Головна

VII. Особливості подання та доведення бюджетних даних для здійснення операцій в іноземній валюті

7.1. Доведення бюджетних даних до головних розпорядників коштів федерального бюджету і головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету для проведення операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з переліком головних розпорядників коштів федерального бюджету і головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, що мають право отримувати від Федерального казначейства кошти федерального бюджету в іноземній валюті, представленому Міністерством фінансів Російської Федерації в Федеральне казначейство в установленому порядку (http://roskazna.ru).

VIII. Передача бюджетних даних при наділення отримувача коштів федерального бюджету (адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету) повноваженнями розпорядника коштів федерального бюджету (адміністратора з повноваженнями головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету) або передачі отримувача коштів федерального бюджету (адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету) в підпорядкування від одного розпорядника коштів федерального бюджету (адміністратора з повноваженнями головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету) до іншого, а також при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні одержувачів коштів федерального бюджету (адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету)

8.1. У разі якщо при реорганізації розпорядників та (або) одержувачів коштів федерального бюджету, підвідомчих одному головному розпоряднику коштів федерального бюджету, одержувач коштів федерального бюджету передається в ведення від одного розпорядника коштів федерального бюджету до іншого; в разі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення розпорядників та (або) одержувачів коштів федерального бюджету, а також в разі наділення одержувачів коштів федерального бюджету відповідно до змін, внесених у встановленому порядку до Зведеного реєстру, бюджетними повноваженнями розпорядника коштів федерального бюджету ( далі - відомча реорганізація) бюджетні дані, раніше доведені через органи федерального казначейства розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету (далі - підприємства, що реорганізується розпорядники та одержувачі коштів федерального бюджету), підлягають передачі розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету, яким передаються повноваження реорганізованих розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету (далі - приймаючі розпорядники та одержувачі коштів федерального бюджету), в наступному порядку.

8.2. Після внесення в установленому порядку змін до Зведеного реєстру і відкриття (при необхідності) органами Федерального казначейства в установленому порядку особових рахунків приймають розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету головний розпорядник (розпорядник) коштів федерального бюджету формує "негативний" Витратне розклад на відкликає суму бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань і Витратне розклад на доведення відповідних сум бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань (далі - "позитивний" Витратне розклад).

"Негативне" Витратне розклад і "позитивне" Витратне розклад формуються окремо по кожному знаходиться у веденні головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету реорганізується (приймає) одержувачу коштів федерального бюджету або розпоряднику коштів федерального бюджету, у веденні якого знаходиться реорганізовується (приймаючий) одержувач коштів федерального бюджету.

У рядку "Спеціальні вказівки" "негативного" і "позитивного" Витратних розкладів вказуються:

а) найменування та код за Зведеним реєстром реорганізується розпорядника (одержувача) коштів федерального бюджету;

б) найменування і код за Зведеним реєстром розпорядника коштів федерального бюджету, у веденні якого знаходяться підприємства, що реорганізується (приймаючі) одержувачі коштів федерального бюджету, якщо компанії, що реорганізується (приймаючі) одержувачі коштів федерального бюджету не знаходяться в безпосередньому віданні головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету, що оформив витратне розклад;

в) слова "внутрішньовідомча реорганізація" (при цьому в кодової зоні заголовної частини форми документа відбивається код спеціальних вказівок "02").

8.3. Головний розпорядник (розпорядник) коштів федерального бюджету являє "позитивні" і "негативні" Витратні розкладу в орган Федерального казначейства не пізніше 15 числа кожного місяця. Включення "позитивних" і "негативних" Витратних розкладів до Реєстру видаткових розкладів не допускається.

Вистава "позитивних" і "негативних" Витратних розкладів в інші терміни допускається з дозволу керівника органу Федерального казначейства (уповноваженої ним особи), який несе відповідальність за завершення процедур передачі показників, відображених на особовому рахунку реорганізується отримувача коштів федерального бюджету, до закінчення поточного місяця.

8.4. Орган Федерального казначейства не пізніше наступного робочого дня після подання "негативного" ( "позитивного") Видаткового розкладу здійснює його перевірку на відповідність наступним вимогам:

а) наявність в рядку "Спеціальні вказівки" інформації, встановленої пунктом 8.2 цього Порядку;

б) ідентичність підсумкових сум бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань, зазначених в "позитивному" ( "негативному") витратне розклад, і, якщо Витратне розклад адресовано безпосередньо реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, відповідних бюджетних даних, доведених одержувачу коштів федерального бюджету і відображених на його особовому рахунку, з урахуванням положень пункту 3.3 цього Порядку.

Якщо Витратні розкладу не відповідають вимогам, встановленим підпунктами "а" і "б" цього пункту, вони реєструються органом Федерального казначейства в Журналі реєстрації невиконаних документів з напрямком головному розпоряднику (розпоряднику) коштів федерального бюджету Протоколу, в якому вказується причина повернення (анулювання) Видаткового розкладу, не пізніше робочого дня, наступного за днем ??проведення перевірки, в порядку, встановленому пунктом 3.10 цього порядку.

8.5. Якщо реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету не знаходиться в безпосередньому віданні головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету, що сформував "негативний" Витратне розклад, орган Федерального казначейства, не пізніше робочого дня, наступного за днем ??надходження "негативного" Видаткового розкладу (далі - орган Федерального казначейства - передає), направляє в електронному вигляді до органу федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок розпорядника коштів федерального бюджету, в безпосередньому віданні якого знаходиться реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету (далі - орган федерального казначейства - приймаючий), Запит-вказівку про призупинення внесення змін до бюджетних асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань та граничні обсяги фінансування, доведені реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету (далі - Запит-вказівка), оформлений за формою згідно з додатком N 5 до цього Порядку (код за формою КФД 0531725).

8.6. Орган Федерального казначейства - приймає не пізніше наступного дня після отримання Запиту-вказівки направляє до органу Федерального казначейства - передає електронною поштою Довідку про бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань, граничні обсяги фінансування, доведених реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету (далі - Довідка про доведених бюджетних даних), за формою згідно з додатком N 6 до цього Порядку (код форми по КФД 0531726) з одночасним зупиненням внесення змін до бюджетних дані, доведені реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету.

8.7. Після отримання Довідки про доведених бюджетних даних орган Федерального казначейства - передає перевіряє відповідність показників бюджетних даних, зазначених в "негативному" витратне розклад, показниками бюджетних даних, відображених в Довідці про доведених бюджетних даних, отриманої з органу Федерального казначейства - приймає, з урахуванням положень пункту 3.3 цього Порядку.

8.8. Орган Федерального казначейства - передає направляє в установленому порядку "негативний" Витратне розклад, що відповідає вимогам, встановленим цією главою, до органу Федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок розпорядника коштів федерального бюджету, в безпосередньому віданні якого знаходиться реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету.

8.9. Орган Федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок розпорядника коштів федерального бюджету, в безпосередньому віданні якого знаходиться реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету, після отримання "негативного" Видаткового розкладу, адресованого розпоряднику коштів федерального бюджету, відображає зазначені в "негативному" витратне розклад бюджетні дані на особовому рахунку розпорядника бюджетних коштів, оформляє і направляє в установленому порядку до органу федерального казначейства - передає Протокол, що підтверджує прийняття на облік Видаткового розкладу, і видає розпоряднику коштів федерального бюджету Виписку з особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів (код форми по КФД 0531758) (далі - Виписку з особового рахунку розпорядника бюджетних коштів) з додатком копії "негативного" Видаткового розкладу. При цьому перевірка, встановлена ??підпунктами "ж", "з", "і", "к" пункту 3.7 цього Порядку, не здійснюється.

8.10. Розпорядник коштів федерального бюджету, якому адресовано "негативний" Витратне розклад, прийняте на облік згідно з пунктом 8.9 цього Порядку, оформлює відповідно до нього і подає до органу Федерального казначейства за місцем обслуговування "негативний" Витратне розклад по що знаходиться в його веденні реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету з урахуванням положень пункту 3.3 цього Порядку.

8.11. Орган Федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок розпорядника коштів федерального бюджету, здійснює перевірку отриманого "негативного" Видаткового розкладу і направляє дане Витратне розклад, що відповідає вимогам, встановленим пунктом 8.7 цього Порядку, до органу Федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, вказаною в "негативному" витратне розклад розпорядника коштів федерального бюджету, що надійшов раніше з органу федерального казначейства - передавального.

8.12. Орган Федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, до якого надійшла "негативний" Витратне розклад, адресований реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, після перевірки відповідності за кодами бюджетної класифікації сум бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань, відображених на його особовому рахунку одержувача бюджетних коштів, бюджетним даним, зазначеним у "негативному" витратне розклад, в день надходження Видаткового розкладу здійснює такі заходи:

а) відображає бюджетні дані, зазначені в "негативному" витратне розклад, на особовому рахунку одержувача бюджетних коштів;

б) оформляє і відправляє в установленому порядку до органу Федерального казначейства, від якого надійшло "негативний" Витратне розклад, Протокол, що підтверджує прийняття "негативного" Видаткового розкладу на облік;

в) видає реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету Виписку з особового рахунку одержувача бюджетних коштів (код форми по КФД 0531759) з додатком копії "негативного" Видаткового розкладу.

У разі, якщо реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету здійснював деталізацію доведених до нього лімітів бюджетних зобов'язань за кодами статей (подстатей) відповідних груп (статей) Косгеї, орган Федерального казначейства формує Довідку (код форми по ОКУД 0504833) на анулювання деталізованих одержувачем коштів федерального бюджету лімітів бюджетних зобов'язань на підставі "негативного" Видаткового розкладу головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету. При цьому перевірка, передбачена підпунктами "ж", "з", "і", "к" пункту 3.7 цього Порядку, не здійснюється.

8.13. Орган Федерального казначейства - передає після отримання Протоколом про внесення на облік "негативного" Видаткового розкладу здійснює такі заходи:

а) відображає бюджетні дані, зазначені в "негативному" витратне розклад, на відповідному особовому рахунку головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів;

б) відображає бюджетні дані, зазначені в "позитивному" витратне розклад, на відповідному особовому рахунку головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів;

в) направляє в установленому порядку "позитивне" Витратне розклад в орган Федерального казначейства, в якому відкрито відповідний особовий рахунок приймає розпоряднику (одержувачу) коштів федерального бюджету, якій адресовано дане Витратне розклад.

У разі отримання від органу Федерального казначейства - приймає Протоколу, що підтверджує анулювання "негативного" Видаткового розкладу, орган Федерального казначейства - передає в строк не пізніше робочого дня, наступного за днем ??отримання Протоколу, реєструє вказане в Протоколі "негативний" Витратне розклад в Журналі реєстрації невиконаних документів і повертає "негативний" Витратне розклад головному розпоряднику (розпоряднику) коштів федерального бюджету, який оформив і подала дане Витратне розклад на паперовому носії, разом з Протоколом, в якому вказується причина його повернення.

У разі подання головним розпорядником (розпорядником) коштів федерального бюджету "негативного" Видаткового розкладу в електронному вигляді, головному розпоряднику (розпоряднику) коштів федерального бюджету направляється Протокол, в якому вказується причина відмови в прийнятті Видаткового розкладу до виконання.

8.14. Розпорядник коштів федерального бюджету, якому адресовано яке надійшло з органу Федерального казначейства - передавального "позитивне" Витратне розклад, після відображення зазначених в ньому бюджетних даних на його особовому рахунку формує і подає до органу Федерального казначейства "позитивне" Витратне розклад, оформлене з урахуванням положень пункту 3.3 цього Порядку, для доведення бюджетних даних до знаходиться в його веденні приймає розпорядника і (або) одержувача коштів федерального бюджету.

Операції на особових рахунках одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Федерального казначейства приймають одержувачам коштів федерального бюджету, санкціонуються після відображення на зазначених особових рахунках бюджетних даних, що містяться в "позитивних" Витратних розкладах, а також бюджетних зобов'язань, касових виплат і касових надходжень відповідно до пунктами 8.17 - 8.23 ??цього Порядку.

8.15. У разі якщо реорганізовується розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету відкриті відповідні особові рахунки в одному органі Федерального казначейства (коли орган Федерального казначейства - приймає є органом Федерального казначейства - передає), формування Запиту-вказівки і Довідки не потрібно.

8.16. Передача бюджетних даних, доведених до реорганізованих одержувачів бюджетних коштів, із спеціальним зазначенням "Бюджетні дані на виплати за рахунок цільових іноземних кредитів", "Фінансування в іноземній валюті" здійснюється окремими Витратними розкладами. При цьому в рядку "Спеціальні вказівки" "негативного" і "позитивного" Витратних розкладів вказується "внутрішньовідомчий реорганізація, бюджетні дані на виплати за рахунок цільових іноземних кредитів" або "внутрішньовідомчий реорганізація, фінансування в іноземній валюті", при цьому в кодової зоні заголовної частини форми документа відбивається коди спеціальних вказівок "02", "03" або "02", "01" відповідно.

Передача бюджетних даних, врахованих на особовому рахунку реорганізується отримувача коштів федерального бюджету, з терміном введення в дію в черговому фінансовому році і плановому періоді здійснюється окремими Витратними розкладами із зазначенням відповідних необхідних дат введення в дію.

8.17. Показники, враховані органом Федерального казначейства на особовому рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритому реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, підлягають відображенню на відповідному особовому рахунку, відкритому приймає одержувачу коштів федерального бюджету, в наступному порядку.

8.18. Одночасно з Заявою на закриття особового рахунку (код форми по КФД 05317Х7) реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету подає до органу Федерального казначейства за місцем обслуговування підписаний ним і приймаючим одержувачем коштів федерального бюджету Акт приймання-передачі прийнятих на облік бюджетних зобов'язань при реорганізації учасників бюджетного процесу ( код форми по КФД 0531727) (далі - Акт приймання-передачі бюджетних зобов'язань), на підставі якого прийняті реорганізовується одержувачем коштів федерального бюджету бюджетні зобов'язання передаються в установленому порядку на особовий рахунок одержувача бюджетних коштів, відкритий приймає одержувачу коштів федерального бюджету.

8.19. Передача касових виплат і надходжень, відображених на особовому рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритому реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, здійснюється на підставі підписаного ним і приймаючим одержувачем коштів федерального бюджету Акта приймання-передачі касових виплат і надходжень при реорганізації учасників бюджетного процесу за формою згідно з додатком N 7 до цього Порядку (код форми по КФД 0531728) (далі - Акт приймання-передачі касових виплат і надходжень).

При відсутності бюджетних зобов'язань, що підлягають передачі приймає одержувачу коштів федерального бюджету, Акт приймання-передачі бюджетних зобов'язань не оформляється.

8.20. Акт приймання-передачі бюджетних зобов'язань та (або) Акт приймання-передачі касових виплат і надходжень подаються до органу Федерального казначейства за місцем обслуговування особового рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритого реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, підписані реорганізовується одержувачем коштів федерального бюджету і приймаючим одержувачем коштів федерального бюджету.

Орган Федерального казначейства за місцем обслуговування особового рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритого реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, здійснює перевірку показників, відображених в Акті приймання-передачі касових виплат і надходжень і Акті приймання-передачі бюджетних зобов'язань, на відповідність показникам, відображеним на особовому рахунку, які надходять до приймаючого одержувачу коштів федерального бюджету.

У разі виявлення невідповідності показників, відображених в Акті приймання-передачі касових виплат і надходжень і (або) Акті приймання-передачі бюджетних зобов'язань, показниками, які відображені на особовому рахунку, відкритому реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, орган Федерального казначейства реєструє такий Акт приймання-передачі касових виплат і надходжень і (або) Акт приймання-передачі бюджетних зобов'язань в Журналі реєстрації невиконаних документів і направляє їх реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету не пізніше трьох робочих днів з дня подання зазначених актів разом з Протоколом, в якому вказується причина повернення.

8.21. Акт приймання-передачі бюджетних зобов'язань та Акт приймання-передачі касових виплат і надходжень підлягають поданням приймають одержувачем коштів федерального бюджету в орган Федерального казначейства за місцем обслуговування відкритого йому особового рахунку одержувача бюджетних коштів з відміткою органу Федерального казначейства за місцем обслуговування особового рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритого реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, що підтверджує передачу всіх показників, зазначених за відповідними кодами бюджетної класифікації в Акті приймання-передачі прийнятих на облік бюджетних зобов'язань та Акті приймання-передачі касових виплат і надходжень, що приймає одержувачу коштів федерального бюджету.

Орган Федерального казначейства за місцем обслуговування особового рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритого приймає одержувачу коштів федерального бюджету, відображає на зазначеному особовому рахунку показники Акту приймання-передачі прийнятих на облік бюджетних зобов'язань та Акту приймання-передачі касових виплат і надходжень після їх перевірки на відповідність бюджетним даними , відбитим на особовому рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритому приймає одержувачу коштів федерального бюджету.

8.22. У разі, якщо реорганізовується одержувач коштів федерального бюджету здійснює операції за рахунок додаткового бюджетного фінансування, їм подається до органу Федерального казначейства за місцем обслуговування Витратне розклад на відгук лімітів бюджетних зобов'язань за рахунок додаткового бюджетного фінансування. При цьому в рядку "Спеціальні вказівки" такого Видаткового розкладу вказується "Додаткове бюджетне фінансування" і в кодової зоні форми документа відбивається код спеціальних вказівок "05".

В Акті приймання-передачі касових виплат і надходжень, представленому реорганізовується одержувачем коштів федерального бюджету в орган Федерального казначейства, вказується залишок додаткового бюджетного фінансування на початок року, касові надходження і виплати поточного фінансового року, відображені на відкритому йому особовому рахунку одержувача бюджетних коштів, для подальшої передачі приймає одержувачу коштів федерального бюджету.

У разі наявності на особовому рахунку одержувача бюджетних коштів, відкритому реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету, врахованих органом Федерального казначейства бюджетних зобов'язань, прийнятих за рахунок додаткового бюджетного фінансування, передача зазначених бюджетних зобов'язань здійснюється на підставі Акту приймання-передачі бюджетних зобов'язань.

8.23. Оформлення Акта приймання-передачі касових виплат і надходжень і Акта приймання-передачі бюджетних зобов'язань, перевірка зазначених у них показників на відповідність показникам, відображеним на особових рахунках одержувача бюджетних коштів, відкритих реорганізується одержувачу коштів федерального бюджету і приймає одержувачу коштів федерального бюджету, здійснюється в порядку , встановленому пунктами 8.18-8.21 цього Порядку

Акт приймання-передачі касових виплат і надходжень і Акт приймання-передачі бюджетних зобов'язань не приймається органом Федерального казначейства за місцем обслуговування приймає бюджетної установи в разі, якщо воно не подало органу Федерального казначейства за місцем обслуговування Витратне розклад, на підставі якого доводяться ліміти бюджетних зобов'язань за рахунок додаткового бюджетного фінансування.

8.24. Передача доведених Витратними розкладами бюджетних даних до реорганізованих інших одержувачів коштів федерального бюджету шляхом їх передачі в підпорядкування від одного розпорядника коштів федерального бюджету до іншого здійснюється в порядку, встановленому цим розділом.

8.25. Передача бюджетних асигнувань, касових виплат і надходжень при наділення адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету окремими повноваженнями головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету та передачі адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету в підпорядкування від одного адміністратора з повноваженнями головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету до іншого здійснюється в порядку, встановленому цим розділом.

IX. Передача бюджетних даних при реорганізації головного розпорядника коштів федерального бюджету (головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету), а також у зв'язку з передачею розпорядника і (або) одержувача коштів федерального бюджету (адміністратора з повноваженнями головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету та (або) адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету) у відання іншого головного розпорядника коштів федерального бюджету (головного адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету)

9.1. У разі утворення, перетворення, скасування головних розпорядників, розпорядників, одержувачів коштів федерального бюджету, а також у зв'язку з передачею розпорядника і (або) одержувача коштів федерального бюджету в відання іншого головного розпорядника коштів федерального бюджету (далі - міжвідомча реорганізація) бюджетні дані, доведені органами федерального казначейства, підлягають передачі від головного розпорядника, і (або) розпорядника, і (або) одержувача коштів федерального бюджету (далі - реорганізовується головний розпорядник, розпорядник, одержувач коштів федерального бюджету) до головного розпорядника, і (або) розпоряднику, і ( або) одержувачу коштів федерального бюджету, до яких передаються функції реорганізованих головних розпорядників, розпорядників, одержувачів коштів федерального бюджету (далі - приймає головний розпорядник, розпорядник, одержувач коштів федерального бюджету), в наступному порядку.

Передача бюджетних даних здійснюється після внесення в установленому порядку змін до Зведеного реєстру і відкриття в установленому порядку в Федеральному казначействі, органах Федерального казначейства відповідних особових рахунків приймають головним розпорядникам, розпорядникам, одержувачам коштів федерального бюджету. (Http://roskazna.ru)порядок
 відкриття та ведення особових рахунків Федеральним казначейством та його територіальними органами
 (Затв. Наказом Федерального казначейства від 7 жовтня 2008 р N 7Н)
 (Зі змінами від 28 липня, 10 грудня 2009 г.)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відкриття та ведення особових рахунків Федеральним казначейством та його територіальними органами, (далі - Порядок) розроблений на підставі статей 166.1 і 220.1 Бюджетного кодексу Російської Федерації і встановлює порядок відкриття та ведення особових рахунків Федеральним казначейством та його територіальними органами (далі - органи Федерального казначейства ), для обліку операцій адміністраторів доходів бюджетів, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету, фінансових органів суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень), а також особових рахунків для обліку операцій головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів), відкритих органами Федерального казначейства за дорученням вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевої адміністрації муніципального освіти) відповідно до угоди про здійснення органами Федерального казначейства окремих функцій у виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) в умовах касового обслуговування ними виконання бюджету, укладеним з вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією муніципального освіти) (далі - Угода), а також особового рахунку, призначеного для обліку операцій з коштами юридичної особи (її відокремленого підрозділу), який не є відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації одержувачем коштів федерального бюджету, відкритого Державної компанії "Російські автомобільні дороги" (далі - організація - клієнт) відповідно до федерального закону від 17 липня 2009 р . N 145-ФЗ "про Державну компанії" Російські автомобільні дороги "та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" (Відомості Верховної Ради України 2009, N 29, ст. 3582).

1.2. Для цілей цього Порядку:

Учасниками бюджетного процесу є:

головний розпорядник бюджетних коштів;

розпорядник бюджетних коштів;

одержувач бюджетних коштів;

головний адміністратор доходів бюджету;

адміністратор доходів бюджету;

головний адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету, який здійснює операції з джерелами внутрішнього фінансування дефіциту бюджету і головний адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету, який здійснює операції з джерелами зовнішнього фінансування дефіциту бюджету (далі - головний адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету);

адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету, який здійснює операції з джерелами внутрішнього фінансування дефіциту бюджету і адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету, який здійснює операції з джерелами зовнішнього фінансування дефіциту бюджету (далі - адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету);

фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти);

одержувач бюджетних коштів, який здійснює відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації операції з бюджетними коштами (в тому числі в іноземній валюті) на рахунку, відкритому йому в установі Центрального банку Російської Федерації або кредитної організації (далі - в банках), а також бюджетна установа, знаходиться за межами Російської Федерації і яка отримує бюджетні кошти від головного розпорядника бюджетних коштів в іноземній валюті (далі - інший одержувач бюджетних коштів);

адміністратор доходів бюджету, здійснює окремі бюджетні повноваження головного адміністратора доходів, у веденні якого він знаходиться, є адміністратором доходів бюджету з бюджетними повноваженнями головного адміністратора (далі - адміністратор доходів бюджету з повноваженнями головного адміністратора);

адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету, який здійснює окремі бюджетні повноваження головного адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, у віданні якого він перебуває (далі - адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету з повноваженнями головного адміністратора);

одержувач коштів федерального бюджету, що має право відповідно до федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами Російської Федерації здійснювати операції з коштами, які надходять у тимчасове розпорядження (далі - одержувач коштів федерального бюджету, здійснює операції з коштами у тимчасовому розпорядженні).

На відокремлений підрозділ одержувача бюджетних коштів, одержувача, який здійснює операції з коштами у тимчасовому розпорядженні, адміністратора доходів бюджету, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, вказане в їх установчих документах, що діє на підставі затвердженого одержувачем бюджетних коштів (одержувачем, що здійснюють операції з коштами у тимчасовому розпорядженні , адміністратором доходів бюджету, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету) положення, наділене майном, що перебуває в оперативному управлінні одержувача бюджетних коштів (одержувача, який здійснює операції з коштами у тимчасовому розпорядженні, адміністратора доходів бюджету, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету), і обов'язком ведення бухгалтерського обліку (далі - відокремлений підрозділ), поширюються, відповідно, положення цього Порядку, які регламентують питання щодо одержувача бюджетних коштів, одержувача бюджетних коштів, здійснює операції з коштами у тимчасовому розпорядженні, адміністратора доходів бюджету, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету.

На відокремлений підрозділ організації - клієнта поширюються положення цього Порядку, які регламентують питання щодо організації - клієнта.

На структурний підрозділ територіальних органів Федеральної служби судових приставів (далі - підрозділ судових приставів) поширюються положення цього Порядку, які регламентують питання щодо одержувача бюджетних коштів, здійснює операції з коштами у тимчасовому розпорядженні.

Учасник бюджетного процесу, в безпосередньому віданні якого знаходиться розпорядник бюджетних коштів, одержувач бюджетних коштів, адміністратор доходів бюджету, адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету, є вищим учасником бюджетного процесу.

Учасник бюджетного процесу, якому в установленому порядку відкриті особові рахунки в Федеральному казначействі або органі Федерального казначейства, є клієнтом.

Витрати федерального бюджету, джерелом фінансового забезпечення яких є доходи від здачі в оренду майна, що перебуває у федеральній власності і переданого в оперативне управління, є витратами за рахунок джерела додаткового бюджетного фінансування.

1.3. Федеральне казначейство і органи Федерального казначейства доводять до клієнтів інформацію про нормативних правових актах, що встановлюють порядок відкриття і ведення особових рахунків, і з питань, що виникають в процесі відкриття, переоформлення, закриття та обслуговування особових рахунків.

 IV. Особливості подання та доведення бюджетних даних іншим одержувачам коштів федерального бюджету | II. Види особових рахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття особових рахунків

ГЛОСАРІЙ | ДОДАТКИ | II. повноваження | | II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами | III. Облік надходжень в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподіл між бюджетами | IV. Облік надходжень в іноземній валюті | VI. Взаємодія Федерального казначейства з адміністраторами надходжень до бюджетів | порядок | II. Доведення бюджетних даних до головних розпорядників коштів федерального бюджету і головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати