Головна

Тема: Методи навчання. Класифікація засобів навчання.

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  3. A) кошти в розрахунках
  4. CASE-засоби проектування БД.
  5. DATA Безпосередній операнд AF, PF, CF Прапорці умов
  6. FAB класифікація

Мета: перевірка і закріплення знань з організації навчального процесу, формування умінь застосовувати отримані знання при аналізі педагогічних ситуацій.

план:

1. Організації навчального процесу. Поняття про методи навчання.

2. Класифікація методів навчання.

3. Поняття про прийомах і засобах навчання. їх класифікація

4. Обгрунтування вибору вчителем методів, прийомів, засобів навчання.

Методичні вказівки:

Повторіть теоретичний матеріал по темі. Виконайте завдання відповідно до пунктів плану (1. - завдання № 1, 2, 2. - завдання № 3, 4).

Завдання № 1, що має тестовий характер, і завдання № 2 орієнтовані на перевірку ключових понять теми.

Завдання № 3 передбачає аналіз конкретної педагогічної ситуації з питання вибору вчителем відповідно до типу, виду уроку методів, прийомів, засобів навчання.

Завдання № 4 передбачає проектування фрагмента заняття з обґрунтуванням доцільності використання по ходу заняття оптимальних засобів навчання.

Хід виконання:

Завдання № 1. Тест.

? Що розуміють під методом навчання?

а) шлях руху думки від вчителя до учнів з метою передачі знань;

б) вихідні закономірності, які визначають організацію навчального процесу в школі;

в) спосіб діяльності педагога і учнів, спрямований на досягнення мети навчання.

? Чи можна аналіз, синтез, індукцію, дедукцію вважати методами навчання?

а) немає, т. К. це методи логічного мислення;

б) так, т. К. вони показують шлях оволодіння знаннями;

в) немає, т. К. вони не ведуть до досягнення мети навчання.

? Які методи навчання належать до групи наочних методів?

а) демонстрація

б) спостереження

в) лабораторний

? Вкажіть головна умова застосування бесіди в навчанні.

а) відповідність дидактичної задачі;

б) наявність в учнів запасу уявлень по досліджуваному питанню;

в) вік учнів.

? До якого методу навчання слід віднести роботу учнів над вирішенням завдань?

а) лабораторна робота

б) вправа

в) практична робота

? Чи можна вважати, що лише деякі спеціальні методи стимулюють інтерес і потребу вчитися, спонукають учнів до навчання?

а) немає, це загальна функція всіх методів, що застосовуються в школі;

б) так, лише окремі методи, наприклад контроль, спонукають уч-ся до навчання; інші - нейтральні;

в) жоден метод спеціально не спрямований на спонукання до навчання.

? З перерахованих тверджень виберіть фактори, що визначають вибір методів навчання.

 а) мета обученіяб) рівень мотивації) тип урокаг) ступінь знайомства учнів з навчальним матеріалом  д) принципи обученіяе) зміст навчального матеріалаж) рівень підготовленості учнів і учітеляз) умови навчання

? Що розуміють під прийомами навчання?

а) спосіб існування навчального процесу;

б) сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння предметом;

в) складові методу навчання, які в сукупності забезпечують досягнення мети.

? Що таке засіб навчання?

а) предметна підтримка навчального процесу;

б) способи оволодіння знаннями, вміннями, навичками;

в) зовнішнє вираження діяльності.

? Чи є мова педагога засобом навчання?

а) немає, т. К. мова - це засіб спілкування;

б) так, т. К. мова - це інструмент діяльності вчителя в навчальному процесі.

Завдання № 2.

? Упорядкуйте по наростаючій ступеня полісенсорній впливу на учнів перераховані нижче методичні дії: показ малюнка, що представляє горизонтальний розріз гірського ланцюга; виконуваний учням досвід по сухій дистиляції вугілля; показ кольорового звукового фільму; фрагмент лекції викладача на тему "Аналіз фізичних властивостей сірки".

Завдання № 3.

· Ознайомтеся з педагогічної ситуацією.

"Урок в четвертому класі однієї з московських шкіл проходить дещо незвично.

Учні на Красній площі. Вони уважно дивляться на величні кремлівські стіни і башти, на розписні куполи собору Василя Блаженного, на пам'ятник Мініну і Пожарському.

Чому ж ця площа називається Червоної? - Починає свою розповідь вчителька. - Червона площа отримала свою назву після перебудови її в кінці XVII століття, коли вона була забудована красивими кам'яними будівлями. Червона - значить гарна. У наш час поняття Червона площа має й інший сенс. Червона - значить революційна.

До середини XVII століття Червона площа називалася Пожежа, так як тут були дерев'яні торгові ряди, які часто горіли. У 1698 році за наказом Петра I ці ряди були знесені. Площа придбала ошатний святковий вигляд. Історія Червоної площі починається з того часу, коли були побудовані ось ці сучасні кремлівські стіни і башти.

Коли це було? - Звертається вчителька до класу.

Це було в кінці XV століття при Івані III, - відповідає одна з учениць.

З групи хлопців виходить "екскурсовод". Хлопчик розповідає про те, як зводилися кремлівські стіни, башти і палаци.

Ілюстрацією до його розповіді звучать вірші Наталії Кончаловською, які з виразом читає напам'ять дівчинка.

Тут, біля стін Кремля, вірші звучать особливо урочисто і проникливо.

Потім хлопці йдуть зі своєю вчителькою далі ... Урок триває.

Вчителька каже про чудесне соборі Василя Блаженного, про його майстерних будівельників, розповідає легенду про їх трагічну долю, читає уривки з поеми Д. Кедріна "Зодчі".

Перед очима хлопців встає інша картина: зник вимощений каменем пологий спуск до облицьованої гранітом набережної. Вони стоять на крутому обриві над рікою. А на високому пагорбі, на самій його вершині, вознісся чудовий, казковий храм ...

Урок закінчено, але дзвінка не буде, - посміхаючись, каже вчителька. Хлопці весело сміються.

А ви не забули, що вам поставлено додому?

Ні! Звичайно, пам'ятаємо! - Хором відповідають хлопці і майже слово в слово повторюють план майбутнього твору про Красній площі. "

· Проаналізуйте ситуацію за алгоритмом.

 1. Навчальний предмет і тема занятія.2. Учасники освітнього процесса.3. Етапи заняття (уроку) .4. Сутність діяльності вчителя на уроці. Завдання, які їм цілі, завдання.  5. Діяльність учнів, її характер. Наявність мотівов.6. Форма обученія.7. Тип і вид урока.8. Методи, прийоми обученія.9. Засоби навчання.

· Дайте письмове обгрунтування застосованих учителем методів, прийомів, засобів навчання.

· Зробіть висновок про відповідність їх формі заняття, його змістом і цільовим установкам.

Завдання № 4.

Розробіть варіант проведення фрагмента заняття з курсу "Теорія навчання" з використанням дидактичних засобів навчання. При цьому зверніть увагу на такі дидактичні вимоги:

  1. мета заняття, його зміст, логіка вивчення матеріалу;
  2. головні елементи, які повинні бути засвоєні на занятті;
  3. етап і мета використання оптимальних засобів навчання;
  4. методи і прийоми, за допомогою яких буде забезпечена пізнавальна діяльність учнів.

Самостійна робота № 5

Завдання № 1.

? Випишіть основні поняття дидактики:

Методи навчання - ... ...

Прийоми навчання - ... ...

Засоби навчання - ... ...

Завдання № 2.

? Складіть таблицю.

"Основні підходи до класифікації методів навчання в педагогічній теорії".

автори підстава типології Різновиди методів навчання
     

Завдання № 3.

Зустрітися з класифікацією методів продуктивного навчання.


 - Методи наук  - Інтуїтивні методи  - Методи учнів
 - Методи навчальних предметів  - Алгоритмічні методи  - Методи вчителя
 - Метапредметние методи  - Методи евристики  - Адміністративні методи

(Хуторський А. В. Сучасна дидактика. Підручник для вузів. - СПб .: Питер, 2010. - С. 322 - 323.)

? Дайте відповідь на питання:

- Що розуміють під когнітивними, креативними, оргдіяльнісної методами?

- У чому перевага даної класифікації?

Завдання № 4.

З огляду на, що вибір методів навчання визначається смисловими цілями освіти, особливостями навчального курсу, метою уроку, можливостями школярів, наявними засобами навчання, часом, особливостями використовуваної учителем дидактичної системи і т. Д, запропонуйте рекомендації по використанню можливих методів на одному з семінарських занять ( за вибором) з курсу "Теорія навчання".

Завдання № 5.

Прочитайте текст:

"Високий рівень пізнавальної активності школярів забезпечується різними засобами, в тому числі і ситуацією успіху, яку педагог створює для учнів. Дослідники визначають її як« комплекс оптимальних прийомів, який сприяє включенню кожного учня в активну навчальну діяльність на рівні його потенційних можливостей і розвиває ці можливості , впливаючи на емоційно-вольову та інтелектуальну сфери особистості школяра ».

«Ситуація успіху стає не просто педагогічним прийомом, але умовою виховання такого ставлення до навчання, яке сприяє прояву і розвитку пізнавальної активності учнів. Ситуація успіху "переростає" з прийому в педагогічне умова активізації навчальної діяльності тільки в тому випадку, якщо відбувається зміна позиції учня в навчальному процесі: з пасивного об'єкта він повинен стати суб'єктом, творцем навчальної діяльності, відчути в собі впевненість, знайти себе як особистість. <...>

Ситуація успіху стає умовою переростання позитивного ставлення до навчання в активне, творче, якщо формує у суб'єкта діяльності: позитивні емоції в діяльності; приємне відчуття успіху, викликане подоланням труднощів, запропонованих учителем; емоції радості, інтелектуального підйому в процесі вирішення навчальних завдань; задоволення, викликане подоланням труднощів, обраних самим учням; усвідомлення недостатності своїх знань, умінь в ситуаціях подолання; формування стійкої потреби в самоосвіті. »"

· Як ви думаєте, чи можна створити на уроці ситуацію успіху для всіх учнів відразу?

· На основі аналізу досвіду педагогів зробіть висновок про те, як кожен з них забезпечує умови для досягнення успіху учнями або створює ситуацію успіху.

Завдання № 6.

? Проаналізуйте наведені нижче фрагменти уроків. Результати внесіть в таблицю.

урок Метод навчання прийом засіб
       

1) Урок географії, тема: "Від чого залежить погода. Повітряні маси." Учитель звертається до учнів: "Як ви пам'ятаєте, кілька днів тому у нас стояла сонячна, тепла, справжня весняна погода. А вчора після полудня раптом подув сильний, та неприємний, холодний вітер з півночі. Вночі та вранці сьогодні був туман, а зараз - бачите? - невеликий, холодний дощ мрячить і з півночі тягне все той же противний вітер. Цікаво, чому так змінилася погода? і яку погоду ми можемо очікувати завтра? " Після цього вчитель ставив перед учнями ряд питань. Учні відповідали на них, потім слідували інші питання: "Яка, ми сказали, була погода на днях? А чому не така, як взимку? А яке значення має висота сонця і тривалість дня? А як змінилася вологість повітря за ці теплі дні? Який повітря приніс північний вітер? і т. д "

2) Урок фізики, тема "Інерція". Учитель: "На моєму столі знаходиться штатив з підвішеним до нього на нитки вантажем, до якого знизу прив'язана друга нитка. Вгорі нитка натягнута вантажем, і якщо смикнути за нижню нитку, то можна очікувати обриву саме верхньої нитки. Але ось я виробляю досвід. Ви бачите, що обірвалася не верхній, а нижня нитка. Причиною обриву є нове для вас властивість тіл, яке носить назву інерції ... "

3) Урок природознавства на тему "Дикі звірі взимку". Учитель починає урок з показу відповідних малюнків, розташованих в два ряди: "Звірі восени" і "Звірі взимку". У першому - малюнки лисиці, їжака, ведмедя, борсука, вовка, лося; у другому - лисиці, вовка, лося. Завдання: "Розглянути уважно малюнки звірів в обох рядах. Що помітили? Що зацікавило? Порівняйте обидва ряди."

4) Урок ботаніки, тема "Будова насіння". "Хлопці, наша нова тема -" Будова насіння ". Пояснювати я вам її не буду. Подивимося, чи зможете ви впоратися з цим завданням самі. Відкрийте підручник на 36-й сторінці. Що написано вгорі сторінки? (" Насіння та посів ".) А нижче, дрібніші, але теж жирним шрифтом? ( "Будова насіння".) Ще нижче? ( "Будова насіння квасолі".) З усім цим матеріалом вам слід познайомитися. Читайте уважно, не поспішаючи. Розгляньте малюнок. На малюнку знайдіть все, про що йдеться в тексті. Коли закінчите читати, дайте відповідь на питання, які записані на дошці. "

Завдання № 7.

Прочитайте опис особливостей класу і оснащеності школи навчальними посібниками.

? За погодженням з викладачем визначте тему уроку. Які методи навчання в даній ситуації ви б обрали? Дайте обгрунтування.

1) Клас загальноосвітньої школи в селищі міського типу. Відмінників немає, невстигаючих на вашу предмету - теж. Загальний рівень знань і навчальних навичок невисокий. Інтерес до вашого предмету виявляють 1-2 людини, інші слухають вас уважно, тільки якщо цікаво, якщо ж матеріал складний для розуміння, вважають за краще "не напружуватися". Навички самостійної роботи в зародковому стані. Володіння матеріалом в основному на репродуктивному рівні. У класі часті проблеми з дисципліною, на уроці учні відволікаються, займаються своїми справами, не слухають вчителя. У школі непоганий набір наочних посібників, але ТСО в основному старі, здебільшого несправні.

2) Дуже сильний гімназійний клас. Абсолютна більшість учнів крім шкільних завдань займається самостійно, читають додаткову літературу. У класі високий загальний інтелектуальний рівень, хлопці володіють навчальним матеріалом, мають непогані навички навчальної та частково-пошукової роботи. У класі, як правило, ділова робоча атмосфера, хоча нерідкі суперечки щодо гострих питань. Школа добре оснащена всіма необхідними навчальними посібниками.

3) Клас загальноосвітньої середньої школи. Два відмінника, троє невстигаючих на вашу предмету, кілька учнів глибоко цікавляться вашим предметом, займаються в предметному гуртку, читають додаткову літературу, беруть участь у науково-дослідній роботі. В цілому клас має досить високий рівень знання з предмета, правда, викликаний не цікавить, а вимогливістю вчителя. Проблеми з дисципліною рідкісні, викликані бувають лише поганою поведінкою 1-2 учнів. Школа оснащена необхідними навчальними посібниками.

Практична робота № 6Текст № 2. | Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси

| освітні технології | Тема: Сутність, рушійні сили і логіка освітнього процесу. Закономірності та принципи навчання. | Педагогічна ситуація. | Завдання № 8. | Тема: Сучасні моделі організації навчання. | Орієнтовна схема аналізу уроку. | Протокол уроку російської мови в VI "Г" класі. | " Класифікації форм організації навчання ". | Текст № 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати