Головна

структура таблиці

надправим верхнім кутом таблиці поміщають слово «Таблиця ...» із зазначенням її номера.

номер таблиці складається з номерів звіту і порядкового номера таблиці в цьому звіті, між якими ставиться крапка. Нумерують таблиці арабськими цифрами. Остання цифра в номері таблиці повинна бути вирівняна по правій межі таблиці.

приклад. - Таблиця 4.1 (це перша таблиця в звіті номер чотири). Наступна таблиця в цьому ж звіті буде таблиця 4.2

Допускається нумерація таблиць в межах всієї роботи. Якщо в роботі одна таблиця, вона повинна бути позначена «Таблиця 1».

Назва таблиці, При її наявності, слід поміщати під її нумераційним заголовком без крапки в кінці і центрувати щодо таблиці (див. Табл. 4.3).

Якщо тематичний заголовок складається з двох (і більше) рядків, то другий рядок розташовується симетрично щодо першої (див. Табл. 4.4.). Сама таблиця так само центрується щодо робочого поля аркуша.

Заголовки рядків і граф в головці таблиці слід писати з великої літери.

підзаголовки граф - З малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, в іншому випадку підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери (див. Табл. 4.3). В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Найменування заголовків вказують в однині.

Розділяти заголовки боковика і граф діагональної лінією не допускається. Заголовки граф, як правило, записуються паралельно рядкам таблиці.

За потреби допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Скорочення слів в заголовках граф не допускається, за винятком загальноприйнятих.

Текст заголовків і підзаголовків допускається замінювати літерними позначеннями, встановленими ГОСТ 2.321 або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на ілюстрації.

Таблиця 4.3

продуктивність процесорів

 Тіпипроцессоров  показник продуктивності
 Цілочисельні операції (CPU)  Операції з плаваючою комою (FPU)
 IntelAMD

Таблиця 4.4

Витрати часу на виконання деяких робіт по розробці програмного

забезпечення цих робіт

 Назва роботи  Імовірнісні оцінки, дні
Тmin Tmax Tож
 Постановка проблеми  4,2
 Розробка ТЗ  3,8
 Пошук і ознайомлення з літературою

Продовження табл. 4.4

 Розробка структури програмного продукту
 Розробка DLL класів фінансового аналізу
 Розробка користувальницького інтерфейсу
 налагодження системи
 документування
 всього - -

графу «Номер по порядку»В таблицю включати не допускається. При необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних порядкові номери слід вказувати в боковику таблиці безпосередньо перед їх найменуванням.

десяткові дроби в графах, як правило, повинні мати однакову точність значень.

Якщо цифрові або інші дані не наведено, то в графі ставлять прочерк.

В кінці заголовків і підзаголовків граф крапки не ставлять.

Таблицю з великою кількістю рядків допускається переносити на іншу сторінку, при цьому над продовженням таблиці повторюють головку. Допускається боковик і головку таблиці замінювати номером граф. При цьому нумерують арабськими цифрами графи першої частини таблиці (див. Табл. 4.4).

Над продовженням таблиці на новій сторінці прийнято ставити заголовок Продовження табл. N.N (Табл. 4.4). Якщо таблиця займає кілька сторінок, то над 2-й, 3-ої і подальшими частинами пишеться все та ж напис, і лише над останньою частиною - Закінчення табл. N.N.

Допускається поміщати таблицю вздовж довгої сторони аркуша, при цьому «шапка» таблиці повинна бути розгорнута в бік палітурки.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

Частини таблиці з великою кількістю рядків, але малою кількістю граф, поміщають одну поряд з іншою на одній сторінці, при цьому розділяють подвійною лінією.

Оформлення листа «Висновок»

Оформляється цей розділ аналогічно розділу «Вступ».

У розділі «Висновок» підводиться підсумок викладу матеріалу. Крім того, в ув'язненні дається інформація про невирішені питання, про можливі шляхи усунення цієї неприємності, а також про основні напрямки подальшого розвитку того класу задач, до якого належить тема вашого звіту. Саме в ув'язненні слід показати, як і де будуть використовуватися отримані вами результати.

Оформлення листа «Список літератури»

Розділ «Список літератури» оформляється аналогічно розділу «Висновок». В кінці роботи обов'язково необхідно вказати, якими джерелами ви користувалися при її написанні. Як джерела можуть виступати:

· Книги як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, як першоджерела, так і перекладна література;

· Журнали і газети, перекладні і першоджерела;

· Стандарт, прейскурант, авторське свідоцтво;

· Документація до засобів та інструментів розробки;

· Електронні бази даних, бази знань, енциклопедії, атласи і т. Д .;

· Web-сервери.

Як правило, список джерел розташовують за алфавітом і нумерують. Алфавітне розташування характеризується тим, що прізвища авторів і назв (якщо автор не зазначений) розміщені за алфавітом. Однак не слід в одному списку змішувати різні алфавіти. Іноземні джерела зазвичай розміщують за алфавітом після переліку всіх джерел на мові книги. Записи слід розташовувати:

при збігу перших слів - за алфавітом друге і т. д .;

при декількох роботах одного автора - за алфавітом назв.

При вказівці списку книг обов'язково необхідно вказувати:

· Автора;

· назва книги;

· Місто видання (зазвичай вказується однією буквою);

· Видавництво;

· рік видання;

· Кількість сторінок у книзі.

Кількість авторів також визначає оформлення книги. Посилання на літературні джерела слід вказувати порядковим номером за списком джерел, виділеним косими лініями.

Нижче представлені приклади оформлення бібліографічного опису для різних видань.

Однотомне видання (книга)

O одного учасника:

· Папаєв С. Т. Охорона праці: Учеб. допомога. - М .: Видавництво стандартів, 1988. - 240 с .;

O двох авторів:

· Виленкин С. Я., Трахтенгерц Е. А. Математичне забезпечення обчислювальних машин. - М .: Енергія, 1972. - 392 с .;

O книга трьох авторів:

· Виноградов В. Н. та ін. Абразивне зношування / В. Н. Виноградов, Г. М. Сорокін, Г. М. Колокольников. - М .: Машинобудування, 1990. - 224 с .;

O книга чотирьох авторів:

· Технологія судноремонту: Учеб. посібник для втузів / І. М. Степанов, В. І. Свіркін, Н. П. Гончаренко, В. Д. Раменский. - М .: Транспорт, 1987. - 264 с .;

O книга п'яти і більше авторів:

· Теорія обробки металів тиском / Л. М. Каган, Б. Д. Громов, Є. М. Білоусов та ін. - М .: Металургія, 1985. - 340 с .;

O під редакцією:

· Теплотехніка: Підручник для вузів / Під ред. А. П. Баскакова. - М .: Енергоіздат, 1991. - 224 с .;

O перекладне видання:

· Енджел І. Практичне введення в машинну графіку / Пер. з англ. Н. Н. Слепова; Під. ред. В. А. Львова. - М .: Радио и связь, 1984. - 135 с .;

O один том багатотомного видання:

· Савельєв І. В. Курс загальної фізики. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика: Учеб. посібник для студентів втузів. - 2-е изд., Перераб. - М .: Наука. 1982. - 432 с.

Багатотомне видання в цілому

· Савельєв І. В. Курс загальної фізики: Навчальний посібник для студентів втузів. - 2-изд., Перераб. - М .: Наука, 1982. - т.1-3.

Оформлення інших джерел інформації

O журнал:

· Стандарти та якість: Ежемес. произв.-екон. журн. - 1997, № 1. - М .: Держстандарт Росії, 1997. .;

O стаття з журналу:

· Ісраелян Д. К. Про економічну освіту // Фахівець. - 1992. - №1. - С.13-15;

· Що таке радіація? / П. К. Сєров, М. Н. Яблоков, Н. Г. Романов та ін. // Знание-сила. - 1992. - №1. - С.7-8.

O стандарт:

· ГОСТ 7.1 - 84. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги та правила складання. - Натомість ГОСТ 7.1 - 7; Введ. 01.01.86. - М .: Изд-во стандартів. 1984. - 72 с.

O прейскурант:

· Прейскурант № 18-01. Оптові ціни на верстати металорізальні: Утв. Держкомцін СРСР 28.03.89: Введ. в дію 01.01.90. - М .: Прейскурантіздат, 1989. - 155 с.

O авторське свідоцтво:

· А. С. 1007970 СРСР, МКІ3 У 25 15/00. Пристрій для захоплення деталей типу валів / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкина (СРСР). - №3360585 / 25-08; Заяв. 23.11.81; Опубл. 30.03.83, Бюл. №12. - 2с.

O патент:

· Пат.1044224 СРСР, МКІ3 У 28 11/14, Автомат для різання бруса / М. Урбінаті (Італія). - № 2855952 / 29-33; Заяв. 23.11.81; Опубл. 30.03.83, Бюл. №12. - 5 с.

O електронна енциклопедія:

· CD-ROM Велика енциклопедія Кирила і Мефодія 96. Розділ «Інформатика». - М .: Кирило і Мефодій, 1996..

O Web-сервери:

· Www.ixbt.ru. 25.03.99. Розділ «Периферія».


20903.09.02.151 -23

висновок

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст ...


20903.09.02.151 -23

Список літератури

1. Архангельський А. Я. С ++ Builder 6. Довідковий посібник. Книга 2. класи і компоненти. - М .: Біном-Пресс, 2004 г. - 528 с .: іл.

2. Бобровський С. Самовчитель програмування на мові С ++ в системі Borland C ++ Builder 5.0.- М .: ДЕСС, 1999.- 288с.

3. Келлер В. А. «Економіка підприємств». Москва-Новосибірськ. Инфра - М. 2000

4. Огамесян А. «Економіка підприємства». Москва. ПРІОР. 1999 р

5. Шамис В. А C ++ Builder 5. Техніка візуального программірованія.- М .: «Нолидж», 2001. - 688с.

6. Постанова Госкомсанепідемзора Росії від 14 липня 1996 № 14 СанПмн 2.2.2.542-96 «Гігієнічні вимоги до Дмитрий Мансуров, персональних електронно-обчислювальних машин і організації роботи».


Оформлення розділу «Додаток»

Розділ «Додаток» - це частина основного тексту, яка має додаткове (зазвичай довідковий) значення, але є необхідною для більш повного висвітлення теми. Додаток поміщають в самому кінці роботи, після списку літератури, або в окремій папці, якщо воно містить більше 50 сторінок (наприклад, текст програми дипломної роботи). Титульний лист на нього не робиться, але щоб якось відокремити його від основної частини роботи, перед ним вставляють лист, на якому великими (розмір шрифту - жирний, 24-26) буквами в центрі листа пишуть слово «Додаток».

Якщо у вашій роботі в розділ «Додаток» буде винесено кілька різних за тематичним змістом частин (наприклад: одну частину складуть таблиці, іншу - бази даних, третю - вхідні або вихідні документи і т. Д.), то таке «різноманітне» додаток має починатися, як і будь-який інший розділ, з змісту.

Якщо ж в додаток, наприклад, будуть винесені тільки екранні форми і нічого більше, то на таке «одноманітне» додаток зміст не робиться.

Кожна програма (додаток 1, додаток 2 і т. Д) повинен починатися з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому кутку слова ДОДАТОК і мати тематичний заголовок, ідентичний заголовку, що стоїть в змісті.

І саме слово «Додаток» і тематичний заголовок пишуться прописними буквами, 12 нежирним шрифтом. Слово «Додаток» притискається до правої межі листа. Під тематичним заголовком від лівої межі до правої проводять пряму лінію, що відокремлює заголовок додатки від його змісту.

Нумерація сторінок, на яких дається додаток, повинна бути наскрізною і продовжувати загальну нумерацію сторінок основного тексту, при цьому лист, що відокремлює все додаток від основного тексту (чистий аркуш, в центрі якого написано слово ДОДАТОК) в рахунок листів входить, але не нумерується. Якщо ви уважно вивчали додаток даного посібника, то, ймовірно, помітили, що на всіх аркушах додатка проставляється шифр вашої роботи. Не забудьте про нього.

Зв'язок основного тексту з додатком здійснюється через посилання, які вживаються зі словом «дивись»; воно зазвичай скорочується і полягає разом з цифрою в круглі дужки. Наприклад - (див. Додаток 3).
Ілюстрації в тексті | Емульгатори, використовувані в процесах емульсійної полімеризації. Класифікація ПАР, застосовуваних в якості емульгаторів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | Розділ 2. Технічне завдання | Розділ 4. Керівництво програміста | Розділ 5. Керівництво користувача | ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | Шифр розділу | Перерахування в тексті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати