій

 рік  Інвестиції, млн. руб.  Дохід (Пч+ А), млн. руб.  Коефіцієнт дисконтування (С = ...%)  Наведена вартість, млн. Руб.
 інвестицій  доходу
  -     -
  -     -
         
         
 ...          
         
 Разом          

Якщо показник ЧДД є позитивною величиною (тобто вкладення інвестицій раціонально), то розраховуються інші показники.

Термін окупності (Період відшкодування інвестицій) визначається за формулою

Ток.ср= ,

де n - Кількість років, протягом яких отримують дохід від інвестицій.

рентабельність інвестицій (Індекс прибутковості) визначається за формулою:

Рn= .

До додаткових показників відносяться: вироблення продукції на одного робітника (продуктивність праці); якість продукції (якщо за варіантами змінюється) та інші показники.

рентабельність виробництва визначається за формулою

де Пч -чиста прибуток підприємства, млн руб .;

ОПФ - Основні виробничі фонди (таблиця 2), млн руб .;

НОС - Нормовані оборотні кошти (приймаються на рівні 25-30% від вартості основних виробничих фондів), млн руб.

Продуктивність працівизначається за формулою:

У натуральному вираженні ПТ = ВП / Чппп

У вартісному вираженні ПТ = ТП / Чппп,

де ВП - обсяг виробництва за рік, т., (таблиця 3);

ТП - товарна продукція, млн руб., (Таблиця 3);

Чппп - чисельність промислово-виробничого персоналу (основні виробничі робітники + допоміжні робочі + АУП).

Перераховані показники як основні, так і додаткові слід звести в таблицю техніко-економічних показників (табл. 10).

Таблиця 10 - Техніко-економічні показники проекту

 показник  Одиниця виміру  значення
 Виробнича потужність по готовому продукту (по сировині) вказати конкретно як в завданні  тонн / см  
 Вартість випущеної продукції  млн. руб.  
 Повна собівартість продукції  млн. руб.  
 прибуток  млн. руб.  
 інвестиції  млн. руб.  
 Чиста поточна вартість  млн. руб.  
 Термін окупності інвестицій  років  
 рентабельність інвестицій  частки од.  
 Рентабельність продажів %  
 рентабельність виробництва %  
 Чисельність промислово-виробничого персоналу  чол.  
 Продуктивність праці: - в натуральному вираженні-у вартісному вираженні  тонн / чел.млн. руб. / чол.  

На основі наведених показників слід зробити висновок про ефективність вкладень інвестицій в будівництво (реконструкцію) підприємств молочної промисловості.


Таким чином, для розрахунку економічної ефективності будівництва підприємства молочної промисловості (тобто для виконання третьої частини курсової роботи), необхідно зібрати наступні дані (під час літньої практики):

1. Річний звіт з праці і заробітної плати;

2. Ціни на основне технологічне обладнання;

3. Відпускні ціни на продукцію (прайс-лист);

4. Закупівельні ціни на сировину (матеріали);

5. Укрупненная розцінка за 1 т. Продукції (для розрахунку зарплати);

6. Укрупненная норма часу на виробництво 1т продукції;

7. Норми обслуговування за основними видами технологічного устаткування;

8. Калькуляція собівартості 1 т. Продукції з розшифровкою статті «Сировина і основні матеріали»;

9. Вартість будівництва 1 м2 виробничої площі;

10. Організаційна структура управління підприємством.
Собівартість продукції | СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати