На головну

Порядок захисту дипломної роботи.

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали в повному обсязі навчальний план спеціальності і здали на позитивну оцінку Державний іспит

Дипломна робота, підготовлена ??без дотримання правил, викладених в методичних вказівках з написання та оформлення і дипломних робіт, до захисту не допускається.

За тридцять днів до захисту повинні бути представлені:

- Один примірник дипломної роботи в твердій палітурці та в електронному вигляді на дискеті з додатком комп'ютерної презентації;

- Відгук наукового керівника;

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні ДАК, склад якої затверджено наказом ректора інституту за поданням декана факультету.

Секретар ДАК представляє на засідання комісії по кожній роботі:

- Перший примірник дипломної роботи;

- Відгук наукового керівника;

- Рецензію незалежного рецензента;

- Облікову картку студента;

- Залікову книжку студента.

Процедура захисту складається:

- З презентації студентом роботи про основний зміст в межах до 10 хвилин (коротке обґрунтування вибору теми, мета, завдання та результати дослідження, висновки);

- Відповідей дипломника на запитання членів комісії;

- Оголошення відгуків на дипломну роботу;

- Відповіді дипломника на зауваження рецензентів.

Дипломник повинен ретельно підготуватися до захисту дипломної роботи. Дипломна робота оформляється електронної (комп'ютерної) презентацією. Дипломник у відповідності до змісту роботи розробляє комп'ютерну версію захисту, в якій, з використанням сучасних комп'ютерних технологій, представляються матеріали, що виносяться на захист, а також змістовні моменти роботи, висновки, графіки, статистичні дані, архівні матеріали і т.д. Диск з презентаційним матеріалом додається до диплома і здається в архів.

У презентації (на 7-10 хвилин) слід дати коротке обґрунтування теми, показати її актуальність; вказати, яка мета роботи, що є предметом дослідження, які завдання вирішувалися в ході дослідження; ступінь вивченості проблеми; які методи були використані при її вивченні; які нові результати досягнуті в ході дослідження; що зроблено особисто дипломником і які випливають із проведеного дослідження основні висновки. Це загальна схема виступу. Презентація повинна бути представлена ??на комп'ютері (формат Microsoft PowerPoint. Ppt; пакет Microsoft Office версії 2000 або 2003) з використанням схем, креслень, графіків, діаграм, необхідної супровідної документації тощо, яскраво ілюстрована, а також коротку доповідь може бути підготовлений письмово і використаний під час презентації, але виступ на захист слід будувати вільно, чітко, що не зачитуючи текст.

Захист дипломної роботи проходить на відкритому засіданні ДЕК, на якому можуть бути присутніми і задавати питання всі бажаючі. Питання задаються дипломникові після закінчення презентації. Питання можуть ставитися до теми дипломної роботи, спеціальним курсом, тому перед захистом слід відновити в пам'яті теоретичні знання і особливо ті з них, які мають пряме відношення до теми дипломної роботи. Відповіді на питання, їх повнота і глибина впливають на оцінку дипломної роботи. Вони повинні бути змістовними і лаконічними.

За презентації та відповідей на питання ДАК судить про широту кругозору дипломника, його ерудиції, умінні публічно виступати і аргументовано відстоювати свою точку зору.

Після відповідей дипломника на запитання зачитується відгук наукового керівника. Потім надається заключне слово дипломникові.

6.3. Оцінка результатів захисту дипломної роботивиробляється на закритому засіданні ДАК. При оцінці беруться до уваги оригінальність і науково-практичне значення теми, якість виконання та оформлення роботи, а також змістовність доповіді та відповідей на запитання. Оцінка оголошується після закінчення захисту всіх робіт на відкритому засіданні ДАК.

Оцінюється дипломна робота по чотирьох бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Рішення про оцінку приймається тільки складом державної екзаменаційної комісії простою більшістю голосів.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються студентам в той же день після затвердження протоколів головою Державної атестаційної комісії.

При незадовільну оцінку дипломної роботи студент має право повторно її захищати після доопрацювання і внесення виправлень, але не раніше наступного навчального року і не більше одного (повторного) рази.


Додаток 1неопубліковані джерела | зразок заяви

Загальні вимоги | Вимоги до тематики кваліфікаційних робіт | Вибір і затвердження теми кваліфікаційної роботи | Підготовка до написання роботи | Структура кваліфікаційної роботи | Оформлення кваліфікаційної роботи | Оформлення тексту, таблиць, графічних і інших ілюстративних матеріалів | Аналіз частки ринку статистичних агентств РФ в 2008 році | Науково-довідковий апарат | Складання списку використаних джерел та літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати