Головна

аналітичний розділ

В аналітичному розділі наводяться матеріали по дослідженню предметної області і самого предмета проектування, аналізу аналогів - існуючих і можливих варіантів вирішення задачі проектування, вибору і критичної оцінки прототипу проектованого пристрою, комплексу, системи, програмного продукту.

За матеріалами аналізу обгрунтовуються використовувані для вирішення завдання інструментальні засоби і технології (елементна база, системне і прикладне програмне забезпечення, системи проектування і програмування, серверні платформи і т.п.)

В ході викладу розділу дипломник повинен показати знання і термінологію предметної області.

У проектах схемотехнической і апаратно-програмної спрямованості в розділ слід також включити:

-Теоретично основи принципів розробки, функціонування та експлуатації проектованого об'єкта;

-вибір і опис математичної та обчислювальної моделей, покладених в основу проектованого об'єкта;

-обгрунтування необхідності використання складних і дорогих покупних комплектуючих виробів і їх технічний опис.

У проектах мережевий спрямованості необхідно включити:

-Опис існуючого стану комунікацій (в регіоні, місті чи організації);

-коротка аналіз сучасних технологій побудови мереж;

-вибір критеріїв ефективності проекту (вартість проекту, час реалізації проекту, безпеку, якість сервісу, швидкість передачі і т.п.);

-обгрунтування вибору використовуваних для розробки засобів (технологій) за встановленими критеріями [6].

Нижче пропонується приблизний зміст першого розділу дипломного проекту (його зміст змінюється в залежності від поставленого завдання на проектування) [5].

Розділ формується за результатами переддипломної практики.

1 Аналітичний розділ

1.1 Техніко-економічна характеристика предметної області

1.1.1 Характеристика підприємства

1.1.2 Коротка характеристика підрозділи або видів його діяльності

1.2 Технічна і технологічна сутність завдання

1.3 Обгрунтування необхідності і мети використання обчислювальних і телекомунікаційних засобів для вирішення завдання

1.4 Постановка завдання

1.4.1 Мета і призначення створення або модернізації модулів або сервісів інформаційної системи

1.4.2 Загальна характеристика організації вирішення задачі обчислювальними і телекомунікаційними засобами

1.4.3 Формалізація алгоритму розв'язання задачі

1.5 Аналіз існуючих розробок і обгрунтування вибору технології проектування модулів (сервісів)

1.6 Обгрунтування проектних рішень по видах забезпечення:

1.6.1 з технічного забезпечення;

1.6.2 по програмному забезпеченню;

1.6.3 по технологічному забезпеченню.

У графічної частини аналітичного розділу можуть бути представлені, наприклад, результати аналізу прототипів проектованого вироби, склад і структури систем, платформ, методів і засобів проектування (1-2 листи креслень або плакатів).

2.7.2 Проектний (конструкторський) розділ

Проектний (конструкторський) розділ є центральним, в якому виконується розробка логічної, фізичної та програмної структури об'єкта. Залежно від спрямованості проекту, перераховані вище структури об'єкта розробки можуть входити в різних пропорціях.

Так, для проектів інформаційно-програмного напрямку головними елементами розділу є:

-інформаційно-логічні моделі;

-Структури даних в СУБД;

-схеми алгоритмів;

-програми.

Для проектів апаратної і апаратно-програмної спрямованості в розділ слід включити:

Виявлення зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв'язків проектованого об'єкта, системи, комплексу, пристрої, модуля і т.п .;

-Опис побудованої на їх основі структурної схеми об'єкта, з обґрунтуванням вибору основних функціональних блоків і зв'язків між ними;

-обгрунтування побудови і опис функціональної схеми проектованого об'єкта, опис властивостей і законів функціонування кожного блоку;

-обгрунтування і опис схеми алгоритму функціонування об'єкта, опис режимів експлуатації і процесів в них;

-Розрахунки, необхідні для виконання проекту, підтвердження працездатності та надійності проектованого об'єкта (швидкодія, точність, стійкість і т.п.).

Для проектів мережевий і телекомунікаційної спрямованості в конструкторський розділ слід включити:

-вибір логічної (сервіс мережі, стеки протоколів) і фізичної структури (топологія, лінії і канали зв'язку) мережі;

-вибір телекомунікаційного обладнання;

-обгрунтування способів (технологій) резервування зовнішніх і внутрішніх зв'язків мережі;

-обгрунтування і опис системи забезпечення і конструювання необхідного сервісу мережі: політика маршрутизації, організації VLAN (Virtual Local Area Network - Віртуальна локальна обчислювальна мережа), систем управління мережами mail-, ftp-, www-сервера і т.п .;

-При розробці фізичної структури мережі слід привести аналіз варіантів реалізації мережі на обладнанні різних фірм і вибір оптимального варіанту по критеріям, зазначеним у технічному завданні або сформованих в проекті [6].

Нижче пропонується приблизний зміст другого розділу дипломного проекту (його зміст змінюється в залежності від поставленого завдання на проектування).

Проектний розділ дипломного проекту є описом рішень, прийнятих по всій вертикалі проектування. Розділ повинен бути заснований на інформації, представленої в аналітичному розділі, узагальнювати її. По суті, проектний розділ є рішенням проблематики, викладеної в аналітичному розділі, на мові інформаційних технологій. Тому неприпустимо, якщо при проектуванні використовується інформація про об'єкт управління, що не описана в першому розділі [5].

2 Проектний (конструкторський) розділ

2.1 Технічне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ)

2.1.1 Модель інформаційних потоків в інформаційній (телекомунікаційної) системі та її опис

2.1.2 Фізична схема взаємодії окремих частин інформаційної (телекомунікаційної) системи

2.1.3 Функції і призначення окремих апаратних компонентів проектованої системи

2.1.4 Характеристика апаратного комплексу в цілому

2.2 Програмне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ)

2.2.1 Загальні положення (дерево функцій і сценарій діалогу)

2.2.2 Структурна схема пакета (дерево виклику процедур і програм)

2.2.3 Опис програмних модулів

2.2.4 Схема взаємозв'язку програмних модулів і інформаційних (конфігураційних) файлів

2.3 Технологічне забезпечення завдання (комплексу завдань, АРМ)

2.3.1 Організація технології збору, передачі, обробки та видачі інформації

2.3.2 Схема технологічного процесу збору, передачі, обробки та видачі інформації.

Рекомендується посилити ступінь обгрунтованості прийнятих рішень інженерно-економічного характеру, які стосуються завданням вибору на основі моделей переваг ОПР. Як інструмент обґрунтування пропонуються методології моделювання переваг з використанням програмних комплексів «Декон», «Декон-ізопрайс», «Декон-табл» з монографії [4]. У звітні (ілюстраційні) матеріали з дипломного проекту слід включати: модель переваги і обставини її побудови; обчислювальний експеримент, підтримує процедуру прийняття рішення і т.д. [4].

Графічної частиною цього розділу можуть бути, наприклад, структурні і функціональні схеми об'єкта (ГОСТ 2.70-84), схеми алгоритмів і програм (ГОСТ 19.701-90) (3-4 листи креслень).

2.7.3 Технологічний (експериментальний) розділ

Технологічний розділ присвячений розробці технології виготовлення технічного або програмного продукту, його опису, технології випробування макета або досвідченого зразка вироби.

Може включати методику і результати натурного експерименту випробування або тестування розробленого об'єкта, а також результати теоретичного дослідження об'єкта проектування на математичної або логічної моделі пристрою, комплексу, системи.

Для проекту апаратно-програмного або програмного напрямку в розділі наводиться опис програми (ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.404-79), області та умови застосування програми, інструкція користувачеві щодо його застосування.

Для проекту схемотехнической спрямованості технологічний розділ повинен містити:

-Опис і обгрунтування принципової схеми проектованого об'єкта, а при необхідності - технічний опис основних комплектуючих виробів;

-докладний опис функціонування спроектованого об'єкта з розглядом тимчасової діаграми;

-обгрунтування і опис конструкції пристрою, включаючи креслення друкованих плат;

-основні положення, інструкції по експлуатації пристрою, опис специфічних прийомів і способів роботи з пристроєм в різних умовах, способів транспортування, монтажу, налагодження, захисту від шкідливих впливів, усунення відмов, відомості про кваліфікацію персоналу і т.п.

У технологічному розділі проектів мережевий спрямованості може бути відображено наступне:

побудова математичної моделі розробленої мережі передачі даних для отримання імовірнісних характеристик (продуктивність, затримки, черги);

експериментальної зняття характеристик доступу до сервісу комп'ютерної мережі при різних системних параметрах (розміри вікна, тайм-ауту, MTU), різних алгоритмах доступу (швидкий / повільний старт TCP) і різної навантаженні;

-прогон тестів LAN (локальна обчислювальна мережа);

-зняття «типового / стандартного» профілю розробленої комп'ютерної мережі та розробка методики виявлення загроз атаки і несанкціонованих вторгнень в мережу;

-конфігурірованіе протоколів зовнішньої і внутрішньої маршрутизації, відповідно до обраної політики маршрутизації для конкретного типу маршрутизатора мережі;

-конфігурірованіе VLAN для спроектованої мережі.

Графічна частина може бути представлена ??1-2 листами (креслення, плакати) і включає схеми алгоритмів аналітичних або імітаційних моделей, таблиці результатів випробувань і т.п.реферат | Організаційно-економічний розділ

Цілі і завдання дипломного проектування | Формулювання теми дипломного проекту | Завдання на дипломне проектування | Графічна частина | Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | | Апарат і матеріали | | За його виконанням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати