На головну

НАУКОВОГО КЕРІВНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Кваліфікаційна робота виконана

студентом (кою) _____________________________________________________

факультет ____________________________________________________________________

Кафедра ______________________ Група __________________________________________

спеціальність _______________________________________________________________

Тема роботи / проекту ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1. Актуальність і доцільність обраної теми _____________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Відповідність змісту роботи поставленій меті та завданням ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Науково-практичний рівень роботи _______ __________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Ступінь самостійності виконання роботи __________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Повнота використання джерел ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Уміння працювати з літературою, проводити розрахунки, аналіз, узагальнювати статистичний матеріал у вигляді таблиць, діаграм ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Обгрунтованість вибору методів наукового пошуку _______________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Уміння робити самостійно наукові і практичні висновки ___________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Цінність результатів дослідження та зроблених висновків і рекомендацій _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Правильність оформлення науково-довідкового апарату ______________________
 _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Логіка, грамотність написання тексту, культура виконання роботи _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Якість оформлення роботи _________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка відповідності підготовленості автора кваліфікаційної роботи вимогам ГОС

 Вимоги до рівня професійної підготовленості випускника  оцінка
 в основному відпо-ствует  відповідає  не відповідає
 Уміння діагностувати причини виникнення проблем      
 Уміння коректно формулювати завдання своєї роботи, встановлювати їх взаємозв'язок      
 Уміння встановлювати пріоритети вирішуваних завдань      
 Уміння будувати моделі систем      
 Уміння формулювати цілі і завдання проекту, визначати критерії досягнення цілей, виявляти їх взаємозв'язок      
 Уміння аналізувати стан і динаміку об'єктів діяльності з використанням необхідних методів і засобів      
 Уміння вибирати і використовувати адекватні поставленим цілям (завданням) методи і засоби      
 Уміння оформляти матеріал і результати роботи      
 Уміння представляти роботу і отримані результати      

Загальний висновок по

кваліфікаційної работе______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________НАУЧНЫЙ КЕРІВНИК _________________________________________________

(Вчений ступінь, звання, посаду, місце роботи)

«_____» ____________ 200_ р


[1] ГОСТ 7.1-2003. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. - Натомість ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004-07-01. - М.: Изд-во стандартов, 2004.РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ кваліфікаційних робіт, що подаються до захисту ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ | Пояснювальна записка

Оформлення тексту, таблиць, графічних і інших ілюстративних матеріалів | Аналіз частки ринку статистичних агентств РФ в 2008 році | Науково-довідковий апарат | Складання списку використаних джерел та літератури | неопубліковані джерела | Порядок захисту дипломної роботи. | зразок заяви | Студентів-випускників | ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати