На головну

Правила і норми з охорони праці. Нагляд і контроль за їх виконанням

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

план

  1. Закон України «Про охорону праці».
  2. Формування, зміст і завдання курсу охорони праці.
  3. Правила і норми з охорони праці. Нагляд і контроль за їх виконанням.
  4. Організація служби охорони праці на підприємстві.
  5. Навчання працюючих безпечним методам і прийомам праці. Види інструктажів.
  6. Розслідування та облік нещасних випадків.
  7. Аналіз причин виробничого травматизму.
  8. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Положення про штрафи.
  9. Положення про фондах охорони праці.
  10. Правила відшкодування шкоди.

1.1. Закон України «Про охорону праці»

Прийнято в жовтні 1992р.

Складається з 8 розділів

I. Загальні положення, де дано поняття охорони праці (ОП), сфера дії Закону, Законодавство про ВІД, основні принципи державної політики в галузі ВІД, права іноземних громадян на ВІД.

II. Гарантії прав громадян на ВІД, де відображені права громадян на ВІД при укладенні трудового договору; права працівників на ВІД під час роботи на підприємстві; соціальне страхування від нещасного випадку і профзахворювання; право працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці; видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту; відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я; ВІД жінок, неповнолітніх, інвалідів.

III. Організація ВІД на виробництві: управління ВІД; обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про ОП; обов'язкові медичні огляди; навчання з питань ОП; фінансування ВІД; ВІД в колективному договорі; служба ВІД на підприємстві; дотримання вимог з ОП при проектуванні, будівництві і реконструкції підприємства; розслідування і облік нещасних випадків; комісія з ОП підприємства; інформація і звіт про стан ВІД.

IV. Стимулювання ВІД - застосування штрафних санкцій; відшкодування шкоди в разі ліквідації підприємства і звітність про стан ВІД.

V. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про ВІД - розробка, прийняття та скасування нормативних актів про ОП; призупинення дії актів про ОП;

VI. Державне управління ВІД - органи державного управління ВІД: кабінет Міністрів України; ДНОП; міністерства та ін. центральні органи державної виконавчої влади; місцева державна адміністрація; Ради народних депутатів та їх компетенції.

VII. Державний нагляд і громадський контроль за ВІД - органи державного нагляду за ОП, повноваження і права органів Держнагляду; громадський контроль; уповноважені трудових колективів з питань ОП; повноваження і права профспілок по контролю за дотриманням законодавства про ВІД.

VIII. Відповідальність працівників за порушення законодавства про ВІД - дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна.

1.2. Формування, зміст і завдання курсу
 охорони праці

Російські та українські вчені внесли істотний внесок у справу охорони праці робітників. Перші наукові роботи в галузі техніки безпеки належать М. В. Ломоносову, який в 1742р. опублікував роботу «Перші підстави металургії та рудних справ», де він торкався питань гігієни і безпеки праці «гірських людей». У 1901р. І. М. Сєченов написав роботу «Нарис робочих рухів людини», де теоретично обгрунтував 8-ми годинну тривалість робочого дня. Академік А. А. Скоченскій в період 1938-60 р Г. працював в області пожежо- та взривоподавленія у вугільній промисловості. Лауреат Нобелівської премії акад. Н. Н. Семенов розробив теорію вибуху і горіння. Н. Е. Жуковський розробив вихревую теорію, на основі якої конструюються вентилятори, що застосовуються в промислових вентиляційних установках. Роботи проф. І. С. Стекольнікова в області блискавкозахисту. Вчені інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН України розробили і впровадили у виробництво різні способи електрозварювання з застосуванням промислових роботів і автоматичних пристроїв, які виключили дію шкідливих речовин, які при цьому виділяються.

В даний час питаннями охорони праці займаються НДІ охорони праці, кафедри вузів, галузеві лабораторії та ін.

Термін «охорона праці» вперше з'явився в Англії в 1921р. і означав захист працівників праці від експлуатації з боку капіталістів. Згідно Закону України «Про охорону праці», охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Курс охорони праці складається з наступних розділів: основи трудового законодавства; основи техніки безпеки; виробнича санітарія і гігієна праці в промисловості; основи пожежної профілактики.

На жаль, повністю безпечних і нешкідливих виробництв не існує, тому завдання курсу полягає в тому, щоб дати наукові основи виявлення потенційних небезпек виробництва, викласти принципи розробки різних технічних методів профілактики виробничого травматизму і, таким чином, звести до мінімальної ймовірність ураження або захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Правила і норми з охорони праці. Нагляд і контроль за їх виконанням

Рівень охорони праці залежить від якості нормативно-технічної документації, яка в залежності від області поширення поділяється на міжгалузеву, галузеву і документацію підприємств.

Міжгалузеві (єдині) правила призначені для всіх галузей народного господарства.

Галузеві правила і норми з охорони праці призначені для окремих галузей народного господарства. Затверджуються в установленому порядку міністерствами, відомствами, органами Держнагляду спільно або за погодженням з ЦК відповідних профспілок.

Документи підприємств (інструкції, стандарти) розробляються і затверджуються адміністрацією підприємства спільно з профспілковим комітетом.

Одним з найважливіших нормативних документів з охорони праці є «Система стандартів безпеки праці» (ССБТ), що представляє собою комплекс взаємопов'язаних стандартів, спрямованих на забезпечення безпеки праці. Наприклад, ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки, де 12 - шифр; 1 - підсистема, що має шифри від 0 до 9; 003 - порядковий номер в даній підсистемі, виражається тризначним числом від 001 до 100; 83 - виражається двозначним числом і означає останні дві цифри року затвердження та реєстрації даного стандарту.

Органами державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах є:

1. Держдепартамент України з нагляду за охороною праці;

2. Держкомітет з ядерної та радіаційної безпеки;

3. Органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС України;

4. Органи та установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України;

5. Генеральний прокурор України.

Громадський контроль за станом охорони праці здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноважених; професійні спілки - в особі своїх виборних органів і представників.

 і пожежно-технічних комісій на підприємстві | Організація служби охорони праці на підприємстві

Розслідування та облік нещасних випадків | Аналіз причин виробничого травматизму | Поняття про фондах охорони праці | Основні причини електротравматизму | | крокові напругу | напруга дотику | Заходи попередження електротравматизму | Пристрій захисного заземлення. | Основні світлотехнічні поняття і визначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати