Головна

II. Цілі і завдання проходження переддипломної практики

I. Загальні положення

1.1. Переддипломна практика студентів організовується деканатом. З боку кафедри фінансів і антикризового управління студентам призначаються керівники переддипломної практики, як правило, одночасно є науковими керівниками дипломної роботи. Керівник переддипломної практики від інституту стежить за виконанням студентом програми і плану переддипломної практики, а також за процесом збору та аналізу матеріалів для написання дипломної роботи. Для цього не рідше ніж один раз на декаду він проводить консультування студентів.

1.2. Переддипломна практика проводиться після закінчення теоретичного навчання на останньому курсі. Залежно від передбачуваного напрямку майбутнього наукового дослідження студенти направляються для проходження практики на комерційні підприємства різних галузей та організаційно-правових форм. Можуть бути спрямовані в комерційні банки, страхові компанії, податкові органи.

1.3. Як виняток практика може проводитися безпосередньо на кафедрі фінансів і антикризового управління в разі підготовки дипломної роботи теоретичного характеру, а також в науково-дослідних та інших організаціях, якщо дипломна робота виконується на їхнє замовлення і тема роботи безпосередньо пов'язана з питаннями фінансового менеджменту.

1.4. На базі проходження переддипломної практики, як правило, студентам виділяються керівники та консультанти з числа найбільш досвідчених і кваліфікованих працівників з урахуванням обраної студентом теми дипломної роботи.

1.5. Перед виходом на практику студент вибирає тему дипломної роботи і погоджує завдання на дипломну роботу зі своїм керівником і завідувачем кафедри, відповідно до якого здійснюється збір і обробка інформації в період практики.

II. Цілі і завдання проходження переддипломної практики

2.1. Метою проходження переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання в інституті, а також набуття практичного досвіду прийняття фінансових рішень в конкретному підприємстві або установі в умовах нестабільного середовища.

2.2. В якості конкретних завдань, які ставляться перед студентами в період проходження переддипломної практики, можна виділити:

- Формування і закріплення базових компетенцій фахівця - фінансового менеджера;

- Уточнення змісту дипломної роботи;

- Закріплення і розширення теоретичних і практичних знань і навичок в галузі фінансів, кредиту, фінансового менеджменту, оподаткування, діагностики та економічного аналізу;

- Ознайомлення з організацією і постановкою фінансово-економічної, аналітичної роботи на підприємстві і придбання необхідних навичок цієї роботи;

- Закріплення навичок системного аналізу фінансово-економічної звітності; закріплення навичок з прийняття та обгрунтування фінансових рішень;

- Підбір і аналіз практичного матеріалу, необхідного для написання дипломної роботи;

- Виконання розрахунково-аналітичної частини дипломної роботи;

- Придбання навичок практичної роботи за окремими видами фінансової діяльності підприємств згідно з календарним планом практики.

2.3. Виходячи з поставлених завдань за час переддипломної практики студент повинен виконати наступні завдання:

- Ознайомитися з підприємством (організацією, установою), вивчити його організаційно-правову форму, організаційну та фінансово економічну структуру, систему управління, систему збору та обробки економічної інформації, склад і функції фінансово-економічних служб і підрозділів;

- Виконати аналітичні розрахунки відповідно до теми дипломної роботи, зробити висновки;

- Розробити рекомендації щодо поліпшення проаналізованої сфери діяльності, оцінити кількісно очікувані результати впровадження рекомендацій (розрахувати економічний ефект).

2.4. Конкретний перелік і набір завдань, які виконуються студентом за час практики, регламентується завданням на дипломну роботу з урахуванням специфіки підприємства, його організаційно-правової форми та галузевої приналежності.Conclusion | IV. Обов'язки і права студентів у період проходження переддипломної практики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати