На головну

Бізнес через Internet

  1. Expanding the Internet Service through the Cable
  2. II. Работа с Internet Explorer (проводник)
  3. Internet
  4. Internet crime
  5. Internet Explorer DOM
  6. Internet Facts

Революція в інформаційних технологіях змінює традиційні уявлення про ведення бізнесу. Електронна комерція урівнює шанси у звичній конку-рентній боротьбі, дозволяючи як великім, так і маленькім компаніям зма-гатись як рівним у якості, ціні, асортименті продукції і надає доступ до сві-тового ринку, недоступним для невеликих компаній ніякими іншими засо-бами.

Застосування глобальних комунікацій у комерційній діяльності та повсякденному житті зумовило виникнення такого нового економічного і правового явища як "електронна комерція" ("electronic commerce"). Еле-ктронна комерція у юридичному сенсі представляє собою за визначенням Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі (UNCITRAL) укладання міжнаро-дних та внутрішніх ринках у електронній формі ряду підприємницьких угод типу: купівля-продаж, постачання, угода про розподіл продукції, страхування, банківські угоди, перевезення вантажів повітряним, морсь-ким, залізничним транспортом, а також інших угод, пов'язаних з промис-ловим та діловим співробітництвом.

Створена асоціація IBA (Internet Business Association), завданням якої є сприяння фірмам, що бажають користуватись послугами Internet з коме-рційною метою.

За допомогою Internet підприємці можуть своєчасно дізнаватись про нові стандарти і технології, мати доступ до інформаційних ресурсів, відкритих для загального користування. Причому досить численна інформа-ція може бути надана їм без додаткової платні.

При веденні бізнесу Internet дозволить:

− збільшити обсяг продаж;

− розширити ринок збуту;

− зменшити виробничі витрати;

− випередити конкурентів;

− торгувати з іншими країнами;

− конкурувати як рівні з корпораціями-гігантами;

− перевірити свій бізнес-замисел без особливих витрат;

− покращити зв'язки з громадськістю і відносини в середині компанії;

− забезпечити єдиний банк даних для свого персоналу.

Internet можна використовувати з комерційною метою за допомогою таких методів:

− електронна пошта;

− електронна реклама за принципом прямої розсилки;

− електронна реклама за принципом "приходьте до нас";

− електронні торги.

Бізнесмени одержують ефективний доступ до інформації на всій земній кулі. Міжнародні телефонні переговори є досить дорогими, обмін по-відомленнями по факсу може бути ускладнено. Крім того, хоча багато хто володіє навичками читання англійських текстів і розуміє англійську мову, у більшості недостатня розмовна практика. Обмінюватись письмовими по-відомленнями легше, ніж вести діалог по телефону.

Звертання до телеконференцій дозволяє відправляти повідомлення, навіть якщо адреси конкретних користувачів невідомі. Таким чином, на-віть при необхідності оплати міжнародного трафіку, відправка й одержан-ня електронних повідомлень може стати єдиним ефективним засобом ор-ганізації ділових контактів з іноземними фірмами.Віртуальна корпорація" як новий спосіб організації партнерства у веденні бізнесу | Електронні торги

Кількісні та якісні показники ефективності управління | Показники, що використовуються для розрахунку ефективності організації, структурних підрозділів, видів діяльності | Методи розрахунку економічної ефективності управлінської праці | Інформаційне забезпечення управління | Види інформаційно-аналітичної діяльності | Класифікація оглядово-аналітичної інформації | Інформаційне моделювання | Класифікація інформаційних систем | Інформаційні системи для менеджерів середньої ланки | Управління інформаційною діяльністю організації: виробничі функції, типові завдання діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати