На головну

реферат

Реферат - короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публікується доповіді змісту наукової праці.

Реферат повинен містити:

-відомості про обсязі записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість використаних джерел;

-Перелік ключових слів;

-текст реферату.

Перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів або словосполучень з тексту записки, які в найбільшій мірі характеризують його зміст і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова наводяться в називному відмінку і друкуються прописними літерами в рядок через коми.

Текст реферату повинен відбивати:

-об'єкт дослідження або розробки;

-мета роботи;

-метод дослідження і апаратуру;

-отримання результати і їх новизну;

-основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні характеристики;

-ступінь впровадження;

-рекомендації по впровадженню або підсумки впровадження результатів проектування;

-галузь застосування;

-економічну ефективність або значимість роботи;

-прогнозние припущення про розвиток об'єкту проектування.

Якщо пояснювальна записка не містить відомостей щодо будь-якої з перерахованих структурних частин реферату, то в тексті реферату вона опускається, при цьому послідовність викладу зберігається.

Приклад складання реферату наведено в додатку Д.

2.5 Зміст

зміст включає найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів, що мають найменування і наступних в пояснювальній записці за структурним елементом Зміст (Тобто починаючи з Введення) із зазначенням номерів сторінок, з яких починаються ці елементи в тексті записки. Приклад оформлення змісту наведений у додатку Е.Цілі і завдання дипломного проектування | аналітичний розділ

Організаційно-економічний розділ | Формулювання теми дипломного проекту | Завдання на дипломне проектування | Графічна частина | Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | | Апарат і матеріали | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати