На головну

анотація

  1. Аналітично-синтетична переробка інформації Анотація і реферат: загальне і особливості
  2. анотація
  3. анотація
  4. анотація
  5. АНОТАЦІЯ
  6. анотація
  7. анотація

1. Мета дисципліни: Цілями освоєння дисципліни «Теорія навчання і виховання» є формування у студентів знань в області соціально значущі проблеми і процесів сучасних теорій навчання і виховання, умінь інтерпретувати їх в контексті сучасних вимог до особистості, суспільству і освіти, використовувати різноманітні прийоми, методи і засоби навчання та виховання учнів з ОВЗ у професійній діяльності.

2 Місце дисципліни в структурі ООП:Дисципліна «Теорія навчання і виховання» відноситься до модулю «Педагогіка» дисциплін базової частини професійного циклу. Дана дисципліна вивчається в 1 семестрі 1 курсу і базується на освоєнні студентами дисципліни базової частини математичного і природничого циклу «Анатомія і вікова фізіологія», дисциплін базової частини професійного циклу - «Загальна і експериментальна психологія», «Безпека життєдіяльності» та дисципліни варіативної частини професійного циклу - «Психологія професійної діяльності».

Дисципліна «Теорія навчання і виховання» сприяє освоєнню основних педагогічних категорій і понять, які є основою для вивчення базових дисциплін «Історія педагогіки та освіти», «Соціальна педагогіка», «полікультурна освіта», «Самовизначення і професійна орієнтація учнів», дозволяє поглибити теоретичну і практичну підготовку студентів з таких дисциплін варіативної частини професійного циклу як «педагогічна психологія», «Психолого-педагогічна діагностика розвитку осіб з обмеженими можливостями здоров'я», «Спеціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка». Формує готовність до проходження навчальної та виробничої практик.

Освоєння даної дисципліни необхідно для здійснення майбутнім фахівцем основних видів професійної діяльності, спрямованої на психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу, особистісний та соціальний розвиток учнів з ОВЗ; соціалізації, формування загальної культури особистості, усвідомленого вибору і подальшого освоєння професійних освітніх програм, гармонізації соціальної сфери освітньої установи, формування педагогічної культури сукупних суб'єктів освітнього середовища на основі різноманітних концепцій, прийомів, методів і засобів навчання і виховання.

3. Вимоги до результатів освоєння дисципліни:

3.1. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій:

n здатністю аналізувати соціально значущі проблеми та процеси, виявляти сутність проблем, що виникають в ході професійної діяльності (ОП-2);

n здатністю організовувати і здійснювати психолого-педагогічне обстеження осіб з ОВЗ з метою уточнення структури порушення для вибору індивідуальної освітньої траєкторії (ПК - 5);

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен

знати:

· Основні тенденції, процеси сучасної освіти (ОП-2);

· Основні концепції, теорії навчання, виховання і розвитку особистості, їх культурологічні та наукові підстави (ОП-2);

· Вимоги до організації психолого-педагогічного обстеження осіб з ОВЗ в контексті сучасних методологічних і методичних підходів, нормативно-правових документів в галузі освіти (ПК-5);

· Моделі, систему методів, форм і засобів навчання і виховання (ОП-2);

· Інноваційні освітні процеси (ОП-2).

вміти:

· Взаємодіяти з дітьми і підлітками з ОВЗ; використовувати рекомендовані методи і прийоми для організації спільної та індивідуальної діяльності дітей з ОВЗ (ПК-5);

· Застосовувати в освітньому процесі знання індивідуальних особливостей учнів з ОВЗ (ПК-5);

· Виявляти, описувати і пояснювати педагогічні факти, явища і процеси, пов'язані з процесом виховання, навчання і розвитку особистості дитини (ОП-2);

володіти:

· Основними категоріями і поняттями в галузі навчання, виховання і розвитку дітей з ОВЗ (ПК-5);

· Методами діагностики рівня освоєння дітьми з ОВЗ змісту навчальних програм у навчально-виховній діяльності (ПК-5).Анкета анонімна. | Заняття проводяться по суботах

Тема: Система методів, форм і засобів виховання. | покарання | II. Розуміння. | III. Застосування. | Тема: Поняття про виховній системі: структура, етапи становлення та розвитку. Характеристика гуманістичних виховних систем. | А. Компоненти виховної системи. | Етапи розвитку виховної системи школи | тестові завдання | Тест проміжного контролю | В) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати