На головну

Заочна форма навчання, нормативний термін навчання 4 роки

  1. B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною
  2. B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною діяльністю
  3. Between- визначає, чи знаходиться числове значення в зазначеному діапазоні. Формат запису Between # вираження1 # and # вираженіе2 #.
  4. Зв`язок між невизначеністю, ризиком і вартістю інформації: перші вимірювання
  5. G - global платформасинда?и ж?мисти ба?алау
  6. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  7. I. Коливання в відмінкових формах

ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітня установа вищої професійної освіти

«ДОНСКОЙ державний технічний університет»

(ДДТУ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _______________ Б. Ч. Месхі

«____» ______________ 2015 р

ПЛАН НАУКОВОЇ І ОСВІТНЬОЇ підготовку аспірантів

Заочна форма навчання, нормативний термін навчання 4 роки

ПІБ (повністю): _____________________________________________________________

Напрямок: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Профіль: ____________________________________________________________________

Кафедра: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Факультет: ___________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, уч. Ступінь, звання): ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Зарахований наказом від «___» _______ 20__ р № __________.

Відрахований наказом від «___» _______ 20__ р № __________.

Додаткові накази (при наявності):

Наказ про ____________________________________ від «___» _______ 20__ р № _______.

Наказ про ____________________________________ від «___» _______ 20__ р № _______.

Наказ про ____________________________________ від «___» _______ 20__ р № _______.

Тема науково-дослідної роботи:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тема обговорена на засіданні каф. «___________» «___» _____ 20 р, протокол № ____.

Тема затверджена наказом ректора університету від «___» _____ 20 р № ____.

Зміна теми (при необхідності)__________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тема обговорена на засіданні каф. «____________» «___» _____ 20 р, протокол № ____.

Тема затверджена наказом ректора університету від «___» _____ 20 р, протокол № ____.

ПАМ'ЯТКА аспірантів

правила заповнення індивідуального плану,
 проведення проміжної і підсумкової атестації аспіранта

1. План підготовки аспіранта та тема його науково-дослідницької роботи (дисертації) повинні бути затверджені на кафедрі до 1 грудня першого року навчання.

2. План підготовки аспіранта заповнюється в 2-х примірниках і зберігається в Управлінні підготовки кадрів вищої кваліфікації (далі - УПКВК) і на кафедрі, по якій проходить підготовку аспірант.

3. Тема науково-дослідної роботи та план підготовки аспіранта розглядаються і рекомендуються до затвердження на засіданні кафедри, на титульному аркуші вписується тема, номер і дата протоколу затвердження.

4. Проміжна атестація аспіранта здійснюється в лютому и вересні кожного року навчання. Відомості з викладаються дисциплін видаються в УПКВК викладачами, відомості по НДР - зав. кафедрами, де проходять підготовку аспіранти.

5. Проміжна атестація по НДР здійснюється відповідно до Положення про поточний контроль і проміжної атестації та критеріями, викладеними в Додатку до даного положення.

6. Для отримання допуску до кандидатських іспитів аспірантом представляються в УПКВК завізовані викладачем і науковим керівником заяви в терміни: по іноземної мови - до 5 вересня першого року навчання; по історії і філософії науки - до 5 вересня першого року навчання; по спеціальної дисципліни - до 20 січня другого року навчання.

7. Незадовільні результати проміжної атестації по одному або декількох дисциплінах (модулів), практикам освітньої програми або непроходження проміжної атестації за відсутності поважних причин визнаються академічною заборгованістю.

8. Аспіранти, які мають академічну заборгованість, має право пройти проміжну атестацію за відповідними навчальним планом дисциплін (модулів), практиці не більше двох разів в строки, що визначаються університетом, в межах одного року з моменту утворення академічної заборгованості. У зазначений період не включається час хвороби аспіранта, знаходження його в академічній відпустці або відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (академічну відпустку надається за особистою заявою, з документальним підтвердженням підстави надання академічної відпустки).

9. Аспіранти, які мають оцінку «задовільно»За результатами проміжної атестації та (або) які не пройшли атестацію за однією з дисциплін, не мають права на призначення стипендії.

10. У лютому останнього року навчання аспіранти звітують про виконання науково-дослідної роботи за весь період навчання в аспірантурі.

11. У травні останнього року навчання аспіранти зобов'язані пройти попередній захист випускної кваліфікаційної роботи.

12. До підсумкової атестації допускаються аспіранти, повністю виконали індивідуальний план і не мають академічної заборгованості. Підсумкова атестації проводиться у формі державного іспиту та наукової доповіді за результатами дисертаційного дослідження на засіданні державної екзаменаційної комісії.

ознайомлений

підпис дата

 ЗА 45 ХВИЛИН | ОСВІТНЯ СКЛАДОВА підготовку аспірантів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати