Головна

Методичні рекомендації щодо ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

3.1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Основними вимогами, що пред'являються реферату, є:

- Використання новітніх законодавчих і нормативних актів, інструкцій, положень, методик і т. П .;

- Критичний підхід до дослідження теоретичних питань, розгляд різних точок зору з дискусійних проблем, аргументована формулювання позиції автора;

- Зміст роботи має бути коректним, насиченим фактичними даними, порівняннями, проміжними і загальними висновками по темі дослідження;

- Робота повинна бути викладена грамотно, правильно оформлена;

- Кількість літературних джерел, використаних при написанні реферату, має становити не менше 8-10-й назв;

- Обсяг друкованого тексту контрольної роботи повинен становити не менше 10-15 сторінок;

- Контрольна робота повинна бути прошита і оформлена в «швидкозшивачі».

3.2 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Структурними елементами реферату є: титульний аркуш, зміст, список літератури, додатки.

Титульний лист контрольної роботи (додаток 1) повинен містити такі відомості:

- Повне найменування засновника, навчального закладу;

- Назва виду документа (контрольна робота);

- назва дисципліни;

- Номер варіанта контрольної роботи;

- Відомості про виконавця (прізвище, ініціали, курс, номер групи);

- Відомості про керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь, посада);

- Найменування населеного пункту, рік виконання роботи.

зміст. У змісті роботи обов'язково повинно бути введення. У ньому обґрунтовується актуальність теми, вивченість, ставиться мета роботи і завдання, характеризуються вивчені джерела і т. П Потім йде основна частина роботи - 3-4 основні пункти, з розбивкою на параграфи. Кожен пункт і підпункт основної частини завершується висновками. Після розгляду основних питань слід висновок, призначення якого узагальнення висновків по роботі, констатація досягнення мети і вирішення поставлених завдань, позначених у вступі. «Зміст» контрольної роботи відображає перелік структурних елементів, із зазначенням номерів сторінок, з яких починається їх розташування в тексті:

- Вступ;

- Назва питань (глав або розділів);

- Параграфи, (підпункти, подвопроси);

- Висновок;

- список літератури;

- Додатки.

Бажано, щоб «зміст» містилося на одній сторінці. Текст повинен відповідати змісту, як за змістом, так і за формою. Окремі питання в тексті починаються з нової сторінки, подвопроси - немає. Необхідно стежити, щоб назви підрозділів в тексті відповідали аналогічним назвами в змісті.

Основна частина містить теоретичні питання по темі. У ній викладаються різні точки зору авторів з питань, що належать до тем контрольної роботи.

Студент групує різні погляди фахівців на проблеми, відображені в контрольній роботі, описує їх, підкреслюючи найбільш аргументовані пропозиції.

Велика вага надає розгляд питань дискусійного характеру, їх критична оцінка і обгрунтованість особистої думки авторів.

Список літератури складає одну з основних частин роботи, що дозволяють судити про ступінь фундаментальності проведеного дослідження. Основні вимоги, що пред'являються до списку літератури:

- Відповідність темі та повнота відображення всіх аспектів її розгляду;

- Різноманітність видів видань: офіційні, нормативні, довідкові навчальні, наукові, виробничо-практичні.

Додатки покликані полегшити сприйняття змісту роботи, і можуть включати:

- Матеріали, що доповнюють текст;

- Таблиці даних;

- Інструкції;

- Методики розрахунку і т. П

1.3 ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен бути надрукований жодній стороні стандартного аркуша (формат А4 - 210x297 мм) з полями навколо тексту.

Розміри полів встановлюються відповідно з наступними розмірами: зліва - 20 мм, праворуч - 20 мм, зверху і знизу по 20 мм.

Розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал - полуторний, перенесення слів в тексті - «автоматичний», вирівнювання тексту - «по ширині». Накреслення - «звичайний», допустимо виділення «курсивом», «напівжирним», «напівжирним курсивом», «підкреслення» окремих фрагментів основного тексту для смислового посилення або відділення.

Всі сторінки нумеруються. Цифру, що позначає порядковий номер сторінки, ставлять в середині нижнього поля сторінки. У позначенні використовується шрифт основного тексту роботи. При цьому на перші два листа контрольної роботи (титульний лист і зміст) не ставиться цифра, що позначає порядковий номер сторінки. Таким чином, перша сторінка тексту контрольної роботи нумерується цифрою «3».

Кожен основне питання починається з нової сторінки. Це ж правило відноситься і до інших основних структурних частин роботи: списком літератури, додатків.

Назви питань, заголовки параграфів можуть мати збільшений на 1-2 пункту розмір шрифту в порівнянні з розміром шрифту основного тексту. Відстань між назвою питань контрольної роботи та подальшим текстом має дорівнювати двом інтервалам. Таке ж відстань витримується між заголовками розділу і параграфа. Підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовках не допускається.

Фрази, що починаються з нової ( «червоною») рядки, друкують з абзацним відступом від початку рядка з установкою табулятора на 1см.

Таблиці є форму організації матеріалу, що дозволяє систематизувати і скоротити текст, забезпечити наочність досліджуваної інформації.

Правила оформлення таблиць:

- Кожна таблиця повинна мати назву, точно і стисло відображає її зміст (назва таблиці поміщають над нею);

- Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядкової (наскрізний) нумерацією в межах всього тексту;

- Слово «Таблиця» і її порядковий номер поміщають в правому верхньому куті над назвою таблиці;

- Якщо в тексті є тільки одна таблиця, її не нумерують. На всі таблиці в тексті мають бути посилання на джерело.

Після наведеної таблиці повинен слідувати аналіз її даних і висновки аналізу.

ілюстрації, До ілюстрацій відносять: малюнки, креслення., Схеми, графіки, діаграми і т. П. Використання ілюстрацій доцільно тоді, коли вони доповнюють, розкривають або пояснюють словесну інформацію, що міститься в контрольній роботі.

Правила оформлення ілюстрацій:

- Ілюстрації позначають словом «Рис.» І нумерують арабськими цифрами порядкової (наскрізний) нумерацією в межах всього тексту;

- Слово «Рис.», Його порядковий номер і назва поміщають під ілюстрацією;

- Якщо в тексті є тільки один малюнок, то її не нумерують. На все малюнки в тексті повинні бути посилання.

Посилання. У тексті контрольної роботи можуть використовуватися такі види посилань:

- Посилання на структурні елементи контрольної роботи, таблиці, ілюстрації, додатки і т. П .;

- Посилання на документи (бібліографічні посилання).

Посилання на структурні елементи контрольної роботи і фрагменти тексту оформляють за такими правилами:

- В тексті необхідно вказати назви та порядкові номери структурних елементів і фрагментів тексту: «... в розділі 1 було розглянуто ...», «... відповідно до таблиці 10 ...», «... на рисунку 5 , .. »,« ... за формулою (7) ... »,« ... в додатку 2 ... »і т. п.

Посилання на документи (Бібліографічні посилання). Допускаються такі форми посилань: на документ в цілому, на певний фрагмент документа, на групу документів.

Посилання на джерело в цілому наводяться у вигляді порядкового номера цього джерела в списку літератури, наприклад: «С. Ф. Зеленін у своїй роботі «Майстерність водія» досліджував питання безпечного керування транспортними засобами в щільному потоці [2, с.17] ».

Посилання на певний фрагмент документа відрізняються від попередніх обов'язковим зазначенням сторінок цитованого документа, наприклад: «В. С. Катаєв зазначив, що безпека учасників дорожнього руху є першочерговим завданням при організації безпеки руху на дорогах [15; с. 80-81] ».

Посилання на думку, що розділяється рядом авторів, або аргументоване в декількох роботах одного і того ж автора, оформляються шляхом вказівки в дужках всіх порядкових номерів документів у списку літератури. Наприклад: «Аналіз досліджень [1; 5; 9] показав, що ... ».

Допускається використання підрядкових посторінкових посилань. Підрядкові посилання розташовуються в нижній частині сторінки, під рядками основного тексту, в виносці.

Оформлення списку літератури. Бібліографічні описи документів мають у своєму розпорядженні в алфавітному порядку їх елементів: авторських заголовків (прізвища та ініціали) або основних назв.

3.4 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ:

Нормативна:

1. Постанова Міністерства праці та соціального розвитку Російської федерації «Про затвердження Галузевих правил з охорони праці на автомобільному транспорті» (Постанова №28 від 12.05.2003). Дата введення 30.06.2003.

Основна література:

1. Пугачов, І. Н. Організація та безпека дорожнього руху [Текст]: навчальний посібник для вузів / І. М. Пугачов, А. Е. Горев, Е. М. Олещенко. - Москва: ВЦ «Академія», 2012. - 272с.

2. Докторів, А. В. Охорона праці на підприємствах автотранспорту [Текст]: навчальний посібник / А. В. Докторів, О. Є. Мишкіна. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 272 с.

Інтернет ресурси:

1. Бібліотека автомобіліста: книги, статті, керівництва ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.viamobile.ru/index.php, вільний. - Загл. з екрану. - (Дата звернення: 06.03.2015).

2. Електронно-бібліотечна система видавництва «Лань» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lanbook.com/ebs.php, абонемент. - Загл. з екрану. - (Дата звернення: 09.03.2015).

Додатки. Правила оформлення додатків:

- Докладання поміщають в кінці контрольної роботи, в розділі «Додатки»;

- Кожен додаток має починатися з нової сторінки і мати змістовний заголовок;

- Додатки нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією (Додаток 1 і т. Д.);

- Номер додатка розміщують в правому верхньому куті над заголовком додатка;

На кожну з програм у основній частині контрольної роботи повинні бути посилання.

Виконана контрольна робота представляється студентом на заочне відділення за місяць до початку сесії. Після перевірки (протягом 10 днів) і позитивного висновку викладача, контрольна робота студенту не повертається. Про результати студент може дізнатися за телефоном, зателефонувавши на заочне відділення. Якщо вимоги не дотримані, робота повертається на доопрацювання. Студент усуває недоліки в роботі, з огляду на всі зазначені зауваження, і повторно представляє роботу на перевірку викладачеві, докладаючи при цьому початковий варіант і зауваження до нього.
ВСТУП | МЕТОДИЧНОГО ДОПОМОГИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати