Головна

Хмельницький

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра трудового, земельного та господарського права

 
 

  ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи ___Л.І. Чорний 24 січня 2014 року  

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять та самостійної роботи студентів

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з галузі знань 0304 Право

за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство

За денною формою навчання

(ВС ПФПР 2.2.3.7.)

Хмельницький

2014 рік

___

Розроблено за формою, затвердженою рішенням методичної ради ХУУП від 24.01.2013, протокол № 4.

Господарське процесуальне право: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство за денною формою навчання / [розр. Я. С. Бляхарський, В. В. Рєзнікова]. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. - 48 с.

Розробники:

Рєзнікова В. В., професор кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, доцент;

Бляхарський Я. С., старший викладач кафедри трудового, земельного та господарського права.

Затверджено кафедрою трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права 26 грудня 2013 року, протокол № 5.

Завідувач кафедри ___ І. О. Костяшкін

15 січня 2014 року

Декан

юридичного факультету ___ В.І. Нагнибіда

21 січня 2014 року

Схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5.

Голова методичної ради ___В. Т. Савицький

23 січня 2014 року

Ó Бляхарський Я. С., Рєзнікова В. В., 2014 рік

Ó Хмельницький університет управління та права, 2014 рік


ЗМІСТ

Стор.

  Вступ
1. Опис навчальної дисципліни
2. Структура навчальної дисципліни
3. Зміст семінарських занять
4. Зміст самостійної роботи студентів
5. Модульний контроль
  5.1. Питання для модульного контролю
  5.2. Приклади тестових завдань
6. Індивідуальні завдання
  6.1. Умови виконання завдань
  6.2. Теми завдань
    6.2.1. Теми рефератів
    6.2.2. Теми науково-дослідних завдань
  6.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
7. Підсумковий контроль
  7.1. Питання для підсумкового контролю
  7.2. Приклад залікового білету
8. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
9. Рекомендовані джерела
10. Інформаційні ресурси

Вступ

Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи розроблені відповідно до змісту програми і робочої програми вибіркової навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право», вивчення якої передбачене освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство.

Головна мета методичних рекомендацій полягає у сприянні розвитку в студентів здатності до самонавчання та самовдосконалення. Методичні рекомендації спрямовані на формування у майбутніх юристів системи знань з предмету навчальної дисципліни, засвоєння теоретичних та практичних основ господарського процесу; набуття системних знань і навичок щодо забезпечення вирішення господарських спорів у різних сферах господарської діяльності. Методика вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» базується на єдності лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів. У розрізі кожної теми подаються ключова термінологія, методичні поради стосовно самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вказівки щодо рекомендованих джерел. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються питання для самоперевірки.

В окремих розділах запропоновано тематику індивідуальних завдань, подано питання для підготовки до модульного контролю та приклади тестових завдань, питання до підсумкового семестрового контролю у формі заліку та зразок залікового білета, систему оцінювання поточної успішності та знань студентів за результатами модульного і підсумкового семестрового контролю, список рекомендованих джерел.


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 2 Галузь знань 0304 Право вибіркова
Модулів - 2 Напрям підготовки 6.030401 Правознавство Рік підготовки:
Змістових модулів - 2 4-й 4-й
Індивідуальні науково-дослідні завдання: наукові роботи, реферати Семестр
Загальна кількість годин - 72 8-й 7-8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 2,6 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 24 год. 10 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
36 год. 60 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.*
Вид контролю: залік

Примітки.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 50% :50%.

для заочної форми навчання - 20% :80%.

* - у межах обсягу годин для самостійної роботи.


2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с. Р. л п лаб інд с. Р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальна частина господарського процесуального права
Тема 1. Предмет, система курсу «Господарське процесуальне право» - - - - - - -
Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів - - - - -
Тема 3. Підвідомчість та підсудність господарських справ. Учасники судового процесу - - - - -
Тема 4. Докази в господарському процесі - - - - -
Тема 5. Судові витрати - - - - - - -
Тема 6. Процесуальні строки - - - - -
Усього за змістовим модулем 1 - - - - -
Змістовий модуль 2. Спеціальна частина господарського процесуального права
Тема 7. Подання позову. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду - - - -
Тема 8. Вирішення господарських спорів та прийняття рішення господарським судом - - - -

Тема 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку - - - - -
Тема 10. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Перегляд судових рішень Верховним Судом України - - - - -
Тема11. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами - - - - -
Тема 12. Виконання рішень господарських судів України - - - - -
Усього за змістовим модулем 2 - - - -
Усього годин - - - -
Модуль 2
ІНДЗ 10* - - - - 10* 10* - - - - 10*
Усього годин - - - -

* - у межах обсягу годин для самостійної роботи.

3. Зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1.Теми завдань | Загальна частина господарського процесуального права

Завдання 1. | Завдання 1. | Загальна частина господарського процесуального права | Загальна частина господарського процесуального права | Приклади тестових завдань | Теми завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати