На головну

Цілі і завдання дипломного проектування

ПРОЕКТУВАННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Методичні рекомендації

з дипломного проектування

для спеціальності (напряму)

«Інформаційні системи і технології»

укладачі: А. А. Прохоров, А. В. Кондратьєв

Перм

ФГБОУ ВПО Пермська ГСХА


УДК 004: 654

ББК 32.94: 32.97

П 791

Проектування телекомунікаційних та інформаційних них систем: методичні рекомендації з дипломного проектування. Упоряд .: А. А. Прохоров, А. В. Кондратьєв; М-во с.-г. РФ, ФГБОУ ВПО Пермська ГСХА. - Перм: Вид-во ФГБОУ ВПО Пермська ГСХА, 2012. - 68 с.

рецензент: Суворов А. О. - кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри програмного забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем ПВІ ВВ МВС Росії.

У цих методичних рекомендаціях з дипломного проектування викладаються загальні положення і методика розробки основних питань дипломного проектування, даються вказівки по оформленню пояснювальної записки та графічної частини проекту відповідно до вимог ГОСТів і ЕСКД. Методичні рекомендації з дипломного проектування призначені для викладачів і студентів спеціальності (напряму) «Інформаційні системи і технології». Основна мета роботи - допомогти студентам в написанні випускної кваліфікаційної роботи.

© ФГБОУ ВПО Пермська ГСХА, 2012


зміст

 1 Цілі і завдання дипломного проектування ............................................ .2 Структура і зміст дипломного проекту .......................................... 2.1 склад пояснювальної записки ............................................... .2.2 Титульний лист .............................................. ..................... 2.3 Завдання на дипломне проектування ........................ .............. 2.4 Реферат .................................. ............................................ 2.5 Зміст .... .................................................. .................. 2.6 Введення .............................. .............................................. 2.7 Основна частина. .................................................. ................. 2.7.1 Аналітичний розділ ............................ ............................. 2.7.2 Проектний (конструкторський) розділ ............. ........................ 2.7.3 Технологічний (експериментальний) розділ .................. ...... 2.7.4 Організаційно-економічний розділ ................................... 2.7. 5 Розділ з безпеки життєдіяльності .............................. 2.8 Висновок ............. .................................................. .......... 2.9 Список використаних джерел .................................... ... 2.10 Додатки ............................................. ......................... 3 Вибір теми і складання завдання на дипломне проектирование....................................................................................................................3.1 Формулювання теми дипломного проекту ............................................. 3.2 завдання на дипломне проектування ............................................. 4 оформлення дипломного проекту ............................................... ............... 4.1 Графічна частина ................................ .................................................. ..4.2. Пояснювальна записка................................................ ............................ 4.2.1 Загальні вимоги ................. ............................................. 4.2.2 Нумерація сторінок записки ................................................. .4.2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів .............. 4.2.4 Ілюстрації .................... ................................................ 4.2. 5 Таблиці ................................................ .......................... 4.2.6 Формули та рівняння .................. ....................................... 4.2.7 Посилання ....... .................................................. ................... 4.2.8 Список використаних джерел ......................... .............. 4.2.9 Додатки ................................ ..................................... 5 Організація роботи над дипломним проектом і контроль за його выполнением.........................................................................................................Список використаних джерел .............................................. Додаток А вимоги до випускної кваліфікаційної роботи (виписка з ДОС вищої професійної освіти) ............... Додаток Б Приклади заповнення титульного аркуша ................ ..... Додаток В Бланк завдання на дипломне проектування ............... Додаток Г Приклади оформлення завдання на дипломне проекти-вання ..................................................................................Приложение Д Приклад складання реферату ................................. Додаток Е Приклад оформлення змісту пояснювальної записки.........................................................................................Приложение Ж Зразок останнього листа дипломного проекту ......... Додаток І Приклад оформлення списку використаних джерел ............................ .................................................Додаток До Основний напис і додаткові графи для креслень і схем ........................................ ....................................... Додаток Л Перелік основних ГОСТів ...... .............................  

 


Цілі і завдання дипломного проектування

Випускні кваліфікаційні роботи (ВКР) виконуються випускниками в формі дипломного проекту або дипломної роботи. Захист ВКР (проекту або роботи) є завершальним атестаційним випробуванням в складі підсумкової державної атестації випускника.

Метою дипломного проектування є:

1) систематизація і закріплення теоретичних і практичних знань і умінь, отриманих за період навчання в академії;

2) поглиблення знань і розширення досвіду в галузі аналізу, проектування, розрахунку, технології виготовлення, налагодження та експлуатації засобів обчислювальної техніки, мережевих технологій і їх програмного забезпечення;

3) закріплення навичок самостійної роботи і застосування отриманих знань при вирішенні конкретних інженерних задач;

4) подальше оволодіння методикою теоретичного дослідження та інженерного мислення при вирішенні поставленого в проекті проблеми;

5) виявлення в повному обсязі ступеня підготовленості випускника ВНЗ до самостійного вирішення конкретної інженерної задачі.

Дипломний проект (робота) - заключна навчальна робота студента, в якій відбивається його вміння застосовувати теоретичні та практичні знання, отримані в процесі навчання в академії, при самостійному вирішенні інженерних задач.

Дипломний проект (робота) є кваліфікаційною роботою, на підставі успішного захисту якої випускник академії отримує кваліфікацію інженера (бакалавра) за фахом (напрямку) «Інформаційні системи і технології».

До виконання випускної кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно склали державний іспит, які представили і захистили звіт з переддипломної практики.

Дипломний проект - самостійна інженерна розробка, що відповідає сучасним вимогам галузі, яка містить рішення конкретної технічної задачі і складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Дипломна робота - самостійне наукове дослідження конкретної наукової або прикладної задачі, яка надається у вигляді пояснювальної записки і необхідного ілюстративного матеріалу. Дипломні роботи можуть бути теоретичними, експериментальними чи експериментально-теоретичними. Експериментальна (експериментально-теоретична) дипломна робота повинна містити теоретичний розділ, в якому повинно бути розкрито кількісне рішення одним із завдань, поставлених в роботі. Графічна частина дипломної роботи може складатися з плакатів (таблиці, графіки, діаграми і т. Д.).

Дипломний проект (робота) може бути частиною комплексних досліджень, виконаних студентом спільно з іншими випускниками. При вирішенні великої завдання можливе створення колективів студентів, не більше 3-х чоловік, в яких кожен студент виконує відповідно до спільним завданням своє конкретне завдання.

Дипломний проект (робота) повинен являти собою закінчену науково-дослідну, проектну або технологічну розробку, в якій вирішується актуальне завдання в області проектування або дослідження інформаційних систем і мереж або їх компонентів.

Дипломний проект (робота) повинен бути присвячений розробці нових або модернізації існуючих засобів інформаційних систем, компонентів мережевих або телекомунікаційних систем, їх математичного, інформаційного і програмного забезпечення або способів і методів проектування, налагодження, виробництва і експлуатації програмних засобів інформаційних систем.

Тематика дипломних проектів повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки.

Дипломний проект повинен містити грамотне техніко-економічне обґрунтування розробки з аналізом сучасного стану проблеми і об'єкта професійної діяльності, аналізом прототипів вітчизняного і зарубіжного виробництва, розглядом альтернативних варіантів пропонованих системотехнічних, структурних, функціональних, алгоритмічних і програмних рішень. Розрахункову частину обґрунтування обраного варіанту слід виконувати з використанням комп'ютерних технологій обробки аналітичних, імітаційних та чисельних моделей.

Як правило, дипломники виконують дипломні проекти. В окремих випадках студентам, успевающим на "відмінно" і "добре" і активно беруть участь в процесі навчання в науково-дослідній роботі, видається дипломна робота, яка представляє собою самостійне теоретичне дослідження.

Дипломна робота повинна містити матеріал досліджень по конкретній тематиці в області розвитку інформаційних систем, комп'ютерних, в тому числі, комунікаційних технологій, технології програмування, з якого йдуть обґрунтовані висновки і відповідні рекомендації.

До складу дипломного проекту (роботи) входять графічна частина і пояснювальна записка. Рекомендований обсяг проекту: графічна частина 6-12-листів формату А1 (креслення і плакати), пояснювальна записка - 70-100 сторінок тексту (без додатків) на аркушах формату А4 (не менше 1800 знаків на сторінці) [1, 5].

Графічна частина дипломного проекту (роботи) виконується методами комп'ютерної графіки, а пояснювальна записка методом комп'ютерного друку з використанням сучасних текстових і графічних редакторів.

Студенти, які не мають заборгованостей і успішно пройшли переддипломну практику, допускаються до дипломного проектування.

Випускні кваліфікаційні роботи виконуються на кафедрах, в дослідницьких центрах (лабораторіях) академії, а також в галузевих або академічних інститутах, на промислових підприємствах, в організаціях та установах.

Розподіл випускників по місцях виконання випускних кваліфікаційних робіт виробляє випускає кафедра.

Студент-випускник працює в режимі того підрозділу академії, інституту, підприємства, організації, установи, де виконується, випускна кваліфікаційна робота.

Випускає кафедра проводить такі організаційні заходи:

-збори студентів-випускників перед початком виконання ВКР;

-періодичних проміжний контроль наміченого графіка виконання ВКР з відображенням його результатів на інформаційному стенді кафедри;

-обговорення результатів виконуваних ВКР, в тому числі у формі попереднього захисту.

При істотному відставанні від наміченого графіка, і при незадовільних результатах попереднього захисту ВКР студент за поданням кафедри може бути не допущений до захисту ВКР і відрахований з академії.

Наказом по академії офіційно стверджується тема, призначається керівник кожного дипломного проекту. Зміна теми та керівника після цього не дозволяється. Керівниками дипломних проектів можуть бути призначені які мають вищу освіту наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці установ і підприємств, викладачі та наукові співробітники ВНЗ.

Якщо керівником дипломного проекту є співробітник зовнішньої організації, то призначається консультант (куратор) за даним проектом з числа викладачів кафедри ІТАП.

Крім керівника дипломного проекту, призначаються від відповідних кафедр консультанти по організаційно-економічного поділу проекту, і по розділу безпеки життєдіяльності.

Усі прийняті в дипломному проекті (роботі) інженерні та технічні рішення повинні відповідати вимогам відповідних ГОСТів, територіальних і відомчих норм.

За всі прийняті в дипломному проекті (роботі) рішення, за правильність розрахунків і висновків, за якість оформлення графічної частини і пояснювальної записки відповідає персонально автор проекту - дипломник.


Структура і зміст дипломного проектуДопоміжна | реферат

аналітичний розділ | Організаційно-економічний розділ | Формулювання теми дипломного проекту | Завдання на дипломне проектування | Графічна частина | Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом. | | | Апарат і матеріали | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати