Вступ | Види і класифікація основних засобів, значення і завдання їх обліку та аналізу. Нормативне регулювання обліку основних засобів | Оцінка і відображення основних засобів у бухгалтерській звітності | Система економічних показників та методи аналізу основних засобів | Документальне оформлення і аналітичний облік основних засобів | Синтетичний облік основних засобів |

загрузка...
загрузка...
На головну

Факторний аналіз використання основних засобів

У табл. 8 наведені дані для аналізу ефективності використання основних засобів.

Таблиця 8

Показники ефективності використання основних засобів підприємства за 2012-2014 рр.

 показники  роки  Відхилення, (+, -)  Темп зростання, %
 2012р. до 2011р.  2013р. до 2012р.  2012р. до 2011р.  2013р. до 2012р.
 1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб.  -1063  -2480  97,48  93,98
 2. Виручка від реалізації, тис. руб.  -4934  93,15  191,37
 3. Чистий прибуток, тис. Руб.  -10587  -15017  -238,98  -141,75
 4. Середньооблікова чисельність працівників, чол.  -32  76,12  126,47
 5. Фондовіддача, руб. / Руб.  1,7  1,63  3,32  -0,07  1,69  95,88  203,68
 6. Фондомісткість, руб. / Руб.  0,59  0,61  0,3  0,02  -0,31  103,39  49,18
 7. Фондорентабельность,%  10,49  -25,72  38,79  -36,21  64,51  -245,19  -150,82
 8. Фондоозброєність, тис. Руб. / Чол.  315,1  403,6  299,9  88,5  -103,7  128,09  74,31

Дані табл. 8 свідчать про те, що протягом аналізованого періоду спостерігається невелика зміна середньої вартості основних засобів: в 2013 р в порівнянні з 2012 р даний показник знизився на 2,52% т. Е на 1063 тис. Руб. і склав 41167 тис. руб., в 2014 р зниження склало 2480 тис. руб.

Зниження фондовіддачі в 2013 р було обумовлено значним зниженням виручки від реалізації. Фондорентабельность прийняла негативне значення в зв'язку з отриманим збитком. У 2014 р зростання виручки від продажів позитивно вплинув на показник фондовіддачі - вона виросла в 2 рази. Результатом діяльності підприємства в 2014 р була прибуток, що також позитивно позначилося на Фондорентабельность - її значення склало 38,79%, що вище значення 2012 р

Проведемо факторний аналіз фондовіддачі і Фондорентабельность основних виробничих фондів ВАТ «ЧЗА» за 2013-2014 рр. Для вивчення факторів зміни фондовіддачі і Фондорентабельность в табл. 9 представимо інформацію для розрахунку.

Таблиця 9

Вихідна інформація для факторного аналізу Фондорентабельность і фондовіддачі ВАТ «ЧЗА»

 показник  Значення показника, тис. Руб.  Зраді-ня (+, -)
 2013 (t0)  2014 (t1)
 Прибуток від реалізації продукції, тис. Крб.  -8221
 Обсяг випуску продукції в поточних цінах, тис. Крб.
 Обсяг продажів, тис. Крб.
 Частка продажів в загальному випуску продукції,%  112,94  123,5  10,56
 Середньорічна вартість, тис. Крб .:      
 основних засобів виробництва (ОСП)  -2480
 активної їх частини (ОСПа)  -662
 машин і устаткування (ОСПм)  -240
 одиниці обладнання (Ц)  200,9  184,6  -16,3
 Питома вага активної частини ОСП (уда)  0,15  0,14  -0,01
 Питома вага машин і устаткування (удм):      
 в активної частини основних засобів  0,51  0,53  0,02
 в загальній сумі основних засобів  0,077  0,076  -0,001
 Рентабельність ОСП (RОСП),%  -19,97  42,03
 Рентабельність продажів (Rпро),%  -12,26  12,67  24,93
 Фондовіддача ОСП (ФО), руб.  1,63  3,32  1,69
 Фондовіддача активної частини фондів (ФОа), Руб.  10,8  23,14  12,34
 Фондовіддача машин і устаткування (ФОм), Руб.  21,04  43,53  22,49

 

Представлені в табл. 9 дані свідчать, що прибуток від реалізації продукції ВАТ «ЧЗА» в 2014 році зросла на
 24482 тис. Руб. в порівнянні з попереднім роком, результатом діяльності якого був збиток. Проаналізуємо, за рахунок яких чинників відбулися дані зміни. Побудуємо факторну модель:

Зміна прибутку за рахунок кожного з факторів розраховується за такими формулами:

dпрОСП = (-2480) * 0,15 * 10,8 * (- 12,26) = 49255,8

dпруд = 38687 * (- 0,01) * 10,8 * (- 12,26) = 51224,7

dпрФО = 38687 * 0,14 * 12,34 * (- 12,26) = -922806,3

dпрR = 38687 * 0,14 * 12,34 * 12,67 = 846807,8

Dпр = 49255,8 + 51224,7 - 922806,3 + 846807,8 = 24482

Проаналізуємо фактори зміни фондовіддачі основних засобів ВАТ «ЧЗА»: зміна частки активної частини основних засобів у загальній їх сумі, питомої ваги діючих машин і устаткування в активній частині основних засобів, фондовіддачі технологічного обладнання.

Зміна фондовіддачі основних засобів аналізованого підприємства в 2014 р відбулося за рахунок:

- Зниження питомої ваги активної частини основних засобів

DФОуд = (-0,01) * 0,51 * 21,04 = -0,11

- Збільшення питомої ваги діючого устаткування в активній частині основних засобів

DФОМО = 0,14 * (+0,02) * 21,04 = 0,06

- Збільшення фондовіддачі діючого обладнання

DФОФО = 0,14 * 0,53 * (+22,49) = 1,74

Разом: -0,11 + 0,06 + 1,74 = 1,69

Таким чином, в результаті проведеного факторного аналізу зміни фондовіддачі основних виробничих фондів ВАТ «ЧЗА» з'ясувалося, що збільшення фондовіддачі в 2014 р відбулося за рахунок збільшення питомої ваги машин і устаткування в активній частині основних виробничих фондів на 0,06 руб. і збільшення фондовіддачі машин і устаткування на 1,74 руб.

При загальному аналізі ефективності використання основних фондів у ВАТ «ЧЗА» простежується тенденція зростання фондовіддачі основних фондів за рахунок більш повільних темпів зниження середньої вартості основних фондів в порівнянні зі зміною обсягів реалізації продукції.

Для підвищення ефективності використання обладнання підприємству можна порекомендувати такі заходи:

- Введення в дію нового обладнання з метою збільшення випуску продукції і використання при цьому новіших, досконаліших видів устаткування;

- Поліпшення організації виробництва для підвищення змінності роботи устаткування, уникнення внутрізмінних простоїв;

- Підвищення середньогодинної вироблення обладнання за рахунок зростання кваліфікації кадрів і розумної організації праці.


висновок

Під час написання даної роботи була вивчена література з бухгалтерського обліку та аналізу, розглянуті нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік основних засобів.

У першому розділі роботи визначено економічну сутність основних засобів організацій та їх класифікація, визначені параметри оцінки основних засобів, а також розглянуто нормативно-правове регулювання обліку основних засобів.

Другий розділ роботи присвячена дослідженню системи бухгалтерського обліку підприємства. У цьому розділі викладена методика обліку основних засобів та нарахування амортизації.

У третьому розділі проаналізовано склад, обсяг, структура, технічний стан і ефективність використання основних засобів ВАТ «ЧЗА».

В процесі проведення досліджень були отримані наступні результати:

- Бухгалтерський облік основних засобів у ВАТ «ЧЗА» ведеться відповідно до нормативних актів та положень з обліку основних засобів, амортизація з метою бухгалтерського обліку нараховується лінійним методом;

- Податковий облік амортизації основних засобів ведеться відповідно до глави 25 «Податок на прибуток організацій», амортизація з метою податкового обліку нараховується також лінійним методом;

- При аналізі структури основних фондів з'ясувалося, що в 2012-2014 рр. в структурі основних засобів найбільшу питому вагу займають будівлі - на кінець 2013 р дані основні кошти займали 40,10% від загальної їх суми, на кінець 2014 року - 44,37%;

- В процесі аналізу руху та технічного стану основних засобів ВАТ «ЧЗА» з'ясувалося, що і в 2013, і в 2014 рр. стан основних засобів підприємства задовільний. Приріст основних засобів склав 0,6, що на 0,2 більше, ніж у попередньому році. Однак ступінь вибуття основних засобів в 2014 р також збільшилася (на 0,3), і тому загальний показник технічної придатності основних засобів зменшився на 0,01 в порівнянні з базовим роком;

- В 2012-2014 рр. на підприємстві спостерігається зростання показника фондовіддачі, на що вплинув цілий ряд причин: зростання питомої ваги діючого устаткування і збільшення фондовіддачі даного виду засобів.

Проведені дослідження в даній роботі дозволили систематизувати існуючі підходи в бухгалтерському обліку основних засобів, а також їх аналізі: структури, обсягу, технічного стану, руху та ефективності використання.
Аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства | Список використаних джерел
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати