На головну

Розслідування та облік нещасних випадків

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. №1094.

Розслідуванню підлягають раптове погіршення стану здоров'я, поранення, травми, в тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних ін. Особам, гострі професійні захворювання і гострі професійні та ін. Отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, ін. пошкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та ін. надзвичайні ситуації), контакту з тваринами, комахами та ін. представниками фауни і флори, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день або до необхідності перевести потерпілого на ін. (легшу) роботу терміном не менше ніж на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві.

За результатами роботи комісії з розслідування визнаються пов'язані з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про нещасний випадок, що сталися з працівником під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

- Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

- Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

- Проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження власника;

- Використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням власника;

- Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий;

- Ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, які використовуються підприємством;

- Надання підприємством шефської допомоги;

- Перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з впливом на нього виробничого фактора чи середовища;

- Пересування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням власника;

- Пересування до місця відрядження і назад відповідно до завдання на відрядження.

За результатами розслідування беруться на облік і складаються акти за формою Н-1 також у випадках:

- Природної смерті працівників під час перебування на підземних роботах або після виїзду на поверхню внаслідок гострої серцево-судинної недостатності протягом 4-х годин;

- Самогубства працівників плавскладу на суднах морського та рибопромислового флотів у разі перевищення терміну перебування їх у рейсі, обумовленого колективним договором, або їх природної смерті внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Випадки зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків розслідуються відповідно до цього Положення. Якщо комісія з розслідування, виходячи з конкретних обставин, прийде до висновку, що зникнення працівника пов'язане з можливістю нещасного випадку під час виконання трудових (посадових) обов'язків, акт спеціального розслідування з такими висновками комісії видається сім'ї цього працівника або особі, яка представляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення працівника померлим власник зобов'язаний відповідно до акта спеціального розслідування скласти акт за формою Н-1 і взяти випадок на облік.

Нещасні випадки, пов'язані із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків незалежно від порушення кримінальної справи розслідується відповідно до цього Положення. Такі випадки беруться на облік і про них складається акт за формою Н-1.

Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворювання, погіршення стану здоров'я працівника, розслідуються відповідно до вимог даного Положення.

Про такі нещасні випадки складається акт за формою Н-1 за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або якщо виконувана робота була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я, а також якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи, під час перерви для відпочинку та харчування, що встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням власником наради, отриманням заробітної плати , обов'язковим проходженням медогляду, а також у випадках, передбачених колективним договором (угодою), розслідуються, і про них складаються акти за формою Н-1, якщо буде встановлено факт впливу на потерпілого виробничого фактора чи середовища.

За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:

- Під час проходження на роботу або з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовувався в інтересах цього підприємства;

- За місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

- Під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу власника, а також устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

- Внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах, або якщо потерпілий, який перебував в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи;

- Під час скоєння крадіжки або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

- В разі природної смерті або самогубства, за винятком випадків, зазначених вище, що підтверджено висновками відповідних органів.

Якщо за підсумками розслідування буде вирішено, що нещасний випадок не підлягає обліку і на нього не повинен складатися акт за формою Н-1, то в такому випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Вимоги даного Положення на такий випадок не поширюються.

Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги. Керівник (посадова особа) в свою чергу зобов'язаний:

- Терміново організувати медичну допомогу потерпілому, при необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу;

- Повідомити про те, що сталося, власникові, а також в відповідну профспілкову організацію підприємства;

- Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства - повідомити власнику цього підприємства;

- Якщо нещасний випадок стався внаслідок пожежі - в місцеві органи державної пожежної охорони;

- При гострому професійному захворюванні (отруєнні) - в санепідстанцію;

- Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків в ситуації, що склалася.

Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства має протягом доби сповістити власника підприємства, де працює потерпілий, а в разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) - також санепідстанцію, направляючи екстрене повідомлення про кожного потерпілого за встановленою формою, повідомити в робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань (далі - Фонд).

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (н / сл.), Крім випадків із смертельним наслідком та групових, повідомляє про нього відповідний орган виконавчої дирекції Фонду за формою, яка встановлюється цим Фондом.

Керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону праці на місці, де стався н / сл., До складу комісії з розслідування не включається.

У разі н / сл. з можливою інвалідністю до складу комісії з розслідування включається також представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок, організує його розслідування комісією, до складу якої включаються:

- Керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (голова комісії);

- Керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст;

- Представник профспілкової організації;

- В разі гострих професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст санепідстанції;

- Представник Фонду.

На підприємствах, де немає фахівців з охорони праці, головою комісії з розслідування призначається посадова особа (спеціаліст), на якого наказом власника покладені функції з питань охорони праці в порядку сумісництва.

На суднах морського, річкового та рибопромислового флотів під час плавання або перебування в іноземних портах комісія з розслідування створюється капітаном. Про це повідомляє власник судна.

Потерпілий або його довірена особа має право брати участь в розслідуванні н / сл.

При н / сл. з працівником, який забезпечує себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ним вкладів на державне соціальне страхування від н / сл. на виробництві та професійного захворювання розслідування організує відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

Головою комісії призначається представник дирекції Фонду, а до складу цієї комісії включається потерпілий або його довірена особа, спеціаліст з охорони праці відповідної місцевої держадміністрації, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох діб:

- Обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, причетних до нього, і отримати пояснення потерпілого, якщо це можливо;

- Розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів про охорону праці;

- Встановити обставини і причини, які призвели до нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці;

- Встановити, пов'язаний або не пов'язаний цей н / сл. з виробництвом;

- Розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

- Скласти акт розслідування н / сл. за формою Н-5 в 2-х примірниках, а також акт за формою Н-1 або акт за формою НТ про потерпілого у 6-ти примірниках і передати на затвердження роботодавцю.

У випадках виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь) крім акта за формою Н-1 складається також карта обліку профзахворювань (отруєння) за формою П-5.

До першого примірника акта розслідування н / сл. за формою Н-5 додається акт за формою Н-1 або НТ, пояснення свідків, потерпілого, витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та ін. документи, які характеризують стан робочого місця, в разі необхідності також медичний висновок про наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або НТ, беруться на облік і реєструються роботодавцем у спеціальному журналі.

Власник повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 або НТ протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства, - після отримання необхідних матеріалів.

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються:

- Потерпілому або особі, яка представляє його інтереси, разом з копією акта Н-5;

- Керівнику цеху або іншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;

- Державному інспектору охорони праці;

- Профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

- Керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства, направляється разом з першим примірником акта форми Н-5 та іншими матеріалами розслідування;

- Відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією акта розслідування нещасного випадку за формою Н-5.

На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайомити його або особа, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство, у разі відсутності такого органу - місцевому органу виконавчої влади.

Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійного захворювання (отруєння) відправляється також в санепідстанцію, яка здійснює облік випадків гострих професійних захворювань (отруєння) з картою обліку П-5.

Акт за формою Н-1 або НТ разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий. Інші примірники акта та його копії зберігаються до виконання всіх намічених в них заходів, але не менше двох років.

У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-1 підлягають передачі правонаступнику, який бере на облік дані нещасні випадки, а при його відсутності або банкрутство - до державного архіву.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого власник і головний бухгалтер підприємства, де взято на облік нещасний випадок, складають повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в 10-ти денний термін направляють його організаціям і посадовим особам, яким був направлений акт за формою Н-1 або НТ.

Повідомлення про наслідки нещасного випадку є обов'язковим додатком до акта за формою Н-1 або НТ і підлягає зберіганню разом з ним відповідно до цього Положення.

Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи власнику підприємства своєчасно не повідомили, або якщо втрата працездатності у нього настала не відразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується згідно з цим Положенням протягом місяця після одержання заяви потерпілого або особи, яка представляє його інтереси питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, а в разі незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії, питання вирішується в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

Нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника, розслідується підприємством, де стався нещасний випадок, і про нього складається акт за формою Н-1 комісією з розслідування за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий нещасний випадок береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

Підприємство, де стався нещасний випадок, залишає у себе один примірник затвердженого акта за формою Н-1.

Нещасний випадок, що стався з працівником, тимчасово переведеним за договором з власником підприємства на інше підприємство або виконував роботи за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, куди він був переведений або на якому працював за сумісництвом.

Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, об'єктах, дільницях на іншому підприємстві, розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

Нещасні випадки з водіями транспортних засобів, які виконували роботи в складі зведеної транспортної колони, сформованої певним підприємством, розслідуються цим підприємством за участю представника підприємства, яке скерувало водія на зазначені роботи. Такі випадки беруться на облік підприємством, що сформували автоколону.

Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник навчального закладу.

Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, що проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом викладача на виділеному підприємством ділянці, розслідуються навчальним закладом разом з представниками підприємства і беруться на облік навчальним закладом.

Нещасні випадки, що сталися з водіями, машиністами, пілотами (екіпажем) транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків, морських та річкових суден та ін.) Під час перебування в рейсі, розслідуються відповідно до цього Положення з обов'язковим використанням матеріалів розслідування відповідних органів нагляду за безпекою руху.

Висновки зазначених органів про причини нещасного випадку та осіб, які допустили порушення нормативних актів, передаються в десятиденний термін підприємству, працівником якого є потерпілий, або голові комісії, яка проводить спеціальне розслідування нещасного випадку.

Нещасні випадки, що сталися з громадянами України та іноземцями, які входили до складу екіпажів (бригад) на морських і річкових суднах, літаках, засобах залізничного та автомобільного транспорту, які перебувають за кордоном (порти, доки, станції, судноремонтні заводи, майстерні і т.п. ), розслідуються відповідно до цього Положення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, Фонд відповідно до їх компетенції.

Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі виборних органів і представників.

Ці органи мають право вимагати від власника складання акта за формою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог цього Положення або інших нормативних актів про охорону праці, а також виплати відшкодування шкоди потерпілому або сім'ї загиблого.

Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці, представник Фонду та профспілки має право при необхідності самостійно проводити розслідування нещасного випадку (надходження скарг, незгоду з висновками розслідування обставин і причин нещасного випадку або його приховання тощо) і видавати обов'язкові для виконання власником приписи за встановленою формою Н-9 щодо необхідності складання акта за формою Н-1 і взяття нещасного випадку на облік.

У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок чи незгоди власника, потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта або з приписом посадової особи органу державного нагляду за охороною праці питання вирішується вищестоящим органом державного нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів. Органи по розгляду трудових спорів при необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною праці, органу державного управління охороною праці, профспілкового органу, Фонду.

Оскарження припису посадової особи органу державного нагляду за охороною праці зупиняє його виконання до вирішення питання в установленому порядку.

Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

- Зі смертельними наслідками;

- Групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я;

- Випадки смерті на підприємстві;

- Випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, випадки смерті, а також зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків роботодавець зобов'язаний терміново повідомити інформацію за встановленою формою:

- Відповідному місцевому органу державного нагляду за охороною праці;

- Прокуратурі за місцем виникнення нещасного випадку;

- Органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі його відсутності - місцевому органу виконавчої влади);

- Санепідстанції у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);

- Профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

- Вищестоящому профспілковому органу;

- Місцевому штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій та іншим (при необхідності);

- Робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Зазначені органи (організації) повідомляють про нещасний випадок в свої вищі органи (організації) згідно з установленим порядком.

Зазначене повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок раніше отриманої травми. Спеціальне розслідування цього випадку здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком організовує роботодавець (якщо постраждав сам роботодавець - орган, до сфери управління якого належить це підприємство, а в разі його відсутності - місцевий орган виконавчої влади). Розслідування цього випадку проводиться комісією, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці за погодженням з органами, представники яких входять до складу комісії з розслідування.

До складу комісії з розслідування включаються: посадова особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії); представники органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцевого органу виконавчої влади; роботодавець; представник з питань охорони праці її вищестоящого профспілкового органу або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а в разі розслідування гострих професійних захворювань (отруєнь) - також спеціаліст санепідстанції; представник виконавчої дирекції Фонду.

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть бути включені спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, представники органом охорони здоров'я та інших.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку під час якого загинуло 2-4 особи, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці або Держнаглядохоронпраці за погодженням з органами, представники яких входять до складу комісії.

Залежно від конкретних умов (характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії включаються представники Держнаглядохоронпраці, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади, вищого органу, власника, профспілкових організацій, членами яких є потерпілі, або уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, представник Фонду.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, призначеною наказом Держнаглядохоронпраці, якщо не було прийнято спеціальне рішення Кабінету Міністрів України.

До складу комісії включаються керівні працівники Держнаглядохоронпраці, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, відповідних рад профспілок або центральних галузевих профспілкових органів, власника, представники профспілкових організацій, членами яких є потерпілі, відповідного штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, органів охорони здоров'я, виконавчі дирекції фонду та інші. Головою комісії призначається керівник Держнаглядохоронпраці.

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше 10 робочих днів. При необхідності встановлений термін може бути продовжений органом, який призначив розслідування.

За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування за встановленою формою Н-5, а також оформляються інші матеріали, передбачені цим Положенням, в тому числі карта обліку професійного захворювання (отруєння) на кожного потерпілого за формою П-5, якщо н / сл пов'язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням).

В акті спеціального розслідування нещасного випадку, що стався внаслідок аварії, зазначається її категорія та розмір заподіяної шкоди.

В акті спеціального розслідування комісія дає оцінку діям державних і відомчих органів нагляду та контролю за безпечним веденням робіт на підприємстві. Акт спеціального розслідування підписується головою і всіма членами комісії. Якщо член комісії не згоден із змістом акта, він у письмовій формі додає до акту свою думку.

Акт за формою Н-1 або НТ на кожного потерпілого складається відповідно до акта спеціального розслідування у 2-х примірниках і затверджується власником протягом доби після отримання ним цих документів.

У разі розбіжності думок членів комісії із спеціального розслідування керівник відповідного органу державного нагляду за охороною праці, який призначив цю комісію, розглядає з членами комісії матеріали розслідування і може призначити нове розслідування або видати власнику припис за встановленою формою Н-9 щодо складання акта за формою Н- 1 і взяття нещасного випадку на облік.

Для встановлення причин нещасних випадків і розробки заходів щодо недопущення подібних випадків надалі комісія зі спеціального розслідування має право вимагати від власника створення за рахунок підприємства експертної комісії із залученням експертів-фахівців науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, органів виконавчої влади та державного нагляду за охороною праці.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця події та приведення необхідних розрахунків експертна комісія складає висновок, в якому коротко описує обставини, визначає причини травмування, гострого професійного захворювання (отруєння), вказує допущені порушення вимог нормативних актів, пропонує заходи щодо попередження подібних випадків. Висновок експертної комісії викладається чітко, в стверджувальній формі.

Комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку при необхідності може призначити додатково незалежну експертну комісію.

Медичні установи, судово-медична експертиза, органи прокуратури і внутрішніх справ та інші органи зобов'язані відповідно до законодавства видавати за запитом посадової особи органів державного нагляду за охороною праці або Фонду відповідні матеріали та висновки в визначені цим Положенням терміни розслідування, а у випадках, коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсологіческой експертизи, матеріали подаються після проведення відповідних досліджень.

Під час розслідування роботодавець зобов'язаний:

- Зробити, при необхідності, фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також надати технічну документацію та інші необхідні матеріали;

- Надати транспорт, засоби зв'язку, службові приміщення для роботи комісії;

- Організувати у разі розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження працівників відповідної дільниці, підприємства;

- Забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

- Організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.

Члени комісії із спеціального розслідування мають право одержувати письмові та усні пояснення від працівників підприємства і свідків події або проводити їх опитування.

Члени комісії із спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести припущення про їх вирішенні відповідними органами, а також дати роз'яснення потерпілим (сім'ям) щодо їх прав та належних компенсацій відповідно до законодавства.

Підприємство, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи, підприємство здійснюється в розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на відрядження, за рахунок валових витрат шляхом перерахування на поточний рахунок сум за дорученням.

Власник у п'ятиденний термін з моменту підписання акта спеціального розслідування нещасного випадку або одержання припису посадової особи органу державного нагляду за охороною праці щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходів щодо попередження причин подібних випадків, а також залучити до відповідальності працівників, які допустили порушення законодавства про охорону праці.

Про здійснення запропонованих заходів власник у письмовій формі повідомляє органам, які брали участь в розслідуванні, в терміни, зазначені в акті спеціального розслідування.

До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку відносяться:

- Копія рішення Кабінету Міністрів України або наказу органів державного нагляду за охороною праці про організацію спеціального розслідування нещасного випадку;

- Акт спеціального розслідування нещасного випадку;

- Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за встановленою формою;

- Ескіз місця нещасного випадку за встановленою формою, необхідні плани, схеми, фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування і т.п .;

- Протоколи рішень комісії із спеціального розслідування про розподіл функцій серед членів комісії, які беруть участь в розслідуванні, призначення експертної комісії;

- Припис посадової особи органу державного нагляду за охороною праці (якщо воно видавалося) про зв'язок нещасного випадку з виконанням трудових (посадових) обов'язків (форма Н-9);

- Копія акта за формою Н-1 або НТ на кожного потерпілого окремо;

- Висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилася;

- Медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю чи наркотиків (при необхідності);

- Висновок лікувально-профілактичного закладу про розслідування гострих професійних захворювань (отруєнь), результати вимірів і лабораторних досліджень виробничих факторів трудового процесу;

- Пояснення і протоколи опитування потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за встановленою формою;

- Копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажу з охорони праці;

- Копії приписів, що стосуються нещасного випадку, видані власнику державними інспекторами до настання нещасного випадку і під час його розслідування;

- Виписки з нормативних актів про охорону праці, які були порушені;

- Довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком, і про надання потерпілому або членам його сім'ї матеріальної допомоги;

- Копія наказу власника відповідно до пункту 47 цього Положення.

Власник у п'ятиденний термін після закінчення спеціального розслідування нещасного випадку надсилає за рахунок підприємства матеріали, зазначені в пункті 48 цього Положення, органам прокуратури, відповідним органам державного нагляду за охороною праці та профспілковому органу, представники яких брали участь у розслідуванні, міністерству або іншому центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, Держнаглядохоронпраці, Фонду, а в разі розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) - також санепідстанції. Перший примірник матеріалів розслідування залишається на підприємстві та зберігається 45 років.

Потерпілому або членам його сім'ї, довіреній особі надсилається затверджений акт за формою Н-1 або НТ разом з копією акта спеціального розслідування н / сл.

Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцеві органи виконавчої влади після отримання матеріалів повинні розглянути обставини і причини смертельного або групового нещасного випадку і за результатами розгляду розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам.

Органи прокуратури надають територіальним органам Держнаглядохоронпраці інформацію про прийняті рішення щодо порушення кримінальної справи або про відмову в цьому.

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз
 їх причин

Власник на підставі актів за формою Н-1 складає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, і подає її в установленому порядку до відповідних організацій, а також несе відповідальність за її достовірність згідно із законодавством.

Власник зобов'язаний аналізувати причини нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, місцеві органи виконавчої влади зобов'язані аналізувати обставини і причини нещасних випадків за підсумками півріччя і року, доводити результати цього аналізу до відома підвідомчих підприємств, а також розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

Органи державного нагляду за охороною праці відповідно до законодавства систематично перевіряють ефективність профілактики нещасних випадків, вживають заходів щодо виявлення та усунення порушень даного Положення.

Підприємства, органи, у сфері управління яких належать підприємства, а також місцеві органи державного нагляду за охороною праці ведуть облік усіх нещасних випадків, про які складено акти за формою Н-1.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також Держнаглядохоронпраці здійснюють оперативний облік загального травматизму, потерпілих внаслідок групових нещасних випадків та нещасних випадків із смертельними наслідками, на які складено акт форми Н-1.

Управління державної пожежної охорони МВС здійснюють облік потерпілих під час пожеж, а санітарно-епідеміологічна служба МОЗ та Фондів - облік потерпілих від гострих професійних захворювань (отруєнь).

Збір статистичних даних і розробка державної статистичної звітності про потерпілих від н / сл на підприємствах, про які складено акти форми Н-1 або НТ, здійснюють органи державної статистики.

 Організація служби охорони праці на підприємстві | Аналіз причин виробничого травматизму

Правила і норми з охорони праці. Нагляд і контроль за їх виконанням | Поняття про фондах охорони праці | Основні причини електротравматизму | | крокові напругу | напруга дотику | Заходи попередження електротравматизму | Пристрій захисного заземлення. | Основні світлотехнічні поняття і визначення | природне освітлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати