На головну

Розрахунок режиму динамічного гальмування

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. I. Розрахунок обсягу видання.
  4. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  5. II. Розрахунок пальових фундаментів
  6. II. Розрахунок навчального часу
  7. II. Розрахунок навчального часу

При динамічному (реостатному) гальмуванні якір двигуна отклю-чає від мережі живлення і включається на деякий гальмівний резистор  Двигун переходить у генераторний режим зі зміною напрямку струму в ланцюзі якоря. Рівняння рівноваги ЕРС в цьому випадку приймає вид:

 (50)

або

 (51)

де  - Частота обертання і струм якоря в початковий момент гальмування

Обмотка збудження двигуна залишається під напругою мережі живлення, т. Е. Магнітний потік залишається незмінним, звідси

 (52)

На підставі рівнянь (51) і (52), задавшись необхідним струмом гальмування, можна визначити опір гальмівного резистора або вирішити зворотну задачу - знайти гальмівний струм при заданому опорі гальмівного резистора. наприклад:

 (53)

або

 (54)

Величина гранично допустимого гальмівного струму обмежується тими ж умовами, що і для максимального пускового струму  , Розрахованого за формулою (18).

Час гальмування до повної зупинки при заданому моменті опору і гальмівному моменті (струмі) визначається співвідношенням:

 (55)

 (56)

де  - Електромеханічна постійна часу при включенні гальмівного резистора.

При вже відомої електромеханічної постійної  на природній  характеристиці (34) постійну при гальмуванні досить просто визначити зі співвідношення:

 (57)

При виконанні даного розділу слід задатися струмом гальмування в початковий момент, визначити необхідні опір гальмівного резистора і час гальмування, побудувати гальмівну характеристику (рис. 6).

прийняти:

 ток гальмування  де Ц - остання цифра номера ва-ріанта (шифру);

початкова швидкість гальм-вання

Гальмівні характеристики являють собою прямі лінії, що проходять через початок коорди-нат в II квадранті (див. Рис. 6). Необхідно побудувати їх в масш-Табі струмів і частоти обертання.

Мал. 6. Характеристика динамічного

гальмування

2. АСИНХРОННІ ДВИГАТЕЛИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

З а д а н і е № 2. За заданою навантажувальної діаграмі електроприводу визначити еквівалентну потужність і вибрати асинхронний двигун з фазним ротором. Провести перевірку обраного двигуна на нагрів за методом середніх втрат, а також перевірку на перевантажувальну здатність при

зниженні напруги в мережі. Зробити розрахунок теплового режиму обраного двигуна при заданій навантажувальної діаграмі.

Визначити опір додаткового резистора, який необхідно включити в ланцюг ротора обраного двигуна для зниження частоти обертання на задану величину при номінальному моменті опору. Побудувати природну і реостатно механічні характеристики обраного двигуна. Розрахувати опору секцій пускового резистора і втрати електричної енергії при реостатному і прямому пуску.

Вибір варіанта завдання

У табл. 2 і 3 задані навантаження на кожному ступені і тривалість ступенів. При розрахунку прийняти, що в період паузи  двигун працює в режимі холостого ходу без відключення від мережі. У табл. 2 вказані також синхронна частота обертання  АТ і необхідну зниження частоти обертання ротора  у відсотках від номінальної.

Таблиця 2

параметри навантаження

 Остання цифра варіанту  Потужність на ступеняхнагрузкі, кВт  Синхронна частота обертання, об / хв ?n,%
Р1 Р2 Р3 Р4
 4,6
 5,8
 5,5
 4,2
 4,8
 4,0
 4,5
 6,0
 5,0
 5,7

 

Напруга (цехової) мережі прийняти в залежності від потужності двигуна:

від 22 до 75 кВт - 380 В;

від 45 до 110 кВт - 660 В;

від 45 до 75 кВт - 380 або 660 В (вибрати за бажанням).

Зниження напруги ?U в мережі живлення для перевірки обраного АТ на перевантажувальну здатність прийняти рівним 10% від номінального для всіх варіантів.

Число ступенів пускового реостата z для всіх варіантів дорівнює двом.

Т а б л і ц а 3

Тривалість ступенів навантаження, хв

 Тривалість ступенів навантаження, хв  Передостання цифра варіанту (шифру)
t1
t2
t3
t4
t5


Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок потужності і вибір АТ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК | Розрахунок основних параметрів | Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик | Розрахунок резисторів пускового реостата |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати