На головну

Ілюстрації, таблиці, формули

Ілюстрації (креслення, карти, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в дипломній роботі (проект) безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації можуть бути в комп'ютерному виконанні, в тому числі і кольорові. На всі ілюстрації мають бути посилання в дипломній роботі (проект).

Креслення, графіки, діаграми, схеми, ілюстрації, вміщені в дипломній роботі (проект), повинні відповідати вимогам державних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД).

Ілюстрації за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Якщо малюнок один, то він позначається «Рисунок 1», Слово «Малюнок» і його найменування мають посередині рядка.

Допускається нумерувати ілюстрації в межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Малюнок 3.1

Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Слово «Малюнок» і його найменування поміщають після пояснювальних даних і розташовують таким чином:

Малюнок 3.1 Мережі з виділеними серверами і однорангові мережі

При посиланнях на ілюстрації слід писати "відповідно до малюнком 1" при наскрізній нумерації і "відповідно до малюнком 1.1" при нумерації в межах розділу.

Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути точним, коротким. Назва таблиці слід поміщати над таблицею з абзацним відступом на наступному рядку після слів «таблиця 1».

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці повинні бути посилання в дипломній роботі (проект). При посиланні слід писати «таблиця» із зазначенням її номера.

Таблицю з великою кількістю рядків допускається переносити на інший аркуш (сторінку). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слово "Продовження" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження таблиці 1". При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) заголовок поміщають тільки над її першою частиною. При перенесенні частини таблиці нижню горизонтальну риску, що обмежує таблицю, не проводять.

Таблицю з великою кількістю граф доцільно виносити в додаток.

Якщо повторюваний в різних рядках (графах) таблиці текст складається з одного слова, то його після першого написання допускається замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі - лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не приводять, то в ній ставлять прочерк.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери в однині, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж в тексті. Слово "Таблиця" пишуть в лівому верхньому кутку. Після номера таблиці ставиться крапка, після якої з великої літери йде назва таблиці.

Нумерація таблиць допускається по розділах. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при посиланні слід писати слово "таблиця" із зазначенням її номера. Таблиці в тексті розміщують відразу після посилання на них, в крайньому випадку, на наступній сторінці. наприклад:

Таблиця 3.1. Порівняльний аналіз топології ЛВС

 Характеристики  Топології обчислювальних мереж
 зірка  кільце  шина
 вартість розширення  незначна  Середня  Середня
 приєднання абонентів  пасивне  активне  пасивне
 Захист від відмов  незначна  незначна  висока
 розміри системи  будь-які  будь-які  обмежені
 захищеність отпрослушіванія  хороша  хороша  незначна
 Стоімостьподключенія  незначна  незначна  висока
 Поведінка системи при високих навантаженнях  гарне  задовільний  погане
 Можливість роботи в реальному режимі часу  Дуже хороша  хороша  погана
 розведення кабелю  хороша  задовільна  хороша
 обслуговування  Дуже гарне  середнє  середнє

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти таблиці.

Слово «Примітка» слід друкувати з великої літери з абзацу вразрядку і не підкреслювати.

Примітки наводяться в дипломній роботі (проект), якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу.

Примітки слід поміщати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки. Якщо примітка одна, то після слова «Примітка» ставиться тире і примітка друкується з великої літери. Одне примітка не нумерують. Кілька приміток нумерують по порядку арабськими цифрами без проставлення точки. Примітка до таблиці поміщають в кінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці.

Формули і рівняння слід виділяти з тексту в окремий рядок. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, то воно повинно бути перенесено після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х), ділення (:), або інших математичних знаків, причому знак в початку наступного рядка повторюють.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Всі формули, якщо їх в пояснювальній записці більше однієї нумерують арабськими цифрами в межах розділу, номер формули вказують з правого боку аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад:

 (3.1)

де - t (Lmax) - Тривалість максимального з некритичних шляхів, що проходять через роботу (i, j);

t'(Lкр) - Тривалість частини критичних робіт, що входять у розглянутий шлях Lmax .

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках. Приклад - у формулі (1).

Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад (3.1).

Посилання на використані джерела слід наводити у квадратних дужках.

Відомості про джерела слід розташовувати в порядку появи посилань на джерела в тексті дипломної роботи (проект), нумерувати арабськими цифрами без крапки і друкувати з абзацного відступу.

Додатки оформляють як продовження даної дипломної роботи (проект) на наступних її листах.

У тексті дипломної роботи (проект) на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті.

Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням зверху посередині сторінки слова «Додаток» і його позначення.

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком.

Якщо дипломна робота (проект) має один додаток, то допускається його не позначав.

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною дипломної роботи (проект) наскрізну нумерацію сторінок.

 Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | вибір теми | Призначення керівника і консультантів | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Загальні вимоги | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки. | Рецензування дипломної роботи (проект) | Порядок захисту дипломних робіт (проект) | результати захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати