Головна

Оформлення кваліфікаційної роботи

5.1.1. Дипломна робота повинна бути підготовлена ??не менше ніж у двох ідентичних примірниках. Кожен екземпляр переплітається у тверду обкладинку.

Текст кваліфікаційної роботи повинен бути відредагований і вичитаний. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи повинен становити 70-80 сторінок (крім додатків). Додатки не входять до загального обсягу. Зразки оформлення титульного аркуша кваліфікаційної роботи, змісту, списку скорочень, списку використаних джерел та літератури наведені в Додатках 4-7.

5.1.2. Кваліфікаційна робота повинна бути оформлена на одному боці аркуша паперу формату А4 по ГОСТ 9327-60. Допускається представляти таблиці і ілюстрації на аркушах формату А3. Текст слід друкувати через 1,5 міжрядкових інтервалу з використанням шрифту Times New Roman Cyr № 14, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 15 мм, нижнє - не менше 20 мм. Абзаци в тексті слід починати з відступу, рівного 10 мм.

5.1.3. На титульному аркуші ставиться підпис завідувача кафедри, що підтверджує допуск кваліфікаційної роботи до захисту, а також підписи наукового керівника, що підтверджують готовність кваліфікаційної роботи до захисту перед державною атестаційною комісією.

5.1.4. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів оформляють від поля, а підрозділів - з абзацу. Відстань між заголовками і текстом має бути збільшено для виділення заголовка. Кожен розділ потрібно починати з нової сторінки.

Заголовки розділів друкуються прописними літерами, а заголовки підрозділів - малими літерами. Заголовки не підкреслюють, і в кінці заголовка крапка не ставиться.

Заголовки розділів і підрозділів нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, між якими ставлять крапку.

5.1.5. Список використаних джерел та літератури друкується через 1,5 інтервалу, кожна назва починається з абзацу.

5.1.6. На останньому аркуші списку використаних джерел та літератури проставляється дата і особистий підпис студента-дипломника, яка свідчить, що текст кваліфікаційної роботи вивірений, а цитати перевірені.

 Структура кваліфікаційної роботи | Оформлення тексту, таблиць, графічних і інших ілюстративних матеріалів

ДОПУСК СТУДЕНТІВ З ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ І дипломного ПРОЕКТУВАННЯ | Загальні вимоги | Вимоги до тематики кваліфікаційних робіт | Вибір і затвердження теми кваліфікаційної роботи | Підготовка до написання роботи | Аналіз частки ринку статистичних агентств РФ в 2008 році | Науково-довідковий апарат | Складання списку використаних джерел та літератури | неопубліковані джерела | Порядок захисту дипломної роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати