На головну

ПЕРЕДМОВА

Н. Г. Комих

ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«СОЦІОЕКОЛОГІЯ»

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Ім. Олеся Гончара

Н. Г. Комих

ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«СОЦІОЕКОЛОГІЯ»

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ


ББК 60.5

К 63

Рецензенти:

канд. соціол. наук, доц. І.І. Мачуліна

канд. соціол. наук, доц. О. В. Ходус

К 63 Комих, Н. Г. Посібник до вивчення курсу «Соціоекологія» [Текст] /Н. Г. Комих. - Д.: РВВ ДНУ, 2014. - 16 с.

Наведено теми та зміст лекцій, питання до семінарів із курсу «Соціоекологія». Уміщено списки рекомендованої літератури до кожної теми, питання для підсумкового контролю знань, теми курсових робіт.

Для студентів третього курсу ДНУ спеціальності «Соціологія».

© Комих Н. Г., 2014


ПЕРЕДМОВА

Одна з характеристик сучасного етапу розвитку світового співтовариства - екологізація всіх сфер людської життєдіяльності. Зростаючий рівень забруднення довкілля, збільшення стихійних лих і техногенних катастроф, виснаження природних ресурсів є факторами ризику для життя і здоров'я людини та, як наслідок, дестабілізації соціальних структур і зв'язків. Загальновизнано - вирішення проблем, що набули глобального характеру, можливе лише за умов трансформації свідомості людства в напрямку підвищення екологічної культури, екологічного світосприйняття.

Соціоекологія - це відносно новий напрям міждисциплінарних досліджень, породжений на межі природничих і гуманітарних наук. У межах даного навчального курсу соціоекологія визначається як спеціальна соціологічна теорія, що досліджує функціонування та розвиток соціальних спільнот, соціальних структур та інститутів в умовах впливу на їх життєдіяльність екологічних чинників. Предметну сферу утворюють соціальні ефекти специфічних зв'язків всередині системи «людина - суспільство - природа». Для студентства вивчення курсу актуальне, оскільки це обумовлено такими причинами:

- соціоекологія дозволить виховати екоцентричну свідомість у студентів, тобто шанобливе ставлення до навколишнього середовища;

- студенти отримають інформацію про новітні концепції та практичні дослідження в галузі екологічного знання.

Основна мета вивчення курсу «Соціоекологія» -формування в студентів орієнтації на теоретико-методологічне та емпіричне дослідження суспільства та його структурних одиниць як елементів соціоекосистеми.

У результаті опанування курсу «Соціоекологія» студент повинен:

- знати значення фундаментальних категорій соціоекології, фундаментальні принципи «нової інвайронментальної парадигми» в соціальних науках;

- вміти інтерпретувати елементи соціальної дійсності в категоріях соціоекології, розробляти теоретичні моделі суспільних явищ як елементів системи «людина-суспільство-природа», проводити дослідження щодо виявлення соціальних передумов і наслідків соціоекологічних проблем суспільства.

Дисципліна «Соціоекологія» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні таких навчальних дисциплін: «Основи екології», «Загальнотеоретична соціологія», «Вступ до спеціальності».
ПРАВИЛА ФОРМЕЙШН НА ЗМАГАННЯХ 3 БАЛЬНОГО ТАНЦЮ | Контрольні завдання

Контрольні завдання до семінару | Теми доповідей та рефератів | Теми доповідей і рефератів | Контрольні завдання до семінару | Теми доповідей і рефератів | Теми курсових робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати