Лабораторна робота № 5 | Лабораторна робота № 6 | Лабораторна робота № 7 | Лабораторна робота № 8 | Лабораторна робота № 9 | Лабораторна робота № 10 | Лабораторна робота № 11 | Лабораторна робота № 12 | Лабораторна робота № 13-15 | Лабораторна робота № 16-17 |

загрузка...
загрузка...
На головну

Теми завдань

6.2.1. Теми наукових робіт

1. Створення Web-сайту для інтеграції інформаційної системи.

2. Реклама засобами Adobe PhotoShop.

3. Програмування макрокоманд в середовищі MS Word.

4. Програмування макрокоманд в середовищі MS Excel.

5. Програмування макрокоманд в середовищі MS PowerPoint.

6. Робота з макросами MS Access.

7. Робота з модулями MS Access.

6.2.2. Теми рефератів

1. Засоби підвищення потенціалу підприємства. Цілі діяльності підприємства і баланс цілей.

2. Необхідність та сутність класифікації техніко-економічої інформації.

3. Технології підтримки цілісності даних та їх збереження.

4. Типові технологічні процеси обробки інформації в ІС.

5. Види і характеристика розподілених технологій обробки і збереження даних.

6. Спеціалізовані інформаційні системи.

1. Електронні платіжні системи.

2. Методи і засоби динамічного управління контентом сайтів електронного бізнесу.

3. Організація безпеки систем електронного бізнесу.

4. Моделювання інформаційних систем на основі методології ERD.

5. Електронний цифровий підпис.

6. Електронний промоутинг, електронна реклама та електронний маркетинг.

7. Архітектура "клієнт-сервер" як основа електронного забезпечення діяльності підприємства.

8. "Електронна комерція" та "електронний уряд".

9. Експертні системи у діяльності підприємств.

10. Системи підтримки прийняття рішень у діяльності підприємств.

11. Засоби управління даними в системах електронного бізнесу.

12. Засоби подання та аналізу даних в системах електронного бізнесу

13. Електронна реклама та маркетинг.

14. Поняття про електронний бізнес та електронну комерцію.

6.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ у формі творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.

Роботи виконуються комп'ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого - 30 мм, верхнього та нижнього - 20 мм, правого - не менше 10 мм.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату - 5-7, творчої наукової роботи - 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.

7. Підсумковий контроль

1. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

1) захист лабораторних робіт у вигляді усного опитування та перевірки якості виконання лабораторних робіт згідно встановлених критеріїв;

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування;

3) захист підготовленого звіту з ІНДЗ;

4) складання звітів окремих лабораторних робіт.

2. Модульний контроль за тематикою змістових модулів за тестовими технологіями.

3. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку.

8. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитної трпнсферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Розподіл балів, які отримують студенти за результатами вивчення дисципліни, здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Хмельницькому університеті управління та права в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, затвердженого наказом університету від 22 червня 2010 року № 485/10 (зі змінами, затвердженими наказами університету від 1 березня 2011 року № 177/11 та від 30 жовтня 2012 року № 725/12).

8.1. Шкала оцінювання: ЄКТС та національна

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаЄКТС Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики (стажування) для заліку
90 - 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

8.2. Шкала обчислення балів,

набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю у формі заліку

Семінарські заняття та самостійна робота Модульний контроль Сума балів
Поточний контроль
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
ЛР1 ЛР2 ЛР3 ... ЛР10 ЛР11 ЛР12 ... ЛР18 МК-1 МК-2
Максимум 60 балів за шкалою ЄКТС. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12)
Максимум
40 балів
                       

8.3. Порядок та приклад розрахунку балів

Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських (практичних, лабораторних) занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4; 3) отриманих студентом протягом семестру оцінок ("відмінно", "добре", "задовільно") на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих позитивних оцінок та пропущених з неповажних причин семінарських (практичних, лабораторних) занять.

Від суми набраних за поточний контроль балів віднімається по 1 балу за кожне пропущене без поважних причин лекційне заняття.

Семінарські заняття та самостійна робота Модульний контроль Сума балів, оцінка  
Поточний контроль  
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ  
ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР ЛР Т6 МК-1 МК-2  
н/4* н/4* 15,6 16,4  
  4+3+4+5+5+4+3+5+3+4+н+4+4+5+3+4+3+н+4+5+5 =   С, «4»  
     
Максимум 60 балів за шкалою ЄКТС. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює "12" (60:5=12) Максимум 40 балів з шкалою ЄКТС  
 
*- семінарське заняття пропущене без поважної причини і відпрацьовується на оцінку "4"    
 

* - семінарське заняття пропущене без поважної причини і відпрацьоване на оцінку «4».

Студент вважається таким, що успішно засвоїв навчальну дисципліну, якщо він набрав не менше 60 балів за шкалою ЄКТС (отримав оцінку «задовільно» за національною шкалою) за результатами поточного, модульного і підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни, підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку.

У разі набрання менше 60 (35-59) балів за результатами поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку, студент має можливість повторного складання екзамену (заліку) двічі: викладачу та комісії.

У разі набрання менше 35 (0-34) балів студент зобов'язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.

9. Рекомендовані джерела

9.1. Базова література

1. Козловський А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: навчальний посібник /А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук.-[2-е вид, стереот.]-К.:Знання,2012.-463с.
2. Комп'ютерні технології обробки облікової інформації: навчальний посібник /В.Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, Р. М. Захарченко, М. В. Карамушка; [за ред. В.Є. Ходакова].-Херсон:Олді-плюс; Київ:Ліра-К,2012.-543с.
3. Матвієнко М. П. Архітектура комп'ютера: навчальний посібник /М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний.-К.:Ліра-К,2013.-264с.
4. Литвин В. В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник /В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська; [за наук. ред. В. В. Пасічника.-Львів:Магнолія 2006,2011.-380с.
5. Чернега В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі: навчальний посібник /В. Чернега, Б. Платтнер.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-238с.
6. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Гужва В. М. - К.: КНЕУ, 2011. - 400 с.

9.2. Допоміжна література

1. Ковалюк Т. В. Алгоритмізація та програмування: підручник /Т. В. Ковалюк.-Львів:Магнолія 2006,2013.-400с.
2. Козак Л.І. Основи програмування: навчальний посібник /Л.І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-328с.
3. Пічугін М. Ф. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник /М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков.-К.:ЦУЛ,2013.-346с.
4. Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів: підручник /В. С. Костирко, А. В. Костенко, М.І. Плеша, С. Б. Костенко.-Львів:Магнолія 2006,2013.-352с.
5. Проскурович О. В. Комп'ютерні технології економічного аналізу: навчальний посібник /О. В. Проскурович, В. А. Бойчук.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-310с.
6. Юдін О. К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підручник /О. К. Юдін.-К.:НАУ,2011.-640с.
7. Гавриленко В. В. Офісні інформаційні технології. Текстовий редактор MS WORD. Навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко. - К.: НТУ, 2012. - 140 с.
8. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання : інтегрований підхід / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. Гуревича Р. С. - Львів : Вид-во «СПОЛОМ», - 2011. - 484 с.
9. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. - Львів : «СПОЛОМ», 2011. - 327 с.

10. Інформаційні ресурси

http://office.microsoft.com

http://www.expert-systems.com

http://parus.ua

Інформаційні технології в менеджменті: Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з прикладами і завданнями з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / [розр. Л. П. Требик, І.І. Чайковська]. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014, - 55 с.

Требик Людмила Петрівна

Чайковська Інна Ігорівна

Розробники методичних рекомендацій Л. П. Требик

09 січня 2014 року

І.І. Чайковська 08 січня 2014 року

 
   
Комп'ютерний набір: Чайковська І. І. Відповідальний за випуск: Требик Л. П.
Гарнітура Times New Roman. Умовн. друк. арк. 2,5.    
Театральна вул., буд. 38, м. Хмельницький, 29013 Редакційно-видавничий відділ Тел. (038-2) 71-80-00, факс 71-75-70. Е-mail: info@univer.km.ua

 Лабораторна робота № 18 | Хмельницький
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати