На головну

Загальні вимоги

Дипломна робота (проект) повинен бути виконаний друкарським способом з використанням комп'ютера і принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через один інтервал. Шрифт - звичайний, кегль 14.

Текст дипломної роботи (проект) слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - 30 мм, верхнє - 20 мм, праве - 10 мм, нижнє - 25 мм.

Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентування уваги на певних термінах (жирний шрифт). Незалежно від способу виконання дипломної роботи (проект) якість надрукованого тексту і оформлення ілюстрацій, таблиць, роздруківок з ПЕОМ має задовольняти вимогу їх чіткого відтворення.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі підготовки дипломної роботи (проект), допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту машинописним або рукописним способом (чорним чорнилом або чорною тушшю), не менше двох коригувань на одному аркуші.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назва виробів і інші імена власні в дипломній роботі (проект) наводять мовою оригіналу.

Дипломна робота (проект) слід ділити на розділи й підрозділи. Кожен розділ і підрозділ повинен містити закінчену інформацію. Найменування розділів в сукупності повинні розкривати тему дипломної роботи (проект), а найменування підрозділів в сукупності повинні розкривати відповідний розділ.

Найменування розділів і підрозділів повинні чітко і коротко відображати їх зміст.

Найменування розділів і підрозділів слід друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці не підкреслюючи.

Якщо найменування складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Сторінки дипломної роботи (проект) слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у центрі нижньої частини листа без точки.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному листі не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи (проект).

Ілюстрації, таблиці на аркуші формату A3 враховують як одну сторінку.У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | вибір теми | Призначення керівника і консультантів | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ) | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Ілюстрації, таблиці, формули | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту | Рецензування дипломної роботи (проект) | Порядок захисту дипломних робіт (проект) | результати захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати