На головну

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

  1. Quot; Стаття 93 [1]. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування зі зверненням пожежонебезпечних, пожежовибухонебезпечних і вибухонебезпечних технологічних середовищ
  2. VIII. Вимоги безпечної експлуатації електроустановок
  3. Аналіз основних технологічних операцій
  4. Аналіз технологічних операцій з точки зору небезпеки і шкідливості їх проведення
  5. Апаратура керування установок пожежогасіння
  6. БЕЗПЕКА технологічних процесів
  7. В якому випадку на керівника споживача може бути покладена відповідальність за безпечну експлуатацію електроустановок?

В. Д. Авілов, В. П. БЄЛЯЄВ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

Омськ 2008

Міністерство транспорту Російської Федерації

Федеральне агентство залізничного транспорту

Омський державний університет шляхів сполучення

______________________

В. Д. Авілов, В. П. Бєляєв

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

Затверджено редакційно-видавничим радою університету

в якості методичних вказівок до виконання самостійної роботи

для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 190303.65 (181400) - «Електричний транспорт залізниць», 190401.65 (101800) -

«Електропостачання залізниць», 190301.65 (150700) - «Локомотиви», 190402.65 (210700) - «Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному

транспорті », 140106.65 (101600) -« Енергозабезпечення підприємств »

 Омськ 2008

 УДК 621.3-83 (075.8)

ББК 31.291я73

А20

Основи електроприводу технологічних установок: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання. 2-е изд., Перераб. / В. Д. Авілов, В. П. Бєляєв; Омський гос. ун-т шляхів сполучення. Омськ, 2008. 40 с.

Вказівки містять рекомендації щодо розрахунку основних режимів роботи систем електроприводу постійного і змінного струму, вибору електродвиг-гунів, розрахунку їх теплового стану.

Призначені для студентів третього та четвертого курсів очної і заоч-ної форм навчання при вивченні дисциплін «Основи електроприводу технологічних установок» і «Електричні машини та електропривод" з метою закріплення теоретичного матеріалу і вироблення навичок його практи-чеського використання.

Бібліогр .: 6 назв. Табл. 5. Рис. 10. Додаток. 2.

Рецензенти: доктор техн. наук, професор В. Н. Лисун;

доктор техн. наук, професор В. К. Федоров.

________________________

© Омський гос. університет

шляхів сполучення, 2008

 
 


ЗМІСТ

 Вступ................................................. ...............................
 1. Двигуни постійного струму в системах електроприводу .................
 1.1. Вибір варіанта завдання ............................................... .....
 1.2. Розрахунок основних параметрів ..............................................
 1.3. Приведення моментів до валу двигуна .................................
 1.4. Розрахунок резисторів пускового реостата ...................................
 1.5. Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ .........................
 1.6. Розрахунок резисторів реостата збудження ..............................
 1.7. Розрахунок режиму динамічного гальмування ...........................
 2. Асинхронні двигуни в системах електропривода .....................
 2.1. Вибір варіанта завдання ............................................... .....
 2.2. Розрахунок потужності і вибір АТ .............................................
 2.3. Перевірка обраного двигуна по нагріванню ...........................
 2.4. Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги ....
 2.5. Розрахунок теплового стану АД ..........................................
 2.6. Розрахунок механічних характеристик ....................................
 2.7. Розрахунок резисторів пускового реостата ..................................
 2.8. Розрахунок електричних втрат при пуску двигуна ...................
 Висновок ................................................. ...........................
 Бібліографічний список................................................ ........
 Додаток 1. Основні технічні дані двігателейпостоянного струму єдиної серії 2П і параметри навантаження ...............  
 Додаток 2. Технічні дані асинхронних двігателейс фазним ротором єдиної серії 4А ...................................... .....  

 

ВСТУП

При вивченні курсу «Основи електроприводу технологічних установок» студент повинен виконати самостійну роботу, що складається з двох завдань, за вибором потужності, пуску, регулювання частоти обертання і розрахунку теплового стану двигунів постійного і змінного струму в системах електроприводу. Самостійна робота включає в себе всі розділи курсу за винятком розділу про системах автоматичного управління.

Основне призначення даної роботи - закріплення теоретичного мате-ріалу і вироблення навичок його практичного використання. Методичні вказівки містять мінімально необхідні відомості з теорії розглядає ваемих питань і не можуть бути достатніми для глибокого вивчення курсу. Для цієї мети слід скористатися рекомендованою літературою [1 - 4].

Завдання на самостійну роботу містять 100 варіантів, вибір яких проводиться по шифру, присвоєному студенту. Порядок вибору варіантів описаний окремо для першої і другої задач. При необхідності утримання завдань може бути змінено за рішенням викладача без скор-щення загального обсягу роботи.

Пояснювальна записка оформляється відповідно до вимог стан-дарту підприємства СТП ОмГУПС-1.2-2005 і повинна містити всі малюнки і графіки, що пояснюють розрахунки. Студентам заочного факультету дозволяється виконувати завдання в звичайному учнівському зошиті з дотриманням всіх інших вимог стандарту.

Автори висловлюють подяку професору В. Н. Лисунова і про-професор В. К. Федорову за їх працю з рецензування методичних вказівок, інженеру кафедри Л. І. Богатовій за технічну допомогу в підготовці рукопису до друку.

1. ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

З а д а н і е № 1. Для двигуна постійного струму з незалежним або паралельним збудженням визначити необхідні опору пуско-вого, гальмівного та регулювального реостатов, розрахувати і побудувати криві зміни струму і частоти обертання при пуску в функції часу (криві розгону).

Вибір варіанта завдання

Номер варіанта задається викладачем в межах від 00 до 99. Для студентів заочного факультету номер варіанта береться за двома останніми цифрами шифру. За номером варіанту з дод. 1 вибираються основні технічні дані постійного струму:

номінальна потужність Pн, КВт;

номінальна частота обертання nн, Об / хв;

максимальна частота обертання nmax, Об / хв;

ККД в номінальному режимі ?н,%;

опір обмотки збудження rв, Ом;

момент інерції ротора двигуна Jд, Кг • м2.

Напруга живильної мережі прийняти для парних варіантів 220, для непарних 440 В. Для варіантів з напругою 440 В опору обмоток збудження, наведені в дод. 1, необхідно збільшити в чотири рази.

 При виконанні роботи прийняти закон регулювання частоти обертання: для парних варіантів - лінійну залежність, для непарних - геометри-чний прогресію. Мінімальна кількість ступенів пускового реостата z = 3, при необхідності це число можна збіль-чить. Число ступенів регулювання частоти обертання m для всіх варіантів дорівнює чотирьом.

Кінематична схема приводу показана на рис. 1.

Мал. 1. Кінематична схема

приводу

Основні відомості з кінематики і динаміці механізму наведені в табл. 1. Параметри навантаження дані в дод. 1.

Момент інерції робочого вала і робочої машини, кг • м2, Обчислюється за формулою (1):

 (1)

де J2таб - Момент інерції, прийняти за даними дод. 1;

N - Номер варіанта.

Таблиця 1

Параметри кінематичної схеми

 номери варіантів i1 ?1 I2 ?2
 01 - 12  0,95  0,93
 13 - 25  0,94  0,96
 25 - 37  0,97  0,95
 38 - 50  0,93  0,97
 51 - 62  0,96  0,94
 63 - 75  0,92  0,97
 76 - 87  0.95  0,93
 88 - 00  0,94  0,98

 Банк табистили?ин ескере отирип они? ?тімділігін Талдан | Розрахунок основних параметрів

Приведення моментів до валу двигуна | Розрахунок резисторів пускового реостата | Розрахунок перехідних процесів при пуску ДПТ | Розрахунок резисторів реостата збудження | Розрахунок режиму динамічного гальмування | Розрахунок потужності і вибір АТ | Перевірка обраного двигуна по нагріванню | Перевірка двигуна на перевантаження при зниженні напруги | Розрахунок теплового стану АД | Розрахунок механічних характеристик |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати