На головну

Організація наукового керівництва

При виконанні курсової роботи за кожним студентом завідувачем кафедрою закріплюється керівник з числа викладачів, які ведуть курс «Організаційне проектування менеджменту».

Керівник курсової роботи зобов'язаний:

- Надавати студенту допомогу в розробці плану роботи;

- Рекомендувати студенту необхідну літературу, довідкові матеріали та інші джерела за темою;

- Проводити консультації зі студентом, давати конкретні рекомендації, надавати допомогу в їх реалізації;

- Рецензувати курсову роботу і, в певних випадках, складати текст рецензії на спеціальному бланку в двох примірниках.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен:

- Дотримуватися узгоджений план роботи;

- Виконувати рекомендації керівника;

- Своєчасно подавати курсову роботу на рецензування.

Студент як автор курсової роботи несе відповідальність за достовірність всієї інформації, що міститься в роботі, і дотримання термінів її подання.

Спірні питання, пов'язані з виконанням курсової роботи, вирішуються спільно студентом і науковим керівником. При неможливості прийняти узгоджене рішення питання вирішується одноосібно завідувачем кафедри або виноситься їм для обговорення на засіданні кафедри.

складання плану

План курсової роботи є обов'язково виконуваним документом. План курсової роботи студент складає самостійно відповідно до встановленої темою роботи. При цьому враховується: розробленість проблеми в навчальній і науковій літературі; її роль і місце в структурі курсу; можливість розкриття змісту курсової роботи на практичних матеріалах і т.п. Студент обов'язково погоджує план курсової роботи з науковим керівником.

Якщо студент виконує роботу на тему, не передбачену рекомендованим нижче переліком, то її план повинен бути обов'язково затверджений викладачем, який видає завдання на її виконання.

План курсової роботи повинен складатися з трьох логічно взаємопов'язаних структурних частин: вступу, основної частини і висновку, а також списку використаної літератури та додатку.

При складанні плану необхідно звернути увагу на дотримання логічної послідовності викладу, стислості і точності формулювань, що виключають їх неоднозначне тлумачення, відсутність повторів, струнке композиційна побудова викладеного матеріалу.

 Вибір і закріплення теми | збір матеріалу

Рецензування і захист | Приблизний перелік тем курсових робіт з дисципліни | Додаток 1 | додаток 3 | Порядок оформлення таблиць в роботі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати