Головна

Частина II Методичні вказівки по вивченню курсу

Частина I Програма курсу

1.1 Теми та зміст теоретичних занять ... ... .5

1.2 Теми практичних занять ... ... .7

1.3 Теми контрольних робіт ... ... .8

Частина II Методичні вказівки по вивченню курсу

2.1 Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини курсу ... ... ..10

2.2 Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань ... .17

2.3 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ... 26

додатки...28


Вступ

Цілі вивчення дисципліни: формування знань про економічної і соціальної географії в системі географічних наук; про просторової, економічної і соціальної парадигмах як концептуальні засади економічної та соціальної географії; про економіко-географічних аспектах глобальних проблем сучасності.

Вимоги до рівня освоєння програми. В результаті вивчення СЕГ студенти повинні:

1) знати:

- Місце соціально-економічної географії в системі наук;

- Основні концепції та теорії науки;

- Географічні закономірності розвитку територіальних соціально-економічних систем;

- Закономірності взаємодії суспільства і природного середовища;

- Демографічні, соціальні та економічні тенденції розвитку сучасного світового співтовариства;

- Сутність глобальних проблем сучасності в економіко-географічному аспекті;

2) вміти:

- Оцінювати економіко-географічне положення території, її потенціал;

- Оцінити внесок російських географів в формування загальносвітової системи географічних знань;

- Розуміти, пояснювати і оцінювати різні економічні та соціальні процеси, що відбуваються в Росії і світі.

Зв'язок з іншими дисциплінами ООП. Вивчення СЕГ базується на знаннях, отриманих в курсах економіки, соціології, політології, географії населення і міст, методів наукових досліджень. У свою чергу дана дисципліна закладає основи для вивчення регіональних курсів економічної і соціальної географії Росії і економічної і соціальної географії світу.

В курсі СЕГ дається уявлення про систему суспільно-географічних наук, розкриваються базові поняття соціально-економічної географії, її основні теорії та концепції, що формують уявлення про соціально-економічної географії як науки, спрямованої на вивчення взаємодії суспільства і природного середовища і має одночасно і теоретичне, і прикладне значення. Велика увага приділяється також розкриття сутності глобальних проблем людства в економіко-географічному аспекті і позначенню ролі географії в їх вирішенні.

Курс СЕГ має широкі міжпредметні зв'язки. Оскільки дана дисципліна передує вивчення інших курсів блоку економічної і соціальної географії, її вивчення базується на знаннях, набутих в курсах економіки і соціології, а також отриманих в школі на уроках географії в 9 і 10 класах. У свою чергу вона закладає основи для вивчення регіональних курсів економічної і соціальної географії Росії і економічної і соціальної географії світу.

Вивчення дисципліни передбачає послідовне розгляд наступних тем:

o Введення

o Взаємодія природи, населення і господарства

o Територія

o Природні умови та ресурси

o Населення як об'єкт вивчення соціальної географії

o Господарство

o Територіальний поділ праці і формування територіальної організації суспільства.

При вивченні кожної теми передбачено як аудиторні (теоретичні та практичні) заняття, так і самостійна робота студентів.

Зміст теоретичних занять розкриваються в першій частині, методичні вказівки щодо їх виконання - в другій. Практичні заняття доповнюють лекційні та спрямовані на формування необхідних умінь (робота з картами, статистичними матеріалами, літературними джерелами). Відповідно до робочої програми передбачається виконання шести практичних робіт (по одній в кожній темі). Методичні вказівки щодо їх виконання наводяться у другій частині посібника.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні окремих питань зазначених тем, підготовці до іспиту в 6-му семестрі і заліку в 7-му, а також виконанні контрольної роботи. Варіанти контрольних робіт, а також методичні вказівки щодо їх виконання наведені в частині 2.

У Додатках представлені таблиці розподілу загальної трудомісткості дисципліни для обох спеціальностей, педагогічні контрольні матеріали (питання до заліку та іспитів, питання поточного контролю), список основної та додаткової літератури, необхідної для самостійної роботи студентів. При написанні контрольної роботи можливо (а в деяких варіантах рекомендується) використання на додаток до зазначених та інших літературних і картографічних джерел, матеріалів періодичної преси та Інтернету.


Частина I Програма курсу

1.1 Теми та зміст теоретичних занятьЗавдання для самостійної роботи студентів за темами дисципліни | Взаємодія природи, населення і господарства

Тема 1. Введення | Тема 2. Взаємодія природи, населення і господарства | Тема 3. Територія | Тема 4. Природні умови і ресурси | Тема 5. Населення як об'єкт вивчення соціальної географії | Тема 6. Господарство | Тема 7. Територіальний поділ праці і формування територіальної організації суспільства | Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт | Вимоги до оформлення контрольної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати