Головна

Забезпечити підсистеми

Забезпечити підсистеми є загальними для всієї ІС незалежно від конкретних функціональних підсистем, в яких застосовуються ті чи інші види забезпечення. В роботі [17] забезпечують і організаційні підсистеми об'єднані в одну забезпечує підсистему. Обгрунтуванням такого рішення можна вважати, що їх складові забезпечують реалізацію цілей і функцій системи.

Склад підсистем не залежить від обраної предметної області і має (рис. 17):

? функціональну структуру;

? інформаційне забезпечення;

? математичне (алгоритмічне і програмне) забезпечення;

? технічне забезпечення;

? організаційне забезпечення;

? кадрове забезпечення,

а на стадії розробки ІС додаткові забезпечення:

· Правове;

· Лінгвістичне;

· Технологічне;

· Методологічне;

· Інтерфейси із зовнішніми ІС.

   

Мал. 17. Забезпечити підсистеми ІС

В цілому роботу ІС в контурі управління (подвійні стрілки згідно рис. 17) визначають її функціональна структура і інформаційне забезпечення; поведінку людини - організаційне та кадрове; функції автомата - математичне і технічне забезпечення.

функціональна структура (Рис. 18) являє собою перелік реалізованих нею функцій (завдань) і відображає їх підпорядкованість.

   

Під функцією ІС розуміється коло дії ІС, спрямованих на досягнення приватної мети управління.

Склад функцій, що реалізуються в ІС, регламентується державним стандартом і підрозділяється на інформаційні та керуючі функції.

Інформаційне забезпечення - Це сукупність засобів і методів побудови інформаційної бази (рис. 19). Воно визначає способи і форми відображення стану об'єкта управління у вигляді даних всередині ІС, документів, графіків і сигналів поза ІС. Інформаційне забезпечення поділяють на зовнішнє і внутрішнє.

   

Математіческоеобеспеченіе складається з алгоритмічного і програмного (рис. 20).

   

Алгорітміческоеобеспеченіе являє собою сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів, які використовуються в системі для вирішення завдань і обробки інформації.

Програмне забезпечення складається:

· Із загального ПО (ОС, транслятори, тести і діагностика та ін., Т. Е. Все те, що забезпечує роботу апаратних пристроїв);

· Спеціального ПО (прикладне ПО, що забезпечує автоматизацію процесів управління в заданій предметній області).

Технічне забезпечення (Рис. 21) складається з пристроїв:

· Вимірювання;

· Перетворення;

· Передачі;

· Зберігання;

· Обробки;

· Відображення;

· Реєстрації;

· Введення / виведення інформації;

20. Тех-забезпечення ІС це комплекс технічних засобів, що забезпечують роботу ІС, відповідної документації на ці засоби і технологічні процеси.

У комплекс технічних засобів входять:

Комп'ютери будь-яких моделей;

· Пристрої збору, накопичення, обробки, передачі та виведення інформації;

· Пристрої передачі даних і ліній зв'язку;

· Оргтехніка й пристрої автоматичного знімання інформації;

· Експлуатаційні матеріали та ін.

Документацією оформляються попередній вибір технічних засобів, організація їх експлуатації, технологічний процес обробки даних, технологічне оснащення.

Документацію можна умовно розділити на три групи:

· Загальносистемну, що включає державні і галузеві стандарти по технічному забезпеченню;

· Спеціалізовану, що містить комплекс методик по всіх етапах розробки технічного забезпечення;

· Нормативно-довідкову, використовувану при виконанні розрахунків по технічному забезпеченню

21. Життєвий цикл ІС.Web- технології .средства розробки сайтів. | Життєвий цикл інформаційних систем
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати