На головну

Призначення керівника і консультантів

Керівництво випускаючої кафедри комплектує склад Державної атестаційної комісії (ДАК) з прийому захисту дипломних робіт (проект), який включає голови комісії (стороння організація) і членів комісії.

Склад ДАК повинна складатися з числа провідних фахівців НДІ, ВЦ, підприємств і організацій, а так само професорів і провідних доцентів профілюючих кафедр. Голова і члени ДАК затверджуються наказом ректора Академії.

Для написання дипломної роботи (проект) за поданням кафедри кожному студенту призначається науковий керівник.

Науковими керівниками дипломних робіт (проект) призначаються професори, доценти, найбільш досвідчені викладачі і наукові співробітники цього інституту, або наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці інших організацій, область наукових досліджень і наукових публікацій яких відповідає профілю спеціальності навчається.

Науковий керівник дипломної роботи (проект):

1) видає завдання для виконання дипломної роботи (проект);

2) надає студенту допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період дипломної роботи (проект);

3) рекомендує студенту необхідну основну літературу, довідкові та архівні матеріали, типові проекти та інші джерела по темі;

4) встановлює розклад консультацій, під час проведення яких здійснює поточний контроль дотримання студентом календарного графіка виконання дипломної роботи (проект);

5) встановлює обсяг всіх розділів проекту і координує роботу дипломника і консультантів.

За поданням керівника дипломної роботи (проект), в разі необхідності, кафедра може запрошувати консультантів з окремих розділів дипломної роботи (проект) за рахунок ліміту часу, відведеного на наукове керівництво.

Консультантами можуть призначатися професори, доценти, викладачі і наукові працівники вищих навчальних закладів, а також висококваліфіковані фахівці і наукові співробітники інших організацій. Консультанти перевіряють відповідні розділи виконаної студентом роботи і підписують їх. Без підпису консультантів відповідних розділів дипломна робота (проект) не допускається до захисту.

Завідувач кафедри встановлює терміни періодичної звітності студентів по виконанню дипломної роботи (проект). У встановлені терміни студент звітує перед керівником і кафедрою.

Кафедра організовує рецензування підготовлених і остаточно оформлених дипломних робіт (проект), а потім попередній захист перед комісією, що формується з числа викладачів академії.

Захистом дипломної роботи (проект) в ДАК закінчується її виконання. В ході захисту члени ДАК знайомляться з пакетом документів, необхідних для захисту: пояснювальна записка, відгук керівника, рецензія і довідка про відсутність плагіату.

В процесі роботи комісії заслуховується доповідь студента про зміст виконаної роботи, актуальності обраної теми, про підсумки вирішення поставленої проблеми. При цьому особлива увага приділяється виявленню самостійної роботи студента і професійної підготовленості до майбутньої професійної діяльності.вибір теми | СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології. | Загальні вимоги | Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки. | Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи. | Ілюстрації, таблиці, формули | Допуск дипломної роботи (проект) до захисту | Рецензування дипломної роботи (проект) | Порядок захисту дипломних робіт (проект) | результати захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати