Головна

Соціальна структура суспільства: основні види та елементи

Суспільство нагадує складний механізм, складений з багатьох сотень і навіть тисяч деталей. Кожна з них мас свої розміри, виконує лише властиві їй функції. Всі деталі - а це різні соціальні спільноти і групи - відіграють неоднакову роль у суспільному житті.

Проблема будови суспільства як соціальної системи завжди була однією з центральних у соціології. Що ж є складовими суспільства як соціальної системи? Зрозуміло, що первинною одиницею будь-якої соціальної системи є індивід. Він, будучи істотою соціальною, перебуває у тісному взаємозв'язку з іншими індивідами, утворює з ними різні соціальні групи та спільності, що також є складовими суспільства. Будову будь-якої соціальної системи, зокрема й суспільства, доповнюють соціальні зв'язки, соціальні відносини та соціальні інститути.

Соціальна структура суспільства - це сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою соціальних груп, спільностей та інститутів, пов'язаних між собою відносно сталими відносинами.

Соціальна структура суспільства - це сукупність всіх його елементів і взаємозв'язків між ними.

Основними складовими суспільства є соціальні спільності, оскільки їх вплив на соціальні процеси є набагато більшим ніж участь окремої особистості. Що стосується соціальних організацій та соціальних інститутів, то вони формуються у результаті діяльності і взаємодії соціальних спільностей та груп.

Соціальна спільнота - це сукупність людей (сім'я, плем'я, етнос тощо), об'єднана відносно стійкими соціальними зв'язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.

Соціальний інститут - це історично складена, стійка форма організації спільної діяльності людей.

Соціальна організація - це соціальна група, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих структур.

Соціальна група - це відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об'єднаних на основі загальних соціально значущих ознак.

Але ряд сучасних українських соціологів навпаки вважають, що головний зміст соціальної структури створюють соціальні інститути, насамперед економіка, політика (держава), наука, освіта, сім'я, зберігаючи і підтримуючи існуючі в суспільстві відносини і зв'язки. Ці інститути нормативно регулюють, контролюють і спрямовують поведінку людей у життєво важливих сферах, а також визначають стійкі їх рольові позиції (статуси) у різних типах соціальних організацій.

Більшість сучасних соціологів у структурі суспільства виділяють ряд окремих підструктур, які є основними складовими елементами суспільства і пов'язані між собою соціальними зв'язками.

Соціальна структура суспільства:

- соціально - етнічна структура (містить спільності, що формуються за особливостями мови, культури, традицій, звичаїв, менталітету, це - нації, народи, племена);

- соціально - демографічна структура (охоплює спільності, що відрізняються за віком, статтю, це - жінки, чоловіки, діти, молодь);

- соціально - професійна структура (включає спільності, що відрізняються за професійними знаннями, вміннями, навичками);

- соціально - класова структура (формується у результаті виникнення соціальної нерівності, охоплює соціальні класи, верстви, стани, прошарки);

- соціально - територіальна структура (визначається відмінностями у господарстві і побуті окремих територіальних громад і типів поселень за об'єктивних обставин, що склались).

Кожна з підструктур характеризується найперше тим. що включає до свого складу відповідні спільності.

Соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить насамперед від соціальної мобільності елементів соціальної структури.Характерні особливості сучасного суспільства | Соціальний статус - це місце людини в суспільстві.

Предмет і об'єкт соціології | Структура і рівні соціологічного знання | Закони, категорії і методи соціології | Основні функції соціології | Виникнення і розвиток соціології як окремої науки | Соціологічна думка в Україні | Суспільство - це велике об'єднання людей, пов'язаних різною взаємодією, спільною територією, історією, культурою. | Визначення структури суспільства має два найпоширеніших варіанти. По-перше, це поділ суспільства на макро-і мікрорівень. По-друге, це застосування сферного поділу суспільства. | Соціальна стратифікація - це ієрархічно організована структура соціальної нерівності, яка існує в певному суспільстві в даний проміжок часу. | Соціологія конфлікту - це галузь соціології, яка вивчає природу, механізми виникнення та розв'язання соціальних конфліктів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати