Головна

III. Вимоги до структури випускної кваліфікаційної роботи.

ВКР є аналітичним видом роботи студента, що виявляє його знання і розуміння процесу навчання (викладання і навчання), вміння рефлексувати з приводу своєї професійної діяльності з метою її поліпшення.

1. ВКР може носити дослідно-практичний, дослідно-експериментальний, теоретичний характер. Обсяг випускної кваліфікаційної роботи повинен становити не менше 30, але не більше 50 сторінок друкованого тексту. (ГОСТ 7.1: шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5 з відступом)

2. ВКР дослідно - практичного характеру має наступну структуру:

- Вступ, в якому розкриваються актуальність вибору теми, формулюються компоненти методологічного апарату: об'єкт, предмет, проблема, цілі, завдання роботи, висунута гіпотеза, вказані методи роботи над ВКР, структура даної роботи;

- теоретична частина, В якій містяться теоретичні основи досліджуваної проблеми; теоретична частина може складатися з декількох розділів, кожен з яких може також ділитися на підрозділи. У цій частині роботи наводяться теоретичні та методологічні основи дослідження, психолого-педагогічне або методологічне обґрунтування проблеми, аспекти розробленості проблеми в теорії і практиці.

- практична частина повинна бути спрямована на вирішення обраної проблеми і складатися з проектування педагогічної діяльності, опису її реалізації, оцінки її результативності. Практична частина може включати в себе опис та аналіз системи розроблених занять, уроків, позакласних форм роботи, комплексів навчально - наочних або навчально-методичних посібників, опис досвіду практичної роботи (окремого педагога, системи навчання, виховання конкретного освітнього закладу) і т. П з обґрунтуванням їх розробки і методичними вказівками щодо їх застосування; практична частина повинна бути спрямована на вирішення обраної проблеми і складатися з проектування педагогічної діяльності, опису її реалізації, оцінки її результативності. Практична частина може включати обгрунтування розробок, їх апробацію, аналіз використання в практичній діяльності системи або комплексу розроблених занять, уроків, позакласних заходів, аналіз використання комплектів навчально-наочних або навчально-методичних посібників, опис досвіду практичної роботи (окремого педагога, системи навчання, виховання конкретного освітнього закладу) і т. п Проблема виділяється в ході аналізу ситуації, який може включати в себе сфокусований аналіз УМК, класу, процесу організації діяльності учнів, їх вікових, психологічних, індивідуальних особливостей і т. п На підставі проблеми визначаються можливі прийоми , методи її вирішення і планується проведення дослідно-практичної діяльності на період переддипломної практики. Дається методичне обгрунтування розробки матеріалів. Описується досвід практичної роботи. Проводиться аналіз і узагальнення отриманих даних, співвіднесення результатів з поставленими цілями і завданнями; Даються методичні вказівки щодо застосування розроблених матеріалів.

- висновок, в якому містяться висновки і рекомендації щодо можливостей практичного застосування отриманих результатів;

- Список використаної літератури (Не менше 20 джерел);

- додаток містить тести, роботи учнів, анкети та інші матеріали, використані в ході дослідження, а також навчальні матеріали, розроблені дослідником або адаптовані ім.

3. ВКР дослідно - експериментальногохарактеру має наступну структуру:

- Вступ, в якому розкриваються актуальність вибору теми, формулюються компоненти методологічного апарату: об'єкт,

предмет, проблема, цілі, завдання роботи, висунута гіпотеза, вказані методи роботи над ВКР, структура даної роботи; введення розкриває актуальність обраної теми, її теоретичне і практичне значення, формулюються компоненти методологічного апарату: об'єкт, предмет, проблема, цілі, завдання роботи, гіпотеза або

- теоретична частина, В якій дано історія питання, аспекти розробленості проблеми в теорії і практиці, психолого педагогічне обґрунтування проблеми; теоретична частина може складатися з декількох розділів, кожен з яких може також ділитися на підрозділи. У цій частині роботи наводяться історія питання, психолого-педагогічне або методологічне обґрунтування проблеми, аспекти розробленості проблеми в теорії і практиці, теоретичні та методологічні основи експерименту, Підрозділи повинні бути логічно пов'язані.

- практична частина, в якій представлені план проведення експерименту, характеристики методів експериментальної роботи, основні етапи експерименту (констатуючий, формуючий, контрольний), аналіз результатів дослідно експериментальної роботи; практична частина повинна бути спрямована на вирішення обраної проблеми і складатися з проектування педагогічної діяльності, опису її реалізації, оцінки її результативності. Практична частина може включати обгрунтування розробок, їх апробацію, аналіз використання в практичній діяльності системи або комплексу розроблених занять, уроків, позакласних заходів, аналіз використання комплектів навчально-наочних або навчально-методичних посібників, опис досвіду практичної роботи (окремого педагога, системи навчання, виховання конкретного освітнього закладу) і т. п

Проблема виділяється в ході аналізу ситуації, який може включати в себе сфокусований аналіз УМК, класу, процесу організації діяльності учнів, їх вікових, психологічних, індивідуальних особливостей і т. П

На підставі проблеми визначаються можливі прийоми, методи її вирішення і планується проведення дослідно-практичної діяльності на період переддипломної практики.

Дається методичне обгрунтування розробки матеріалів. Описується досвід практичної роботи. Проводиться аналіз і узагальнення отриманих даних, співвіднесення результатів з поставленими цілями і завданнями;

Даються методичні вказівки щодо застосування розроблених матеріалів.

- висновок, в якому містяться висновки і рекомендації щодо можливостей практичного застосування отриманих результатів;

- Список використаної літератури (Не менше 20 джерел);

- додаток містить тести, роботи учнів, анкети та інші матеріали, використані в ході проведення експерименту.

4. ВКР теоретичного характеру відрізняє високий ступінь аналітичного узагальнення досліджуваного матеріалу з виявленням найважливіших етапів у розвитку наукової ідеї або школи і їх філософської основи, визначенням протиріч і помилок (і їх причин), точок зору і тенденцій у вирішенні наукової проблеми. Досліджуваний матеріал критично осмислюється в історично-змістовному (проблемно-історичний тип наукового нарису) аспекті.

Робота виконується на основі порівняльно-порівняльного аналізу не менше 5-ти академічних колективних або авторських монографій. Роботу відрізняє максимально повний і комплексний аналіз досліджуваної проблеми в контексті сучасних знань (проблема -причини - способи вирішення - протиріччя теорії і практики - тенденції - підходи різних наукових шкіл - персоналії - методи - терміни і т. Д.)

Автор роботи повинен вміти вільно оперувати абстрактними одиницями і категоріями науково-критичного аналізу (а не реферативного опису) і формулювати власне відношення до аналізованої проблемі.

В ході роботи над ВКР даного типу і під час представлення ВКР студент повинен продемонструвати певний рівень сформованості дослідницької, інформаційної, інтелектуальної, комунікативної та організаційної компетентностей.

ВКР теоретичного характеру, має наступну структуру:

- Вступ, в якому розкриваються актуальність вибору теми, формулюються компоненти методологічного апарату: об'єкт,

предмет, проблема, цілі, завдання роботи та ін .; проблема може бути сформульована на основі короткого аналізу ситуації, особисто-професійної проблеми.

- теоретична частина, В якій дано історія питання, обґрунтування розробляється проблеми в теорії і практиці, за допомогою глибокого порівняльного аналізу літератури; теоретична частина може складатися з декількох розділів, кожен з яких може також ділитися на підрозділи. У цій частині дається історія питання, критичний огляд літератури з проблеми дослідження (не менше 3-х точок зору). Розглядаються різні підходи, дається їх критична оцінка, обґрунтовується і викладається власна точка зору по кожному з аналізованих аспектів. Описується досвід вирішення досліджуваної проблеми в практиці виховання і навчання, і викладаються власні висновки щодо шляхів вирішення даної проблеми. Перший розділ носить загальнотеоретичний характер.

- висновок, в якому містяться висновки і рекомендації щодо можливостей використання матеріалів дослідження; викладаються узагальнені висновки щодо використання в різних ситуаціях навчання і виховання. Наприклад, в різних вікових групах, для різного типу учнів, для формування різних умінь і навичок, в школах різного типу (загальноосвітніх, спеціалізованих і т. Д.)

- Список використаної літератури (Не менше 25 джерел);

- додаток (може не бути) містить допоміжний матеріал, наприклад, тематичні списки слів, таблиці, схеми, графіки, карти, фрагменти партитури і т. п

5. Випускна кваліфікаційна робота може бути логічним продовженням курсової роботи, ідеї і висновки якої реалізуються на більш високому теоретичному та практичному рівні. Курсова робота може бути використана в якості складової частини (розділу, глави) випускної кваліфікаційної роботи.
II. Організація розробки тематики та виконання випускних кваліфікаційних робіт | IY. Рецензування випускних кваліфікаційних робіт

Y. Захист ВКР | Оформлення списку використаної літератури | Оформлення посилань. | завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати