На головну

Структура ландшафту

  1. I. структура и оформление деловых писем
  2. II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  3. III СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ
  4. Nbsp;   Структура УКТ ЗЕД
  5. PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
  6. А. Структура содержания дисциплины (1 модуль)
  7. Административная юрисдикция: основные черты, принципы, структура

У попередніх темах розглядалися просторові аспекти структури ландшафту, тобто взаємне розташування його складових частин. Структура ландшафту передбачає також часовий аспект, тобто упорядкованість зміни його станів у часі. У ландшафті існують різноманітні зв'язки, першооснову яких складає обмін речовиною, енергією, інформацією. Розрізняють зовнішні та внутрішні зв'язки. Внутрішні зв'язки між частинами ландшафту набагато сильніші , ніж зовнішні та є системоутворюючими. Виділяють два типи внутрішніх зв'язків (речовинно - енергетичних потоків) - вертикальні (між природними компонентами) і горизонтальні ( між ПТК, що входять до складу ландшафту).

Існують прямі і зворотні зв'язки між частинами ландшафту. Останні бувають позитивні й негативні. При позитивних зв'язках процес, викликаний дією певного чинника, сам себе посилює. Наприклад: утворення лавин. При негативних зворотних зв'язках процес, що почався, сам себе гасить. Так, зледеніння виникає при охолодженні клімату, проте акумуляція води в льодовиках призводить до відступання (регресії) океанів, зменшення кількості опадів. Унаслідок цього зменшується живлення і припиняється подальше розростання льодовиків. Аналогічні явища спостерігаються в розвитку озер, боліт, ярів. Із негативними зворотними зв'язками пов'язана здатність геосистем до саморегуляції.

Сутність взаємозв'язків у ландшафті не вичерпується простою передачею речовини та енергії. Речовинно - енергетичні потоки перетворюються (трансформуються), вхідні впливи викликають зворотні реакції в блоках геосистеми, яка набуває нових властивостей. В поняття структури геосистеми включають і певний закономірний набір її станів, що ритмічно змінюються в межах певного інтервалу часу, який можна назвати характерним часом або часом виявлення геосистеми. Тривалість його - рік.

Усі просторові й часові аспекти структури геосистеми складають її інваріант. Інваріант - це сукупність стійких відмінних рис геосистеми, що надають їй якісної визначеності і специфічності, що дозволяє відрізнити одну геосистему від інших.

3.3.2. Функціонування ландшафту

Усі зміни в геосистемі в межах інваріанту без переходу із одного серійного стану в інший відносять до функціонування ландшафту. Останнє розуміють як стійку послідовність процесів передачі енергії , речовини та інформації, яка дозволяє ландшафту зберігатися та підтримувати певний стан. Функціонування має добовий та ритмічний ритм.

Функціонування ландшафту складається із множини елементарних процесів, які мають фізико - механічну, хімічну та біологічну природу ( наприклад: падіння крапель дощу, розчинення газів у воді, підняття ґрунтових розчинів по капілярах, випаровування, фотосинтез, розклад органічної маси редуцентами).

Проте зведення функціонування ландшафту до таких елементарних складових є штучним і умовним. Слід синтезувати, інтегрувати ці процеси. Шляхом географічного синтезу були з'ясовані три головних складових функціонування ландшафту: вологообмін, мінеральний обмін ( геохімічний кругообіг), енергообмін. Таке розчленування єдиного процесу функціонування ландшафту є умовним , оскільки усі його складові перекриваються у просторі і часі. Переміщення, обмін і перетворення речовини супроводжується поглинанням, трансформацією та звільненням енергії. Наприклад, транспірація - це складова вологообігу, біологічного метаболізму і енергетики ландшафту.

Вологообіг в ландшафті. Складна система водних потоків пронизує ландшафт подібно кровоносній системі. Через потоки вологи відбувається основний мінеральний обмін. Переміщення вологи супроводжується формуванням розчинів, колоїдів, зависей, транспортуванням і акумуляцією хімічних елементів. Більшість геохімічних реакцій відбувається в водному середовищі.

Щорічно запас вологи, яка циркулює в ландшафті, складають атмосферні опади і наземні гідрометеори. Різні перетворення води відбуваються в ландшафті (випаровування, конденсація, сублімація, замерзання, танення). Інтенсивність вологообороту залежить від кількості опадів та енергозабезпеченості і виражається сумарним випаровуванням.

Біогенний обіг речовин. Біогеохімічний цикл ( малий біологічний кругообіг) - головна ланка функціонування ландшафту. Він починається з утворення органічних речовин продуцентами (зеленими рослинами) із СО2 атмосфери і зольних елементів та азоту із ґрунту. Половина цієї речовини окислюється при диханні до СО2 і повертається в атмосферу. Інша половина (чиста первинна продукція) надходить до трофічного ланцюга: фітофаги (рослиноїдні) - зоофаги (плотоїдні) - сапрофаги (гриби, бактерії). Кінцеві продукти мінералізації ( в тому числі й абіогенним окисленням) повертаються в атмосферу ( СО2 , СН4, тощо ) і в ґрунт (азот та зольні елементи).

Найважливішими (синтетичними) показниками біогенної ланки функціонування є запаси фітомаси, величина річної первинної продукції, кількість відмерлої органічної речовини. Абстрагувавшись від біологічних особливостей різної рослинності, вивели географічну закономірність: в аналогічних життєвих форм (деревних, трав'янистих тощо) запаси біомаси тим більше, чим вища теплозабезпеченість і ближче до оптимуму співвідношення тепла та вологи. Згадайте, що оптимум зволоження виражається коефіцієнтом зволоження близьким до 1. Серед лісових ландшафтів найбільша фітомаса в субтропічних секвойєвих лісах (більше 1000 т/га ) та в екваторіальних лісах (500 т /га), серед трав'янистих угрупувань - в саванах (40 т /га).

Величина щорічної біологічної продукції залежить від регіональних та локальних географічних закономірностей. При достатній кількості вологи продуктивність зростає від високих широт до низьких відповідно до збільшення енергозабезпеченості. В однакових термічних умовах найбільша продуктивність при оптимальному співвідношенні тепла й вологи. Максимальна біологічна продуктивність у екваторіальних ландшафтах (30-40 т/га), значно менша уже в вологих субтропіках (24 т/га). Серед суббореальних ландшафтів (помірний пояс) Максимум біологічної продуктивності у лучних степах (19 т/га в рік), та широколистяних лісах ( 12 - 15 т/га в рік). Найменша продуктивність у ландшафтів із різким дефіцитом тепла - у полярних (0,2 - 1,0 т/га за рік), або вологи - у пустельних (0,5 - 1,2 т/га за рік).

Значна частина щорічної продукції відмирає і руйнується, менша частина закріплюється у прирості біомаси. Відмерла органічна речовина не повністю мінералізується, а накопичується у різних кількостях і формах в ландшафті. При дефіциті тепла щорічний опад не встигає руйнуватися і в ландшафті накопичується надлишкова мортмаса (органічні рештки). В екстрааридних ландшафтах з їх високим енергетичним потенціалом інтенсивність розкладу перевищує продукування біомаси, тому накопичення мертвої органічної речовини відсутнє.

Процеси утворення та відмирання біомаси найбільш збалансовані в умовах оптимуму співвідношення тепла й вологи. У цих умовах основна частина органічних решток переходить у гумус. В лучних чорноземних степах його запаси досягають - 600 - 1000 т/га, в ґрунтах широколистяних лісів - 300, в тайгових - 100, в тундрі - 70 т/га.

Мертва органіка і запас біомаси в органах рослин - важливий резерв поживних речовин, який забезпечує стійкість біоти до коливань умов зовнішнього середовища, в умовах бідних ґрунтів ( в лісах). У степах (з невеликою фітомасою), резерв мінерального живлення зосереджено в ґрунтах.

Абіотична міграція речовин.

Речовина літосфери мігрує в ландшафті в двох основних формах:

1) У вигляді геохімічно пасивних твердих продуктів денудації - уламкового матеріалу, що переміщується під дією сили тяжіння по схилах, а також як механічні домішки в воді та пил в повітрі;

2) У вигляді розчинених у воді речовин (іонів), що переміщуються з водою і беруть участь в геохімічних і біохімічних реакціях.

Абіотична міграція односпрямована (у бік зниження). Для конкретної геосистеми таким чином є вхідні та вихідні потоки. Для суходолу переважають вихідні потоки, інтегративним показником яких є стік ( найбільший у горах та в умовах надлишкового зволоження на рівнинах). Зі стоком щорічно втрачається 150 - 180 тон речовини з гектару. Такої швидкості виносу достатньо, щоб повністю « змити» суходіл в океан за 10 - 15 мільйонів років. Інший спосіб міграції - еолове переміщення (під дією вітру), сумірне за величиною зі стоком.

Джерела надходження речовини в ландшафти:

ü вулканізм;

ü метеорити;

ü космічний пил;

ü солі разом з атмосферними опадами.

У результаті в більшості ландшафтів переважає винос твердого матеріалу, особливо інтенсивний в горах та на височинах з пухкими відкладами. Явно додатній баланс твердої речовини мають лише деякі специфічні ландшафти: вулканічні, дельтові, низовинні алювіальні рівнини, підгірні пролювіальні рівнини.

Абіотична міграція речовини - продукт ландшафту в сенсі опосередковуючого впливу усіх його складових на переміщення неорганічних гірських порід. Так, відносною збалансованістю вхідних та вихідних потоків твердої речовини характеризуються ландшафти з фундаментом із твердих кристалічних порід. Підтриманню балансу сприяє потужний рослинний покрив. Сольовий баланс для більшості ландшафтів також від'ємний. Виняток становлять ландшафти пустель, приурочені до безстічних рівнин і западин. Передгірні рівнини із розвантаженням мінералізованих річних і підземних вод із сусідніх гір.

Співставлення біотичних та абіотичних потоків.

За масштабами біотичні потоки переважають абіотичні. В абіотичних потоках домінує латеральна (горизонтальна) складова зовнішніх зв'язків ландшафту, в біотичних - вертикальна складова внутрішніх зв'язків. Абіотичні потоки розімкнені, вихідні потоки домінують, що веде до втрати речовини. Біотичні потоки квазізамкнені, мають характер кругообігів і сприяють утриманню речовини в ландшафті, виконуючи в ньому стабілізуючу функцію.

Показниками інтенсивності функціонування ландшафту служить перетворення енергії. Інтенсивність функціонування ландшафту тим вища, чим інтенсивніше внутрішній обіг речовини і енергії та пов'язана з ним креативна (створююча) функція, яка виражається перш за все в біологічній продуктивності. Для цього Н. н.Іванов розробив показник біологічної активності клімату (ТК).


Оптимальне значення К зв. - 1, тому, що подальше його збільшення не справляє позитивного ефекту на біологічну продуктивність і функціонування ландшафту в цілому.

Найбільше значення ТК у екваторіальних ландшафтах. ТК поступово зменшується до полярних ландшафтів, і виражається часткою по відношенню до максимального (100%) абсолютного значення, властивого екваторіальним ландшафтам.Урочища та їх типологія | Динаміка ландшафту

Коротка історія розвитку географічної оболонки | Поняття ноосфера і антропосфера | Людство як компонент географічної оболонки | Принципи фізико-географічного районування | Одиниці фізико-географічного районування | Схеми фізико-географічного районування | Ландшафтний (локальний) рівень диференціації географічної оболонки | Компоненти ландшафту | Морфологічні одиниці ландшафту | Типологічна класифікація фацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати