На головну

Формулювання теми дипломного проекту

Тематика дипломного проектування визначається випускною кафедрою. Тематика повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки, витікати з основних наукових напрямків кафедри з фундаментальних і прикладних досліджень та відповідати вимогам ДОС ВПО по спеціальності 230201 [1, 5, 6].

У тих випадках, коли дипломні проекти (роботи) виконуються поза академією, тематика робіт повинна вибиратися в рамках науково-виробничих напрямків підприємства, на замовлення якого виконується робота.

Випускник може запропонувати для виконання свою тему випускної кваліфікаційної роботи, обґрунтувавши доцільність її розробки.

Визначення тематики дипломного проектування проводиться на початку переддипломної практики шляхом узгодження між керівниками практики від кафедр і від підприємства.

Назва теми має складатися з двох частин: в першій частині вказується суть дипломного проекту, а в другій - об'єкт проходження виробничої переддипломної практики. Наприклад: «Побудова телекомунікаційної системи в ЗАТ« Ромб »», «Розробка автоматизованого робочого місця операціоніста в банку« Менатеп »», «Розробка ПО побудови програмно-апаратного комплексу відправки і обробки пейджингових повідомлень в компанії« Континенталь »», «Програмно-технічний комплекс забезпечення завдань зовнішньоекономічної діяльності компанії «Паладин СБ» »на ринку комплексних систем безпеки». У разі зміни місця проходження практики студент повинен негайно повідомити про це керівника дипломного проекту, на кафедру і в деканат факультету Прикладної інформатики [5].

Відповідно до обраним напрямком визначається робота студента на переддипломної практиці. Йому видається завдання зі збору матеріалу по темі. Звіт студента з переддипломної практики є першим робочим матеріалом для дипломного проекту.

Вибір і остаточне формулювання теми дипломного проекту здійснюється під час переддипломної практики, при цьому слід виходити з таких положень:

а) тема повинна відповідати профілю спеціальності 230201 - «Інформаційні системи та технології», бути актуальною і представляти практичний інтерес для підприємства, на якому виконується дипломний проект;

б) тема повинна бути конкретною і відповідати сучасному рівню технічних завдань з проектування інформаційних систем (програмних продуктів);

в) темою дипломного проекту може служити:

1) розробка системи в цілому, або її окремих конструктивно закінчених підсистем (вузлів);

2) розробка функціонально закінченого програмного продукту;

3) розробка апаратно-програмного комплексу вироби, що включає розробку як апаратної частини, так і програмних засобів, що забезпечують функціонування вироби;

4) розробка апаратних і програмних компонентів обчислювальних мереж і телекомунікацій, технологій і засобів захисту інформації в обчислювальних системах, локальних і глобальних мережах.

г) можлива розробка комплексних тим, тобто виконання декількома (не більше трьох) студентами різних, але суміжних завдань в межах однієї теми. При цьому відповідні розділи загальної теми складають зміст дипломних проектів окремих студентів.

Можна виділити кілька класів тем дипломних проектів за такими ознаками:

- за обсягом охоплення інформаційних і телекомунікаційних системяк об'єкти проектування (наприклад, розробка телекомунікаційної системи об'єкта інформатизації ВАТ «Пермські мотори», розробка тимчасової обчислювальної мережі конструкторського відділу НВО «Пермська приладобудівна компанія» і т.д.);

- проектування мережевих або телекомунікаційних компонентів ІС(Наприклад, розробка АРМ адміністратора розподіленої ІС ТОВ «АТ-сервіс»; розробка підсистеми ІС ЗАТ «АТ-інформ» і т.д.);

- по класу алгоритмів зберігання, обробки і передачі інформації і пропонованих для їх реалізації в проекті інформаційних технологій (наприклад, розробка інформаційного сховища даних в розподіленої мережі ТОВ «АНТ» і ін.);

- за типом використовуваних технологій, методів і засобів проектування (Наприклад, проектування оригінальної структури обчислювальної мережі підприємства ТОВ «Розвиток плюс»; прототипна проектування, типове проектування; використання технології бізнес-реінжинірингу і ін.).

Кожен клас тим передбачає певну специфіку в склад і зміст розділів проекту.

Основним критерієм при виборі постановки завдання може бути реалізація функціональних телекомунікаційних та інформаційних технологій (ФТІТ). Прикладом ФТІТ може служити технологія побудови обчислювальної мережі для обміну інформацією між компонентами розподіленої інформаційної системи. Технологічні етапи послідовно виконують інженер, програміст модулів комунікаційної підсистеми, адміністратор обчислювальної мережі і т.д. Процеси перетворення і обміну інформацією повинні бути забезпечені комплексом програмних і апаратних засобів, підтримані організаційно при проектуванні і експлуатації мережевої інфраструктури.

При проектуванні і розробці окремої системи або модуля в складі інформаційної системи використовується функціонально-модульний або структурний підхід, при розробці ж багато користувачів, розподіленої ІС, останнім часом все частіше використовується об'єктно-орієнтований підхід. При використанні цих підходів дипломник повинен керуватися різними групами вимог, які знайдуть відображення нижче. Об'єктно-орієнтований підхід може застосовуватися при проектуванні всіх класів задач, тому не слід свідомо обмежувати "область допустимих значень" методики проектування. Використання новітніх методик проектування і розробки є невід'ємною умовою життєздатності телекомунікаційної системи в умовах сучасної науково-технічної революції.

За два тижні до закінчення практики тема дипломного проекту повинна бути остаточно сформульована.

Формулювання теми проекту повинна бути короткою і мати чіткий сенс.

Уточнюючі і конкретизують положення в тему проекту включатися не повинні, а повинні бути поміщені в текст завдання на дипломне проектування - в графу "Вихідні дані до проекту".

Теми дипломних проектів (робіт) розглядаються на засіданні випускової кафедри і затверджуються наказом по академії.

Після відпрацювання формулювання теми проекту складається завдання на дипломне проектування (технічне завдання).

 Організаційно-економічний розділ | Завдання на дипломне проектування

Цілі і завдання дипломного проектування | реферат | аналітичний розділ | Графічна частина | Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | | Апарат і матеріали | | За його виконанням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати