На головну

Читання наукової літератури

Читання - це складний вид мовленнєвої діяльності, в якому є технічна сторона - вироблення навичок читання і швидкочитання - і творча - витяг з тексту необхідної інформації. Читання служить для отримання наукової і навчальної інформації, її сприйняття і розуміння, аналізу та узагальнення.

За ступенем проникнення в зміст текстів розрізняють читання:

- Для загального враження (перегляд тексту);

- Для розуміння загального змісту (знайомство з текстом);

-для вилучення максимуму закладеного сенсу (вивчення тексту).

Читання наукової та навчальної літератури при підготовці кваліфікаційної роботи має бути: грунтовним і вдумливим; необхідно аналізувати прочитане, з'ясовувати значення невідомих термінів і понять, шукати відповіді на значущі для дослідження питання; важливо робити виписки за все, що може стати в нагоді в роботі (цікаві думки, правові факти, цифри, різні точки зору і погляди); необхідно оцінювати отриману інформацію, підходити до неї критично, з позицій значущості та практичної користі.

Роботу з джерелами оптимально розбити на кілька етапів:

- Попередній вибір по каталогам, реферативних оглядам, списками літератури;

- Пошук самих джерел в відповідності зі сформованим списком;

- Аналіз першоджерел, їх відбір, ксерокопіювання, конспектування.

Крім монографій, навчальних посібників, публікацій, статей слід ознайомитися з авторефератами захищених дисертацій. На основі вивчення інформаційних джерел, консультацій з керівником випускник визначає кількість конкретних джерел, необхідних для написання кожного з розділів роботи.

Обсяг емпіричного матеріалу і його зміст визначає керівник залежно від обраної теми дипломної роботи. Як емпіричного матеріалу можуть виступати: опублікована судова практика (рішення суду), результати соціологічних досліджень і т.п.

Після вивчення інформаційних джерел, випускник за погодженням з керівником коригує план дипломної роботи. На основі плану дипломної роботи випускником складається план-графік виконання дипломної роботи, який включає в себе етапи і терміни виконання роботи. План-графік узгоджується з керівником і затверджується начальником кафедри.

Вже на першому етапі підготовки ВКР від слухача потрібно не тільки певний обсяг знань, а й включення в нову форму відносин: з науковим керівником, в подальшому - з рецензентом, кафедрою і державної атестаційною комісією. Основу цих відносин становить взаємодія з керівником, який допомагає сформувати навички і вміння, необхідні для самостійної дослідницької роботи [1].

Як предмет при написанні ВКР повинна бути обрана актуальна теоретична або практична соціально-правова проблема.

Дипломна робота повинна мати наступну структуру (яка може бути змінена з урахуванням специфіки теми роботи):

· титульна сторінка - Перша, лицьова сторінка диплома (додаток 1);

· план - Відображає структуру роботи і поміщається після титульного аркуша. У змісті наводяться всі структурні елементи роботи, включаючи вступ, розділи і параграфи основної частини, висновок, список використаної літератури, додатки, а також вказуються сторінки, з яких вони починаються.

Заголовки плану повинні точно повторювати заголовки в тексті. Заголовки розділів не повинні повторювати назву дипломної роботи, а заголовки параграфів - назва глав. Всі заголовки починаються з великої літери, крапка в кінці заголовка не ставиться (додаток 2);

· Вступ -складається з 4 -5 сторінок, в якій дається загальна характеристика проблеми, обґрунтовується актуальність теми, формулюються цілі та завдання дослідження, об'єкт і предмет дослідження, визначається коло основних питань, що розглядаються, вказуються використовувані в дослідженні методи, вказується практична цінність, характеризується ступінь розробленості теми в науковій літературі.

 актуальність - обов'язкова вимога до будь-якої наукової роботи. Тому зрозуміло, що введення починають з обгрунтування актуальності теми. Уміння вибрати тему, правильно її зрозуміти і оцінити з точки зору своєчасності та соціальної значущості характеризує наукову зрілість і професійну підготовку автора роботи. Для висвітлення актуальності достатньо однієї сторінки, де викладають головне - сутність проблемної ситуації. Чітко і однозначно визначити наукову проблему і, таким чином, сформулювати її суть буде неважко, якщо випускникові вдасться показати, де пролягла межа між знанням і незнанням з точки зору предмета дослідження. Для з'ясування стану розробки теми складається короткий огляд літератури.

Після того, як наукова проблема сформульована, логічно перейти до формулювання мети дослідження.

мета - узагальнений стислий вид наукового результату (результати), який повинен бути отриманий в результаті дослідження.

Формулювання завдань дослідження вирішуються відповідно до визначеної мети.

Завдання дослідження - ето ті дослідницькі дії, які необхідно виконати для досягнення поставленої в роботі мети, вирішення проблеми.

Обов'язковим елементом введення є визначення об'єкта і предмета дослідження.

Об'єкт дослідження - це сукупність відносин різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної інформації. Об'єкт можна визначити питанням: що розглядається?

Предмет дослідження - тільки ті існуючі зв'язки, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується, а предметом - те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дипломника, оскільки предмет дослідження визначає тему дослідження, яка вказується на титульному аркуші кваліфікаційної роботи.

Методологія і методи дослідження. Приступаючи до виконання кваліфікаційної роботи, необхідно, перш за все, визначитися з методологією і методами дослідження.

У будь-якому науковому, навчально-науковому проекті теорія і методологія виконують важливі функції: теорія дозволяє використовувати накопичені знання про об'єкт дослідження; методологія дозволяє зібрати і узагальнити нове знання, вибрати найбільш ефективний перспективний шлях дослідження. Теорія і методологія в своїй основі є способами систематизації наукового знання лише з тією різницею, що в теорії робиться акцент на акумуляцію результатів пізнання, а в методології - на принципи і шляхи отримання нового знання. Як методологічних підходів в роботі можуть виступати як наукові парадигми, так і більш приватні теорії, оскільки вони не тільки відображають об'єктивний світ, а й можуть бути методом проникнення в ще невивчені сфери дійсності.

Методи отримання і обробки даних (соціологічних, психологічних, кримінологічних, статистичних), на відміну від методології, являють собою конкретні дослідницькі дії: анкетування, інтерв'ювання, спостереження, кейс-стадії, фокус-групи, експериментування, змістовний аналіз нормативних документів. Вибір конкретного методу або методики багато в чому залежить від змісту досліджуваної проблеми, ступеня її розробленості, наявності дослідницького досвіду і, головним чином, теоретико-методологічного підґрунтя дослідження.

Дані, зібрані слухачами в ході переддипломної практики за допомогою емпіричних методів, піддаються інтерпретації і тлумачення, що дозволяє зробити обґрунтовані і досить аргументовані висновки і пропозиції.

В кінці введення доцільно привести структуру диплома, де коротко (по одному абзацу) розповісти, про що йде мова в кожному розділі роботи.

· основна частина -складається з декількох, як правило, двох-трьох глав, які діляться на параграфи, що охоплюють вузлові питання теми, що розглядаються в логічній послідовності.

В основній частині роботи викладається матеріал теми, вирішуються завдання, поставлені у вступі. Зміст роботи має відповідати і розкривати назву теми дипломного дослідження. В основній частині необхідно дати аналіз літератури з обраної теми, висловити свою думку з досліджуваних питань або своє ставлення до різних точок зору, що існують в літературі з даної теми.

Глави і параграфи повинні мати заголовки, що відображають їх зміст. Дипломна робота не може бути представлена ??однією главою, а глава одним параграфом. Кожен параграф повинен закінчуватися короткими висновками, причому висновок попереднього параграфа повинен підводити до змісту подальшого, щоб забезпечити єдність і цілісність всієї роботи. Загальнотеоретичні питання теми повинні ув'язуватися з правопрінімітельной практикою.

· висновок- Логічне завершення дипломної роботи, складається як правило з трьох-чотирьох сторінок. Загальні висновки в роботі виконують роль укладення, обумовленого логікою проведення дослідження, в формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації. Цей синтез - послідовне, логічно струнке виклад отриманих підсумкових результатів та їх співвідношення із загальною метою і конкретними завданнями, сформульованими у вступі. Тут міститься так зване «вихідна», отримане знання, яке є новим стосовно вихідного знання. Саме воно виноситься на обговорення і оцінку наукової громадськості при публічному захисті дипломної роботи. Заключна частина передбачає також узагальнену підсумкову оцінку виконаної роботи. Тут важливо звернути увагу на головний сенс праці, отримані важливі наукові результати, нові наукові завдання, які виникають у зв'язку з проведенням дослідження. Заключна частина демонструє рівень професійної зрілості та наукової кваліфікації її автора.

Після загальних висновків в роботі розміщують бібліографічний список використаної літератури - одну з істотних частин кваліфікаційної роботи, яка відтворює самостійну творчу роботу випускника.

· список використаної літератури -включені в список джерела повинні мати відображення в тексті дипломної роботи. Найбільшу цінність представляють публікації останніх п'яти років. Список використаних джерел рекомендується розміщувати в алфавітному порядку (додаток 3).

· додатки (графічна частина)- Виконуються на стандартних аркушах формату А4. Кожна програма починається з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому кутку слова «Додаток» і має тематичний заголовок. При наявності більш одного додатка вони нумеруються арабськими цифрами без знака № (наприклад: Додаток 1). Додатки розташовуються в порядку появи на них посилань в тексті роботи. За змістом додатки різноманітні. Це можуть бути копії справжніх документів, витяги із звітних матеріалів, протоколів, окремі положення з інструкцій і правил, раніше неопубліковані тексти, листування, судові постанови і т.п.П. Порядок виконання дипломної роботи | Правила та терміни надання дипломної роботи.

Ш. Оформлення дипломної роботи | IV. Порядок захисту дипломної роботи | Випускних кваліфікаційних робіт | ДОДАТОК 1 | Додаток 3 | Додаток 4 | Додаток 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати