Головна

Тема 2. Суть та класифікація інноваційних педагогічних технологій

Ø Суть педагогічної технології

Ø Класифікація інноваційних педагогічних технологій

Входження України у європейську освітню систему, підпорядковану вимогам Болонського процесу, поставили перед вищою школою завдання формувати фахівців нового типу, здатних системно і мобільно мислити, ухвалювати правильні рішення, продукувати принципово нові ідеї, використовуючи різні галузі знань. Виникає необхідність розробки новітніх підходів, інноваційних технологій навчання, нового інструментарію проектування професійної освіти, спрямованого на зміну ставлення педагога до своєї діяльності.

Вдосконалення навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі супроводжується використанням різноманітних педагогічних технологій, суть яких вчені розглядають під різними кутами зору. На впровадження у навчальний процес школи новітніх освітніх технологій вказують праці низки науковців [2; 3; 4].

Розглянемо більш докладно тлумачення терміна "технологія".

Технологія (від грецького techne - мистецтво, майстерність, уміння і логія - наука) - сукупність прийомів і способів одержання, обробки та переробки сировини, матеріалів.

Український педагогічний словник за редакцією С. Гончаренка поняття "технологія навчання" (за визначенням ЮНЕСКО) трактує як "системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти" [1, с. 331].

Група вчених [3] вважає, що педагогічна технологія - це наука про розвиток, навчання і виховання особистості на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки, а також основ інформатики.

Тлумачать суть педагогічної технології і крізь призму її етимологічного значення - наука про педагогічну майстерність, якою володіє майстер-педагог і котра є його особистим досягненням на основі власного досвіду і особистісних особливостей [5].

Складниками структури технології навчання вважається:

а) концептуальна основа;

б) змістова частина, яка охоплює:

- постановку, максимальне уточнення, формулювання цілей (загальних і конкретних) щодо досягнення результатів;

- зміст навчального матеріалу;

в) процесуальна частина, до складу якої належать такі компоненти: організація навчального процесу відповідно до поставлених цілей;

- методи і форми навчальної діяльності учнів та діяльності викладачів;

- управління навчальним процесом (оцінювання поточних результатів, корекція навчання, спрямована на досягнення поставлених цілей);

- заключна оцінка результатів.

Педагогічній технології притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок частин, структурна і змістова цілісність, соціо- і природодоцільність, інтенсивність усіх процесів [6].

До специфічних ознак педагогічної технології, які відрізняють її від інших технологій належать:

- концептуальність (передбачає опору технології на конкретну наукову концепцію або систему уявлень);

- діагностичне визначення цілей і результативності (полягає в гарантованому досягненні цілей, ефективних результатів за оптимальних затрат для досягнення певного стандарту навчання);

- економічність (виражає якість, яка забезпечує резерв навчального часу, оптимізацію праці педагога і досягнення запланованих результатів у найоптимальніші терміни);

- алгоритмізованість, проектованість, цілісність, керованість (передбачає легке відтворення конкретної технології будь-яким педагогом у будь-якому освітньому закладі);

- коригованість (можливість постійного оперативного зворотного зв'язку, послідовно орієнтованого на чітко визначені цілі);

- візуалізація (передбачає використання аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників) [6].

Педагогічна технологія - це не просто дослідження у сфері використання технічних засобів навчання або комп'ютерів; це дослідження, яке проводиться з метою виявлення принципів і розробки прийомів оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, які підвищують освітню ефективність, конструювання і застосування прийомів і матеріалів, а також оцінювання методів, які застосовуються.

Отже, під педагогічною технологією слід розуміти набір операцій щодо конструювання, формування та контролю знань, умінь, навичок і стосунків відповідно до висунутої мети.

Таким чином, на рисунку 1. представлена класифікація інноваційних педагогічних технологій, які використовуються у фізичному вихованні.


Рис.1. Класифікація інноваційних педагогічних технологій

Питання для самоконтролю:

v Розкрийте поняття педагогічна технологія.

v Які інноваційні педагогічні технологіі Ви знаєте?

Література:Класифікація педагогічних нововведень | Oslash; Особливості змісту гендерної технології фізичного виховання дітей М. Єфименко

М. Івано-Франківськ - 2011 | Oslash; Класифікація педагогічних нововведень | Структура педагогічної інноватики | Концептуальні засади технології М. Єфименка | Рухові та особистісні ознаки чоловічості й жіночості | Особливості змісту технології фізичного виховання дітей | Oslash; Види дидактичних ігор | Класифікація педагогічних ігор | Вийдіть із ролі по завершенні сценки. | Oslash; Основні види інтерактивних методів навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати